På vegne av Ferd, Fabritius og Veidekke (FFV) detaljregulerer Astrup & Hellern et område på over 600 dekar på Hovinmoen, nord i GNP I. Dette er omtrentlig det samme arealet som gjeldende områdeplan for Nordre del av GNP I fra 2016. Ullensaker kommunens eiendommer er inkludert i den nye detaljreguleringsplanen. Planen viderefører stort sett formålene fra områdeplanen, med næring, lager, og forretning med plasskrevende varer. Tjenesteyting tas ut. Det planlegges andre rekkefølgekrav, der eksisterende vegsystem brukes mest mulig før nye veger bygges. Vilbergvegen beholdes som i dag, som kjøreveg med ny gang-/sykkelveg. 

Link til offentlig ettersyn finner du her.


Publisert: 25.06.2019 09:11
Sist endret: 14.05.2020 13:50