Oslo Airport City AS ønsker å bygge ut et bymessig næringsområde i søndre del av GNP II b og c mellom Jessheimvegen og Coop-lageret. Det planlegges her hotell, konferanse, kontor, tjenesteyting, lett produksjon, noe lager og noen bilforretninger som blant annet el-senter for Porsche. Planområdet er ca 330 dekar og Nordic-Office of Architecture står for reguleringen. Bruksarealet kan bli i underkant av 350.000 m², og utbygger ser for seg over 10.000 arbeidsplasser på sikt. I tilknytning til bussholdeplassene ved Brages veg i Jessheimvegen, skal det utvikles et større kollektivknutepunkt med mikromobilitet og kanskje på sikt selvkjørende busser. Offentlig ettersyn av planforslag foregikk i februar/mars 2020. Innsigelsen fra NVE og Fylkesmannen ble løst. Planen ble vedtatt 23.06.2020.

Vedtak av planen finner du her.

 

 

 


Publisert: 25.06.2019 09:28
Sist endret: 03.08.2020 08:23