Innhold

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.
Vi kan tilby:
 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet. Der fysioterapeuten ser det hensiktsmessig, henvises du videre til et fysikalsk institutt.

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom/skade, eller er i behov for rehabilitering. Du trenger ikke henvisning fra lege, men det er viktig at fysioterapeutene får opplysninger om diagnoser, funksjon og behov. Tildeling av fysioterapi skjer etter en faglig vurdering. Det blir gjort vurdering om hvor det er mest hensiktsmessig at du følges opp, på bakgrunn av funksjonsnivå, alder, sykdom eller skade. Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Ergoterapi for voksne

Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen om du har utfordringer med daglige gjøremål/aktiviteter på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade. Ergoterapitjenesten kan være behjelpelig med å søke hjelpemidler gjennom NAV. Du trenger ingen henvisning, men kan selv ta kontakt med oss.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Syns- og hørselskontakt

Kommunens syns- og hørselskontakter kan bistå dersom du har en syns- eller hørselsnedsettelse.

Vi kan tilby:

 • kartlegging av behov for syns og hørselshjelpemidler
 • utprøving og anskaffelse av hjelpemidler

For å kunne få hjelpemidler relatert til syn og hørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral må nedsettelsen være dokumentert av øyelege eller hørselsspesialist og defineres som varig (over 2 år).

For synshjelpemidler er det et kriterie at synsnedsettelsen ikke kan rettes opp med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon. For å få innvilget enkelte hørselshjelpemidler kreves det også at det er gjort en hørselstest hos audiograf. En hørselsspesialist kan henvise pasienter til audiograf for testing. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning videre.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Her er en oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter som har en driftsavtale med Ullensaker kommune. Det betyr at folketrygden dekker deler av utgiften. Du må betale en egenandel. 

Kontakinformasjon til privatpraktiserende fysioterapeuter 

CenterKlinikken AS
Trondhjemsveien 65 A
2040 Kløfta
Tel.: 67 41 44 11

Klinikk 25
Gardermovegen 25
2050 Jessheim
Tel: 64 80 88 88
e-post: klinikk25@mail.com

Paulsberg Fysikalske Institutt
Trondheimsveien 60
2050 Jessheim
Tlf.: 63 97 36 50
paulsbergfysinst.no

Psykomotorisk spesialpraksis UPI
Trondhjemsveien 86
Pb. 123
2041 Kløfta
Tlf.: 977 45 764

Ullensaker Fysikalske Institutt
Helsetunet
Skogveien 2
2050 Jessheim
Tlf.: 63 97 22 88

ullensakerfysikalske.no 


Publisert: 23.04.2019 10:32:46
Sist endret: 31.01.2022 12:25