Innhold

Kontaktinformasjon

E-post

postmottak@ullensaker.kommune.no (ikke sensitiv og taushetsbelagt informasjon)

Skal du sende sende taushetsbelagt og sensitiv informasjon digitalt bruk eDialog 

Telefon

Helse- og mestringstorget mottakstelefon: 47 69 52 63

Fysio- og ergoterapi : 94 83 94 51

Søknad

Søknadsskjema fylles ut av deg selv, pårørende eller helsepersonell og sendes til Helse- og mestringstorget.

 

Klikk her for digitalt søknadsskjema.

 

Henvisninger vil bli prioritert ut fra alvorlighetsgrad og hastegrad ut fra en prioriteringsnøkkel.

Har du spørsmål direkte til tjenesten så ringer du fysio/ergo på telefon 94 83 94 51.

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand av fysioterapi for voksen dersom du er over 16 år og har ervervet hjerneskade, sammensatte utfordringer etter sykdom/skade eller nevrologiske diagnoser som krever tverrfaglig samarbeid. Eldre mennesker som på grunn av fysisk og kognitiv funksjon som ikke kan nyttiggjøre seg av trening på institutt eller lavterskeltilbud kan også få bistand. 

Hvordan få fysioterapi tjeneste

Du trenger ikke henvisning fra lege, men det er viktig at fysioterapeutene får opplysninger om diagnoser, funksjon og behov. Tildeling av fysioterapi skjer etter en faglig vurdering, der man vurderer om det er mest hensiktsmessig at du følges opp, på bakgrunn av funksjonsnivå, alder, sykdom eller skade. Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Vi kan tilby

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Hvor kan jeg få fysioterapi?

Du får tjenestene der det er mest hensiktsmessig- enten i våre lokaler eller i hjemmet. Tjenesten gjennomføres som individuell behandling eller gruppebehandling etter faglig vurdering av terapeut. Der fysioterapeuten ser det hensiktsmessig, henvises du videre til et fysikalsk institutt.

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn gir tjenester fra 0 til 16 år. Brukergruppen er barn med ervervet hjerneskade og barn som har fått en skjevutvikling sett i lys av fysisk og motorisk utvikling.

Hvordan få fysioterapi tjeneste

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Foreldre kan ta direkte kontakt med helse,- og mestringstorget, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby

 • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Hvor kan jeg få fysioterapi

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, helsestasjon 0-5 år, i barnehager, på skoler eller i hjemmet. Tjenesten gjennomføres som individuell behandling eller gruppebehandling etter faglig vurdering av terapeut.

Idrettsskader, smertetproblematikk og plager knyttet til muskel og skjelett blant skolebarn, henvises i de fleste tilfeller videre til fysikalsk institutt.

Opplyser om at det kan være ventetid på tjenesten.

Ergoterapi for voksne

Du kan få bistand fra ergoterapeut dersom du er over 16 år. Du kan få bistand av fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen dersom du trenger tilrettelegging i form av hjelpemidler og/eller boligtilpasning for å kunne mestre hverdagens aktiviteter på best mulig måte. Dersom du har utfordringer med daglige gjøremål/aktiviteter på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade, kan ergoterapitjenesten bistå.

Hvordan få ergoterapitjeneste

Du kan selv ta kontakt med ergoterapitjenesten uten henvisning. Ergoterapitjenesten kan være behjelpelig med å søke hjelpemidler gjennom NAV.

Vi kan tilby

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Hvor kan jeg få ergoterapitjeneste

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig- enten i våre behandlingslokaler eller i hjemmet.

Ergoterapi for barn og unge

Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne, kan få hjelp av en ergoterapeut til en tilrettelagt hverdag med mest mulig aktivitet, livsutfolding og mestring med fokus på å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering.

Hvordan få ergoterapi til barn

Foreldre kan ta direkte kontakt med avdelingen, tjenestekontoret, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby

 • Kartlegging av barnets ressurser og utfordringer i daglige aktiviteter i skole og fritid, gjerne i samarbeid med fysioterapeut.
 • Trening av barn med nedsatt funksjonsevne i spesifikke aktiviteter, håndfunksjon eller bruk av hjelpemidler.
 • Kartlegging av personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse slik at barnet kan delta på lik linje med andre. Dette ved tilrettelegging av omgivelser eller med hjelpemidler. Ergoterapeuten støtter opp under personens mestring med motivasjon og trening av konkrete aktiviteter.
 • Tilrettelegging slik at barn kan være aktive hjemme, i nærområdet, i barnehagen eller på skolen.
 • Veiledning til barnet eller ungdommen, foreldre, barnehager og skoler om lek, hverdagsaktivitet, deltakelse og inkludering på ulike arenaer.

Hvor kan jeg få ergoterapi

Tjenesten gjennomføres som individuell behandling eller gruppebehandling etter faglig vurdering av terapeut. Dette gjennomføres i barnehage, skole, i hjemmet eller på helsehuset.

Opplyser om at det kan være ventetid på tjenesten.

Fysioterapeuter med kommunal avtale

Her er en oversikt over fysioterapeuter med kommunal avtale, det vil si driftstilskudd, i Ullensaker kommune. Det betyr at folketrygden dekker deler av utgiften og inngår i frikort-ordningen. Egenandel må betales opp til grensen for frikort. 

Du må selv ta kontakt med ett av instituttene. Fysioterapeutene vil innhente opplysninger om deg slik at henvendelsen din blir prioritert. Ved førstegangsvurdering hos fysioterapeut kan det være lurt å ta med epikriser fra spesialisthelsetjeneste og liknende. Regn med noe ventetid.

Kontaktinformasjon til privatpraktiserende fysioterapeuter 

CenterKlinikken AS
Trondhjemsveien 65 A
2040 Kløfta
Tel.: 67 41 44 11

Klinikk 25
Gardermovegen 25
2050 Jessheim
Tel: 64 80 88 88
e-post: klinikk25@mail.com

Paulsberg Fysikalske Institutt
Trondheimsveien 60
2050 Jessheim
Tlf.: 63 97 36 50

Psykomotorisk spesialpraksis UPI
Trondhjemsveien 86
Pb. 123
2041 Kløfta
Tlf.: 977 45 764

Ullensaker Fysikalske Institutt
Helsetunet
Skogveien 2
2050 Jessheim
Tlf.: 63 97 22 88

E-post: post@ullensaker.fysikalske.no

ullensakerfysikalske.no 


Publisert: 23.04.2019 10:32:46
Sist endret: 21.02.2024 13:18