Hva er Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre er et organ hvor barn og unge kan øve innflytelse på politiske spørsmål. Politiske vedtak har stor innflytelse på barn og unges hverdag og oppvekst. Barn og unge sitter med erfaringer og kunnskap som er viktig å ta hensyn til når beslutninger skal tas i kommunen.

Gjennom Barn og unges kommunestyre får elevene opplæring i demokratiske prosesser og arbeidsmåter, og få reell innflytelse i saker som berører barn og unge. BUK fordeler årlig økonomiske midler til barne- og ungdomsrettede tiltak ut fra søknad og retningslinjer for fordeling av økonomiske midler.

 

Organisering av Barn og unges kommunestyre

Barnekonvensjonen artikkel 12 sier at alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor. I plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd står det at kommunen skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planlegging. Barn og unges kommunestyre (BUK) ble opprettet 13.03.01 i Ullensaker kommune.

BUK er sammensatt av to representanter fra hver grunnskole i kommunen. Representantene velges for ett år av gangen. Valgene på de respektive skolene skal være gjennomført innen 15. september. Det er skolenes elevråd som velger sine representanter og vararepresentanter. BUK avholdes tre ganger per skoleår. Ett av møtene er et fellesmøte mellom Kommunestyret og Barn og unges kommunestyre.

BUK ledes av kommunens ordfører. Saker som skal behandles i BUK skal ha en presentasjonsform tilpasset målgruppa barn og unge. Skolens kontaktperson for BUK mottar saksgrunnlag med aktuelle oppgaver som skal forberedes i forkant av møtet. Møteinnkalling med sakspapirer skal være skolene i hende minimum fjorten dager før BUK-møtet.  

 

Reglement for Barn og unges kommunestyre


Publisert: 24.01.2019 14:51
Sist endret: 04.10.2022 10:47