Innhold

Digital kompetanse i barnehager og skoler i Ullensaker kommune

Digital kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne delta i ulike former for læring og utdanning, og for å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet i et samfunn i stadig endring. Denne kompetansen gir oss muligheten til å navigere i den stadig mer digitaliserte virkeligheten vi lever i. I Ullensaker kommune er vi opptatt av å gi våre barn og unge den beste starten på sin digitale reise, og derfor har vi fokus på utvikling av digital kompetanse allerede fra barnehagen. Vi har derfor en handlingsplan for digital kompetanse som definerer hvordan vi i Ullensaker kommune ønsker at digitale verktøy skal benyttes i det daglige arbeidet med barn og unge.

Digital kompetanse er summen av kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier, og er evnen til å ta i bruk digitale teknologier, forstå personvern og informasjonssikkerhet. Digital kompetanse handler også om å forstå de etiske, juridiske og sikkerhetsmessige aspektene ved digital samhandling.

For å hjelpe våre elever til å utvikle digital kompetanse, er det avgjørende at lærerne har en solid forståelse av digitale verktøy og hvordan de kan integreres i undervisningen på en hensiktsmessig måte. Dette inkluderer å kunne bruke digitale verktøy for å skape engasjerende læringsmiljøer, vurdere digitale ressurser kritisk, og veilede elevene i sikker bruk av teknologi. Lærernes digitale kompetanse er en kontinuerlig prosess, og vi tilbyr derfor jevnlig opplæring og støtte for å sikre at de er oppdatert på de nyeste digitale pedagogiske metoder.

Våre elever er digitalt innfødte, men det betyr ikke nødvendigvis at de innehar den nødvendige digitale kompetansen som kreves i videre yrkes- og samfunnsliv. Vi legger vekt på å hjelpe dem med å utvikle en dypere forståelse for teknologi, inkludert hvordan den fungerer, hvordan den påvirker samfunnet, og hvordan den kan brukes kreativt. Dette inkluderer også å lære dem om digital sikkerhet og etikk, slik at de kan være ansvarlige digitale borgere.

Vi mener at utviklingen av digital kompetanse er en sammenhengende reise som starter allerede i barnehagen og fortsetter gjennom hele utdanningsløpet, i tråd med Strategiplan for helhetlig læringsløp. I barnehagen introduseres barna for grunnleggende digitale begreper gjennom lek og utforskning. I grunnskolen integreres digitale verktøy i undervisningen på en hensiktsmessig måte, og elevene oppfordres til å bruke dem som verktøy for læring.

Vi er stolte av å være en kommune som investerer i utviklingen av digital kompetanse hos både lærere og elever. Dette gir våre barn og unge muligheten til å trives og lykkes i en stadig mer digitalisert verden, samtidig som de utvikler de ferdighetene og kunnskapene de trenger for fremtiden.

Den Digitale skolehverdagen i Ullensaker

I Ullensaker har hver elev sin digitale enhet. Det benyttes læringsbrett (iPad) for 1. til 7.trinn og PC for 8. til 10. trinn. Skolene benytter Microsoft Office 365 (M365) for alle elever og dette gir tilgang til en skybasert konto med tilgang til epost og Teams, samt ulike andre verktøy. Teams er sentral for samarbeid og kommunikasjon i M365-pakken. Teams er navet for mange av verktøyene elevene bruker. Programvaren er tilgjengelig uavhengig av lokasjon.

I tillegg til M365 benyttes det ulike former for digitale læremidler. I Ullensaker kommune har implementeringen av digitale læremidler blitt gjennomført med en tilnærming som prioriterer både pedagogisk praksis og personvern. Ullensaker kommune har innført et system for risikovurdering av apper og programvare som brukes i undervisningen. Dette innebærer vurderinger av hvordan personvernet til elever og lærere ivaretas, og sikrer at informasjonen forblir trygg og konfidensiell.

I tillegg til å legge vekt på personvern, er Ullensaker kommune opptatt av pedagogisk praksis i valg av digitale læremidler. Her anerkjennes digitale læremidler som et supplement til lærernes undervisningsmetoder, og ikke som erstatning.  Dette synet på bruk av digitale læremidler i Ullensaker gir elever muligheten til å utforske moderne teknologi i et trygt og pedagogisk miljø, samtidig som at teknologien ikke brukes til alt.

"Teknologien utvikler seg raskt, og verktøyene som brukes i dag, kan i løpet av kort tid bli erstattet med nye og mer hensiktsmessige verktøy. Det er derfor den gode pedagogiske praksis som er avgjørende, og tilgjengelige digitale verktøy kan støtte opp under denne" (Handlingsplan for digital kompetanse, Ullensaker).

Skolene i Ullensaker er opptatt av kvaliteten på bruk av skjermen, ikke timene. Kanskje er klassen på ekskursjon til et museum hvor elevene får i oppgaver å ta bilder. Disse bruker elevene senere for å lage en multimodal tekst i form av en bok, en video eller som samtalestarter for en podkast, for å vise sin kompetanse. Skulle eleven ønske å lage en analog veggplakat vil bildene eleven tok, samt innhenting og bearbeiding av informasjon fra internett, være av verdi. Læringsteknologien brukes som et verktøy i elevens læring og ferdighets -og kompetanseutvikling, med et mål om blant annet å styrke elevens kreativitet, opplevd relevans for faget og elevstyrt læring. 

Sikkerhet

Elevens personvern

For sikker håndtering av pålogging og bruk vil det måtte samles inn personopplysninger i noen tilfeller. Primært skjer pålogging for elever via Feide eller Microsoft, hvor kommunen har god oversikt over datainnhenting. Digitale læringsressurser som benyttes i kommunen har gjennomgått en risikovurdering for å kartlegge ulik grad av risiko knyttet til elevens personvern og informasjonssikkerhet.

Filter mot uønsket innhold

I Ullensaker har vi internettfilter på elevene sine pc-er og ipad-er. Filteret er satt opp etter anbefalinger fra KRIPOS, Microsoft/Apple og Utdanningsdirektoratet, og blokkerer blant annet nettsider med seksuelt innhold. De innebygde filtrene vil fungere uavhengig av hvilket nettverk pc-en og ipad-en kobles til.

Kommunikasjon

Teams

Teams er en kommunikasjonskanal og samarbeidsplattform internt i kommunen. I Teams har eleven, ikke foresatte, anledning til å kommunisere med faglærere, kontaktlærer, avdelingsleder og rektor.

Transponder

Transponder meldingsbok benyttes som en erstatning for e-post, SMS og papirbaserte skjemaer. Hver elev har sin egen digitale meldingsbok . I Transponder kan man skrive meldinger, melde fravær,  svare på aktuelle samtykker og se oppslag.

  • Skolen bestemmer hvilke ansatte som har tilgang til meldingsboken. 
  • Kun foresatte med foreldreansvar har tilgang til elevens meldingsbok. 
  • Foresatte laster ned appen 'Transponder Meldingsbok' (den grønne) og logger seg på med ID-porten.

Visma Flyt Skole

Skolene i Ullensaker kommune bruker det skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole.

Visma Foresattportal

Visma Foresattportal er en digital plattform som gir foreldre tilgang til relevant informasjon om barnets skolehverdag. Man kan se vurderinger, fravær, timeplaner, samtykker m.m.. Dette verktøyet er utviklet for å styrke samarbeidet mellom skole og hjem. Kun foresatte med foreldreansvar vil kunne logge inn.

Man logger inn ved bruk av ID-porten. Logg på her, velg Foresattportal: Logg inn (visma.com)

OBS: Foreldreportalen erstatter dagens hjemmeweb.

Visma Elevportal

For elever på ungdomsskolen er Visma Elevportal tilgjengelig. Dette er en digital plattform som gir elever tilgang og innsyn i skolerelatert informasjon. Eleven får oversikt over blant annet vurderinger, timeplaner og fravær. Se brukermanual.

Eleven logger inn ved bruk av Feide. Logg på her, velg Elevportal: Logg inn (visma.com)

Retningslinjer for kommunikasjon mellom skole og hjem

For å legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole er vi avhengig av gode retningslinjer for kommunikasjon. God og tillitsfull dialog mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men det er skolen som har det overordnede ansvaret for å ta initiativ og legge til rette for samarbeid. Felles retningslinjer for skolene i Ullensaker er under arbeid.


Publisert: 09.02.2018 14:16:03
Sist endret: 16.02.2024 12:46