Innhold

Oppvekststrategien

Oppvekststrategien for Ullensaker kommune er forankret i kommuneplanens samfunnsplandel, nasjonale handlingsplaner og strategier og skal gi føringer på oppvekstområdet i årene fremover. Strategien gir felles retning og danner grunnlaget for våre prioriteringer i tjenestene for barn, unge og familier. Et trygt, godt og inkluderende oppvekstmiljø gir barn og unge gode vilkår for å lære, bli sett og verdsatt for den man er, bli utfordret, oppleve samhold og trygg tilknytning. De som, av ulike årsaker, har behov for ekstra innsats for bedre oppvekstsvilkår skal møte et koordinert og godt utbygd hjelpeapparat.

 

Målet er at alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp og bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidslivet som voksne. En god barndom varer livet ut.

Strategiplan Helhetlig læringsløp

Barnehage og skole er arenaer for lek og læring og har til felles at de skal rette fokus på kvalitet i omsorg og opplæring. Strategiplan for helhetlig læringsløp gir felles retning hele læringsløpet fra barnehagealder og ut grunnskolealder, og danner grunnlag for prioriteringer i barnehager og skoler i kommunen. Strategiplanen bygger bro mellom kommuneplanens overordnede mål og strategier, og er overordnet handlingsplaner på barnehage og skolefeltet. Planen er forpliktende for ansatte som jobber med barn og unge  i kommunen, og den forteller oss når vi er på rett vei.

strategiplan-helhetlig-laringslop.pdf (ullensaker.kommune.no)

Skolebruksplan 

En av kommunens oppgaver som skoleeier er å gjøre kontinuerlige vurderinger av kapasitetsbehovet i skolene ut fra den demografiske utviklingen, slik at elevene sikres at tilbudet er i tråd med målene for opplæring. Skolebruksplanen er et viktig planleggingsverktøy for å sikre nødvendig kapasitet, men også for å kunne planlegge fremtidig investeringsbehov. Skolebruksplanen skal bidra til å: 

  • sikre tilstrekkelig skolekapasitet for å håndtere den fremskrevne elevtallsveksten 
  • sikre et forsvarlig tilbud til barn og unge
  • sikre effektiv og riktig arealbruk - rett bygg, på rett sted, til rett tid – samt utnytte tilgjengelig kapasitet på skoler med restkapasitet
  • sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og elever
  • gi råd om fysiske og pedagogiske planrammer ved tilrettelegging for morgendagens skole
  • prioritere og tidfeste tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer for investeringer

Planperioden for Skolebruksplanen er satt til 10 år, med rullering hvert 4. år (første rullering etter 2 år). Elevtallsfremskrivningen og den langsiktige planen inkluderer likevel tallgrunnlag frem mot 2040, men det er større usikkerhet knyttet til tallmaterialet for perioden fra 2030-2040. Det er gjennomført et betydelig kartleggingsarbeid av eksisterende bygningsmasse, kapasitet og tilstand, elevtallsfremskrivning og fremtidig behov. Skolebruksplanen redegjør for Ullensakerskolen, befolkningsvekst og elevtallsutvikling, samt status pr. skole og planer for videre arbeid. Skolebruksplanen inneholder avslutningsvis en prioritert liste over nødvendige tiltak som må iverksettes, med tidsangivelse, slik at Ullensaker til enhver tid har tilstrekkelig skolekapasitet. Prioriteringslisten vil danne grunnlaget for det videre arbeidet, og Prosjektkontoret må gjennomføre konseptutvalgsutredning for det enkelte prosjekt, før ferdig forprosjekt med løsning og kostnadsramme kan vedtas. I forbindelse med kartleggingsarbeidet er det utarbeidet et rom- og funksjonsprogram som vil gi føringer for videreutvikling av Ullensakerskolen, samt vil være et nyttig verktøy ved rehabilitering og nybygg av skolene i kommunen. Les mer om saksfremlegget her.

Skolebruksplan 2021 - 2031

Rom og funksjonsprogram 2021 - 2031

Fakta eksisterende skolebygg 2021-2031

 

Kommunale handlingsplaner

I kommunale handlingsplaner beskrives konkrete tiltak, handlinger og forpliktelser som må til i praksisfeltet for å nå de overordnede målsettingene.

  • Handlingsplan for et trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler: 

handlingsplan-for-trygt-og-godt-leke--og-laringsmiljo-i-barnehager-og-skoler.pdf (ullensaker.kommune.no)

  • Handlingsplan for språkstimulering, lese-, og skriveopplæring i barnehager og skoler: 

handlingsplan-for-sprakstimulering-lese--og-skriveopplaring-i-barnehager-og-skoler-ullensaker-kommune.pdf

  • Handlingsplan for matematisk kompetanse i barnehager og skoler: 

handlingsplan-for-matematisk-kompetanse-for-barnehage-og-skole-i-ullensaker-kommune.pdf

  • Handlingsplan for digital kompetanse i barnehager og skoler: 

handlingsplan-for-digital-kompetanse-2021-2024.pdf (ullensaker.kommune.no)

 


Publisert: 31.08.2023 12:21:23
Sist endret: 10.04.2024 10:51