Innhold

Permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon sendes til skolen som vurderer om det er forsvarlig å innvilge søknaden. Søknaden behandles etter kommunale retningslinjer som er forankret i Opplæringsloven.

To tilfeller gir mulighet til å søke permisjon

  • Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig.
  • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring i permisjonstiden av foreldrene dine.

For permisjoner som ikke gjelder religiøs helligdag, er det ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er likevel en fordel om foreldrene og skolen avtaler og lager en plan for slik opplæring.

Skolen kan ikke gi permisjon for mer enn to uker om gangen. Har du behov for lengre permisjon enn to uker, vil du miste retten til skoleplass og skrives ut av skolen. Foreldrene dine bør gjøre en avtale med skolen om at de påtar seg opplæringsansvaret. Du må skrives inn på skolen igjen når du kommer tilbake fra permisjon, og kan da risikere å måtte bytte til en annen skole med ledig plass.

Regler for elevpermisjon utover tre dager i Ullensakerskolen:

Kommunale retningslinjer - Permisjonsreglement gjeldende f.o.m 01.01.2016

Søknader om permisjon fra rett og plikt til opplæring i grunnskolen for å reise på ferie, innvilges ikke.

  • Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse.
  • Når eleven er tatt ut til å delta på idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamling eller lignende.

Regler for elevpermisjon på inntil tre dager i Ullensakerskolen:

Det skal ikke innvilges permisjon til ferie. Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen.

  • Det kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, som f.eks familiebegivenheter.
  • Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne etter dokumentasjon.
  • Organisasjonsarbeid og politisk arbeid etter dokumentasjon.
  • Tradisjonsrike arrangementer i Ullensakerskolen etter dokumentasjon.

Permisjonssøknader skal behandles individuelt. Forsvarlighetsvurdering av elevens innsats og prestasjoner skal vektlegges. Ikke godkjent fravær blir registrert som udokumentert.

Rektor kan delegere ansvaret for å innvilge permisjoner på inntil en dag til den enkelte kontaktlærer. Ved søknad om permisjon på inntil to eller tre dager må rektor selv vurdere søknaden. Permisjonssøknader må være underskrevet av en foresatt, og meldingsbok e.l kan benyttes. Som en følge av innføring av digital meldingsbok er det ulik praksis i Ullensakerskolen i hvilken grad fysisk meldingsbok benyttes. Alle skoler tar imot søknader digitalt.

Søk permisjon fra undervisningen

Søknadskjema


Publisert: 05.12.2016 11:57:02
Sist endret: 05.12.2016 11:59