Innhold

Permisjonsreglement

Alle elever har rett og plikt til opplæring i grunnskolen. Foresatte må derfor søke om permisjon hvis eleven skal være borte fra skolen av andre grunner enn sykdom.

Rett og plikt til opplæring

Det følger av opplæringsloven at en elev i utgangspunktet ikke har krav på permisjon. Kommunen kan etter søknad velge å gi en elev permisjon i inntil to uker (ti skoledager), dersom det er forsvarlig med hensyn til elevens opplæring.

Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig, og det skal blant annet vektlegges om og i hvilken grad eleven får noen form for opplæring i permisjonstiden. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdag. Det betyr at elevene har krav på fritak fra opplæringsplikten disse dagene. Det er imidlertid satt som vilkår i loven at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Eleven har ikke rett til å få erstattet den opplæringen eleven går glipp av ved en permisjon.

Reglement for permisjon i Ullensaker

Reglementet for elevpermisjon i Ullensaker er vedtatt av Hovedutvalg for skole og barnehage, og skiller mellom permisjon i inntil tre dager og permisjon i mer enn tre dager. Søknader om permisjon behandles av rektor på nærskolen.

Regler for elevpermisjon inntil tre dager

Det skal ikke innvilges permisjon til ferie.

Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen.

Det kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, som f.eks:

 • Familiebegivenheter
 • Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne etter dokumentasjon
 • Organisasjonsarbeid og politisk arbeid etter dokumentasjon 
 • Tradisjonsrike arrangementer i Ullensakerskolen etter dokumentasjon

Regler for elevpermisjon utover tre dager

Søknader om permisjon fra rett og plikt til opplæring i grunnskolen for å reise på ferie, innvilges ikke.

Det kan søkes om permisjon fra rett og plikt til opplæringen på andre grunnlag enn ferie. Dette inkluderer:

 • Permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse
 • Permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

Oppfølgning av ugyldig fravær

Innvilget permisjon er alltid gyldig fravær. En elev som blir borte fra skolen i lengre tid enn innvilget permisjon, eller etter å ha fått avslag på permisjonssøknad, får dette fraværet registrert som ugyldig.

Ved ugyldig fravær kan foreldrene risikere straff i form av bøter, dersom fraværet kommer av at de har handlet forsettlig eller uaktsomt. For ungdomsskoleelever kan ugyldig fravær føre til nedsatt ordens- og oppførselskarakter.

Skolen kan ikke gi permisjon for mer enn to uker om gangen.  Elever som uteblir mer enn to uker med ugyldig fravær skrives ut av skolen og skoleplassen fristilles for andre elever. Utskriving etter to ukers ugyldig fravær gjelder også dersom skolen har grunn til å tro at eleven oppholder seg i utlandet.

Dersom eleven kommer tilbake etter utskriving, må foreldre ta kontakt med rektor ved skolen for å skrive eleven inn igjen. Er det ikke plass i elevens klasse, vil eleven tilvises plass i en annen klasse. Er det ikke plass på skolen, vil eleven tilvises plass på en annen skole.

Søke om permisjon

Slik søker du om permisjon:

 • Når foreldre har felles foreldreansvar, men ikke bor sammen, kan den av foreldrene som barnet bor fast hos søke om permisjon. En slik søknad krever ikke enighet mellom foreldrene. Dersom barnet har delt bosted, må avgjørelsen om å søke permisjon tas i fellesskap.
 • Søknad sendes digitalt til den skolen eleven går på via foresattportalen til Visma flyt skole. Søknad om permisjon skal sendes til skolen god tid før permisjonsperioden.

Innlogging for Ullensaker: Foresattportal(visma.no)

 • Reglene for enkeltvedtak må følges når det tas stilling til en søknad om permisjon, og skolens avgjørelse om å innvilge eller avslå søknaden er et enkeltvedtak. Det innebærer blant annet at vedtaket skal inneholde en begrunnelse og opplysninger om klagerett.
 • Eleven har ikke rett på permisjon, det er den som behandler søknaden som bestemmer om det er forsvarlig for eleven å være borte, ut fra opplæringen eleven totalt sett får. Barnets beste skal ligge til grunn for behandlingen av permisjonssøknaden, og eleven synspunkt skal være et av momentene i saken.
 • En eventuell klage på enkeltvedtaket sendes til skolen, som skal oversende den til kommunen ved stab for Oppvekst.  Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, vil den oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Foresattportal

Innlogging for Ullensaker: Foresattportal(visma.no)

Ta kontakt med skolen dersom du ikke har BankID, MinID el.

Søke om å fjerne fravær på ungdomstrinnet

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. På visse vilkår kan det kreves at inntil 10 dager ikke føres på vitnemålet.

Når fraværet er dokumentert, kan eleven eller foreldrene kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet.

Elever på ungdomsskolen kan kreve at inntil 10 skoledager i løpet av ett år ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes en av følgende årsaker:

 • Dokumentert fravær som skyldes helseårsaker. Dette må dokumenteres med legeerklæring.
  • Det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes, med mindre fraværet skyldes funksjonshemming eller kronisk sykdom.
 • Innvilget permisjon etter opplæringsloven (Se punktet "Permisjonsreglement")

Slik søker du om å få fjernet fravær fra vitnemålet:

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse, og det må legges fram legeerklæring på fraværet. Krav og dokumentasjon sendes til kommunen via eDialog på kommunens hjemmeside, eller leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for.

Fram til eleven er 15 år må foreldrene skrive under på søknaden. Når eleven er over 15 år, kan han eller hun kreve sletting av fravær uten at foreldrene undertegner.

Fritak fra aktiviteter i fag

Eleven kan søke fritak fra bestemte aktiviteter i fag hvis dette kommer i konflikt med elevens religion eller livssyn. Eleven kan likevel ikke bli fritatt fra selve kunnskapsinnholdet i faget. 

Spesielt er det verdt å merke seg at faget KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk) er for alle elever, uansett religiøs bakgrunn eller livssyn, og skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for din religion eller ditt livssyn. Likevel kan deler av undervisningen oppleves som problematiske, f.eks. gudstjeneste før jul. Da kan det søkes fritak ved å ta kontakt med nærskolen.

Har du fylt 15 år, kan du selv søke om delvis fritak. For elever under 15 år søker foreldre/foresatte om delvis fritak.


Publisert: 09.10.2023 23:37:32
Sist endret: 31.05.2024 11:05