Innhold

Skolegrenser

Alle barn blir tildelt skoleplass på nærskolen og det er folkeregistrert adresse som er avgjørende for hvilken skole som er definert som nærskolen, altså hvilken skolekrets man tilhører.

I vår kartportal, kan du finne ut hvilken skole et barn tilhører.

Kartportal (kommunekart.com)

Skolekretsene i Ullensaker kommune følger det som er besluttet i Forskrift om inntaksområder for grunnskolen i Ullensaker kommune: 

Forskrift om inntaksområder for grunnskolen i Ullensaker kommune

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Ullensaker kommune, med unntak av barn som får opplæring i privatskoler eller privat hjemmeundervisning.

Bytte skole

Eleven får tildelt skoleplass på nærskolen i skolekretsen ut fra folkeregistrert adresse om høsten det året de fyller fem år. Foresatte kan søke om skoletilhørighet for sitt barn ved annen skole en nærskolen. Familier som flytter ut av skolekretsen, men ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om bytte av skoletilhørighet. Det er viktig å merke seg at skoleskyss ikke dekkes ved valg av annen skole enn nærskolen. Rektor ved skolen det søkes plass ved behandler søknader om skolebytte.

Søknadsskjema om bytte av skole finner du i Visma Foresattportal; 

Logg inn (visma.com)

Ved ønske om skole i annen kommune enn hjemkommune må søknad sendes kommunen (v/oppvekst stab). 

Dersom du skal flytte, er det viktig å melde fra til skolen slik at skolen får sendt flyttemelding til ny skole/kommune. Du må også gi samtykke til at skolen kan overføre taushetsbelagt informasjon til ny skole (samtykke gjelder bare ved flytting til annen kommune). 

Overføring av informasjon i forbindelse med overgang til ny skole

Ved skolebytte og overgang til ny skole kan skolen hente inn personopplysninger fra den andre skolen som er nødvendige for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og retten til dokumentasjon på opplæringen, jf. opplæringsloven § 15-10 andre ledd. Følgende opplysninger kan overføres fra tidligere skole til ny skole uten samtykke: 

 • Tidligere gjennomført opplæring, inkludert fagsammensetning 
 • Karakterer som skal føres på vitnemål eller kompetansebevis 
 • Fravær som skal føres på vitnemål eller kompetansebevis 
 • Kartlegging av elever med rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 

Nødvendige opplysninger fra vedtak om skolebytte etter opplæringsloven § 9 A-12 som den nye skolen trenger for å kunne ivareta eleven som blir flyttet og andre elever på skolen, kan også deles med ny skole uten samtykke.  

For å kunne legge til rette for opplæringen til en elev kan skolen dele personopplysninger dersom eleven (over 15 år) eller foresatte med foreldreansvar samtykker til det, jf. opplæringsloven § 15-10 fjerde ledd. 

Eksempler på opplysninger som trenger samtykke for å overføres er:   

 • Sakkyndige uttalelser 
 • Vedtak om spesialundervisning 
 • IOP 
 • Årsrapporter 
 • Referater/skjemaer fra utviklingssamtaler 
 • Helseopplysninger
 • Referat fra møte om bekymring rundt elevens læring 

Samtykkeskjema

Melding om flytting inn eller ut av kommunen

Dersom du skal flytte til eller fra kommunen er det viktig å melde fra til skolen slik at skolen får sendt flyttemelding til ny skole/kommune. Om du flytter ut av kommunen, må du også gi samtykke til at skolen kan overføre taushetsbelagt informasjon til ny skole utenfor kommunen.


Publisert: 10.01.2017 13:00:57
Sist endret: 03.06.2024 10:38