Innhold

Gratis skoleskyss

Elever får gratis skoleskyss med buss hvis:

 • de er elev på 1. trinn og har mer enn to kilometer gangavstand til skolen. 
 • de er elev på 2.-10. trinn og har mer enn fire kilometer gangavstand til skolen.
  • Trafikkfarlig skolevei eller vanskelig skolevei gjelder egne regler. 
 • de er elev med særlig farlig eller vanskelig skolevei (se eget avsnitt nedenfor).

Retten til gratis skoleskyss gjelder ikke elever som går på SFO, unntatt når eleven har funksjonsnedsettelse, skade eller sykdom.

Hvis eleven går på SFO og har deltidsplass, kan dere ta kontakt med egen skole for mer informasjon.

For mer utfyllende informasjon gå til Ruter sin nettside om skoleskyss.

Busskort

Utdeling av kortet

Kortet deles ut på skolen første skoleuke. Kortet gjelder kun på skoledager fram til klokken 16.00. 

Utdelte reisekort er gyldige i disse periodene:

 • 1. trinn: kortet gjelder det første skoleåret
 • 2. - 7. trinn: kortet elevene får utdelt i 2. trinn gjelder ut barneskolen
 • 8. - 10. trinn: kortet elevene får utdelt i 8. trinn gjelder ut ungdomsskolen

Kortet aktiveres på bussen og avlesningsenhet ved skolestart hvert år. Ved tap av busskort stenges kortet ned og det belastes 100 kr. for nytt kort.

Ved endringer som gjør at gangavstanden til skolen endres (eleven flytter, bytter skole eller lignende), skal det gjøres en ny vurdering av retten til skoleskyss. Dersom du lurer på noe rundt skoleskyssordningen, ta kontakt med egen skole eller med Ruter AS. Det er Ruter som gjennomfører skoleskyssordningen i Ullensaker på vegne av fylkeskommunen.

Elev med funksjonsnedsettelse, skade eller sykdom

Elever som har behov for skoleskyss på grunn av funksjonsnedsettelse, midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett til gratis skoleskyss.

Det må legges ved legeerklæring/legeattest for å få denne typen transport. Her kan du laste ned lege/helseerklæring som skal fylles ut og legges ved søknad om skoleskyss. Foresatte kan be skolen om hjelp til å sende søknaden til Ruter via ruter sin skoleportal.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei sendes til egen skole. Søknaden må sendes innen 1. mars for neste skoleår.

Det er trafikktetthet, fartsnivå, veimerking, fartsdumper, belysning, barnets alder og modenhet og alternative veier som tas med i vurderingen av om en vei er særlig farlig eller vanskelig. Les mer om særlig farlig eller vanskelig skolevei i Trygg Trafikk sin veileder.

Hvis avstanden er under 2 kilometer for 1. trinn, og under 4 kilometer for 2. til 10. trinn behandles søknaden av Ullensaker kommune som da er ansvarlig for skyssen. Det er rektor på den enkelte skole som behandler disse søknadene på vegne av kommunen. Hvis avstandene er over 2 kilometer for 1. trinn, og over 4 kilometer for 2. til 10. trinn sendes søknaden direkte til Ruter via skoleportalen fra den enkelte skole. Ruter har vedtaksmyndighet.

Veiledende oversikt over særlige trafikkfarlige skoleveier i Ullensaker

Strekninger  som vurderes som særlig trafikkfarlige for elever fra 1.-7.trinn:
Algarheim skole     
 • Fylkesveg 458 Kisavegen: fra krysset Stokstadvegen til Algarheim skole
 • Fylkesveg 458 Åsvegen
 • Fylkesveg 174 Algarheimsvegen: fra krysset ved Grotten/Onsrud til Fonbekkryssen
Bakke skole
 • Fylkesveg 455 Gjerdrumsvegen: Fra Leirelva ved kommunegrense til Gjerdrum til gangvei som starter ved Tveiterhellinga
Borgen skole
 • Fylkesveg 458 Åsvegen: Fra skolegrense til Borgen skole
 • Fylkesveg 450: Fra krysset FV450/Kjerkevegen til grense Nes kommune
Hovin skole
 • Fylkesveg 178 Krokfossvegen: Fra krysset FV178/Hovinvegen til Gravhaugkrysset – Vinterskyss
Mogreina skole
 • Fylkesveg 462: Snippen (Vestsiden av Hersjøen) – Melby – Mogreina skole
 • Kommunal veg: Vardevegen, fra krysset Sætrevegen til Furuseth slakteri
 • Kommunal veg: Aurvegen Fra krysset Aurvegen/Risebruvegen til FV462 – Vinterskyss
 • Fylkesveg 454 Trondheimsvegen: Fra Bondal bru til Eidsvoll grense
Nordkisa skole
 • Fylkesveg 179 Hauersetervegen: Fra Hauerseter til krysset FV179/Kisavegen
 • Fylkesveg 458 Kisavegen: Fra krysset Stokstadmovegen til 50-sone
 • Fylkesveg 458 Kopperudvegen: Kopperudåsen til Nordkisa skole
 • Fylkesveg 460: Fra Li til Vilbergkrysset
Skogmo skole
 • Fylkesveg 457 Rambydalsvegen: Fra krysset Solliavegen – 50-sone
Åreppen skole
 • Fylkesveg 455 Gjerdrumsvegen: Fra Leirelva ved kommunegrense til Gjerdrum til gangvei som starter ved Tveiterhellinga
 • Fylkesveg 452 Ihlevegen: Fra Sørum grense til Knatten (etter broen over Motorveien v/Kløfta)
 Strekninger  som vurderes som særlig trafikkfarlige for elever fra 1.-4.trinn:
Algarheim skole
 • Kommunal veg: Jødalsvegen mot Gudmundsrudteiet
 • Fylkesveg 458 Ekornrudvegen: fra krysset Rismovegen til Åsvegen – vinterskyss
Bakke skole
 • Fylkesveg 451 Isingrudvegen: fra krysset Ilevegen til krysset Lindebergvegen - vinterskyss
Hovin skole
 • Fylkesveg 460 Gardermovegen: fra krysset Holtegutua til Olaløkka
Mogreina skole
 • Kommunal veg: Vardevegen, fra krysset Sætrevegen til Furuseth slakteri
Nordkisa skole
 • Kommunal veg: Jødalsvegen mot Nordkisa skole
 • Kommunal veg: Steindalen (fra Nes grense) mot Nordkisa skole
 • Fylkesveg 458 Kisavegen: i 50-sone

 

Delt bosted

Dere kan søke om skyss grunnet delt bosted gjennom skolen. Sammen med søknaden leveres en avtale om delt bosted som viser en forutsigbar og klar plan for når eleven bor hvor. Avtalen må signeres av begge foresatte.

Her er et skjema som kan benyttes samværserklæring

Unntatt fra retten til skoleskyss

Retten til fri skoleskyss gjelder ikke elever som går på SFO, eller når det er foreldrene selv som har utløst behovet ved å søke eleven til en skole utenfor skolekretsen. I disse tilfellene må skoleskyssen normalt dekkes av elevens foresatte.

Måling av avstand

Skoleveien regnes fra dør til dør etter farbar vei. Det er ikke korteste bilvei eller den trasé bussen kjører, men den korteste vei som eleven kan benytte for å gå til og fra skolen som legges til grunn ved måling av avstand.

Spørsmål om skoleskyss?

Det er Viken fylkeskommune via Ruter AS som er ansvarlig for skolekyss-ordningen i Ullensaker kommune.

Har du spørsmål om ordningen kan du derfor kontakte Ruter på e-post; post@ruter.no eller sjekke nettsidene, hvor du også finner rutetidene: www.ruter.no

Alternativ til skoleskyss

30-dagersbillett eller 7-dagersbillett kan være et godt alternativ for elever som ikke har rett på gratis skoleskyss. Sjekk priser og kriterier på www.ruter.no.

Opplysninger om busstider finner dere på Ruter, eller ta kontakt med egen skole.

Private grunnskoler

De private skolene skal sende informasjon til Ruter om hvilke elever som har rett på gratis skyss for hele eller deler av skolereisen. Foreldre med barn på private skoler skal derfor søke Ruter om skoleskyss. Elevene har bare rett til gratis skyss innen den kommunen de er bosatt. Det vil fremgå av Ruters vedtak om eleven får utstedt skolekort eller innvilges skyssgodtgjørelse.

Adressen til Ruter

Ruter AS

Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo

E-post: post@ruter.no


Publisert: 31.08.2023 12:20:43
Sist endret: 12.03.2024 10:26