Innhold

Leksehjelp

Er du elev i grunnskolen kan du få gratis leksehjelp. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen din, men et frivillig tilbud til deg som elev.

Leksehjelp skal støtte opplæringen og bidra til mestring og selvstendig jobbing. Den skal også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i opplæringen.

Kommunen plikter å tilby 8 timer leksehjelp hver uke, men skolene velger selv hvordan tilbudet skal fordeles på de ulike årstrinnene. Tilbudet skal ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring. Om leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.

Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen. Kommunen skal også sørge for at elevene i leksehjelpen får god veiledning og at det psykososiale miljøet er godt. Elevgruppen skal ikke være større enn at hver elev blir fulgt opp individuelt.

Påmelding til leksehjelp gjøres ved den enkelte skole.

Klage på leksehjelp

Er du misfornøyd med leksehjelpen, kan du ta dette opp med kontaktlærer eller den som er ansvarlig for leksehjelpen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til rektor.

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven får tilpassede kompetansemål, hjelp til å bryte ned og sortere informasjon og strukturere skolehverdagen, jobber ekstra med sosial læring og språk, eller får ekstra støtte for å kunne kommunisere. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må eleven henvises PPT som utarbeider en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning.

Hvis sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring og foresatte samtykker til at det fattes vedtak om spesialundervisning, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. Skolen utarbeider deretter en individuell opplæringsplan.

Særskilt norskopplæring

Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk med utilstrekkelige norskkunnskaper har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær opplæring. Elevenes norskferdigheter kartlegges alltid før det gjøres vedtak om særskilt språkopplæring.

Ullensaker kommune organiserer særskilt opplæringstilbud til nyankomne elever på Tospråklig senter og innføringsklasser, ved Algarheim skole og Gystadmarka ungdomsskole. Ta kontakt med Tospråklig senter for mer informasjon.

Opplæring i samisk

Samiske barn har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk uansett hvor i landet barnet bor.

Rett til opplæring i samisk

Samiske elever (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) i grunnskolealder har en rett til å få opplæring i samisk etter det samiske læreplanverket (LK20-S), selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet. På barneskolen bestemmer foresatte om barnet skal ha opplæring i samisk, mens eleven bestemmer selv fra og med 8. trinn.

Elevene kan velge ett av de følgende samiske språk:

  • Nordsamisk
  • Sørsamisk
  • Lulesamisk

Eleven og de foresatte kan selv velge om eleven skal ha samisk som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike læreplaner som er tilpasset elevenes språkferdigheter ved oppstart.

Organiseringen av samisk opplæring

Kommunen kan tilby alternativ form for opplæring i samisk dersom opplæringen ikke kan gis av eget undervisningspersonale.  I Ullensaker kommune tilbys opplæring i samisk gjennom fjernundervisning, og kommunen har felles avtaler for opplæringen.

Hva kan du gjøre for å få opplæring i samisk?

Ta kontakt med skolen barnet går på, og gi beskjed om hvilket språk du ønsker at eleven skal ha opplæring i, om det skal være som første- eller andrespråk og hvilket nivå eleven er på. Rektor på skolen vil fatte et enkeltvedtak om rett til opplæring i samisk.

Privat hjemmeundervisning

Privat hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser sine egne barn. Privat hjemmeundervisning er i utgangspunktet omfattet av de samme lovreglene og forskriftene om opplæringens formål og innhold, som opplæringen i offentlig grunnskole. Den private hjemmeundervisningen skal være tilsvarende den offentlige opplæringen og målet med opplæringen er den samme og er beskrevet i læreplanene.

Foreldre som velger privat hjemmeundervisning må være klar over at barnet ikke lenger omfattes av den offentlige grunnskoleopplæringen, og fratas en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning, særskilt språkopplæring, tegnspråkopplæring mv. Dersom foreldrene mener at barnet ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen i hjemmet, må foreldrene skrive barnet inn i den offentlige grunnskolen.

Kommunen har både rett og plikt til å føre tilsyn med den private hjemmeundervisningen og tilsynet skal skje i samarbeid med foreldrene. Formålet med tilsynet er at kommunen skal vurdere om barnet får tilsvarende undervisning som det man kan forvente i offentlig grunnskole.  Kommunen har egne retningslinjer for gjennomføring av tilsynet. Dersom kommunen etter tilsyn vurderer at elevens opplæring ikke er tilsvarende den offentlige opplæringen, kan kommunen kreve at eleven skrives inn i skolen.


Publisert: 30.08.2023 11:37:24
Sist endret: 18.10.2023 14:01