Innhold

Råd og utvalg knyttet til barnehager og skoler

Elevråd

Alle grunnskoler skal ha elevråd for elever på 5.–7. trinn og ungdomstrinnet, og kan velge å ha elevråd for elever på lavere trinn. Elevrådet har med seg en lærer eller miljøterapeut som bistår i arbeidet.

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen, og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men de har ikke myndighet til å avgjøre sakene. Dette kan for eksempel være saker om skolemiljøet, opplæringen, ordensreglementet og velferdsinteressene til elevene.

Du kan lese mer om elevrådets oppgaver knyttet til skolemiljøet i opplæringsloven § 9 A-8 og § 9 A-9.

Elevrådet i grunnskolen skal også ha mulighet til å uttale seg og komme med forslag til saker om gjelder nærmiljøet til elevene. Det kan for eksempel være saker om oppvekstmiljøet, arealplaner, og fordeling av ressurser som gjelder barn og unge. I Ullensaker kommune gjøres dette arbeidet i Barn og Unges kommunestyre (BUK).

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn i barnehagen og/eller på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet knyttet til sin barnehage eller skole. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Samarbeidsutvalg (SU) / Driftsstyre

Ved hver barnehage og grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er barnehagens/skolens øverste samarbeidsorgan. Ved barnehagene består utvalget av foresatte og personal i barnehagen, og eier kan delta etter eget ønske. Ved skolene skal utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barnehagen/skolen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Her finner du som er elev, forelder og skoleleder svar på spørsmål om rettigheter og hvordan skolemiljøutvalget jobber. 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal ivareta foresattes interesser i barnehagesammenheng nasjonalt.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og skole. FUG skal ivareta foresattes interesser i skolesammenheng nasjonalt.

Foreldrekontakter (klassekontakter)

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene i gruppen og kontaktlæreren. Det velges gjerne to foreldrekontakter i hver gruppe. Foreldreutvalget for grunnskolen har laget materiell som beskriver oppgavene.

Barn og unges kommunestyre (BUK)

Foto: Ullensaker kommune 

Barn og unges kommunestyre (BUK) er et kommunalt organ som skal gi barn og unge innsikt i hvordan demokratiske organer og prosesser fungerer på kommunenivå. Gjennom Barn og unges kommunestyre får elevene reell innflytelse i saker som berører barn og unge. BUK fordeler årlig økonomiske midler til barne- og ungdomsrettede tiltak ut fra søknad og retningslinjer for fordeling av økonomiske midler.

Barnekonvensjonen artikkel 12 sier at alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor. I plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd står det at kommunen skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planlegging. Barn og unges kommunestyre (BUK) ble opprettet 13.03.01 i Ullensaker kommune.

BUK er sammensatt av to representanter fra hver grunnskole i kommunen. Representantene velges for ett år av gangen. Valgene på de respektive skolene skal være gjennomført innen 15. september. Det er skolenes elevråd som velger sine representanter og vararepresentanter. BUK avholdes tre ganger per skoleår. Ett av møtene er et fellesmøte mellom Kommunestyret og Barn og unges kommunestyre.

BUK ledes av kommunens ordfører. Saker som skal behandles i BUK skal ha en presentasjonsform tilpasset målgruppa barn og unge. Skolens kontaktperson for BUK mottar saksgrunnlag med aktuelle oppgaver som skal forberedes i forkant av møtet. Møteinnkalling med sakspapirer skal være skolene i hende minimum fjorten dager før BUK-møtet.  

Reglement for Barn og unges kommunestyre

Møtekalender og roller BUK

Ullensaker Ungdomsråd (UNG)

Ullensaker ungdomsråd (UNG) er sammensatt av representanter fra ungdomsskoler, fritidsklubber og videregående skoler i kommunen, og har 11 medlemmer med personlig vara. Funksjonsperioden er 2 år og halve rådet er på valg årlig for å sikre kontinuitet. Rådet er for og med ungdom, og har hjemmel i kommuneloven §5-12. Rådet er unges talerør ovenfor politikere og beslutningstakere, og har en rådgivende rolle i saker som gjelder barn og unge i kommunen.

Møtekalender og roller UNG

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) er et råd sammensatt av representanter fra alle de kommunale grunnskolene i Ullensaker. Rådet er foresattes talerør ovenfor politikere og beslutningstakere, og har en rådgivende rolle for kommunen.

Møtekalender og roller KFG

Hovedutvalg Oppvekst (tidligere HSB)

Hovedutvalget settes av kommunestyret etter kommuneloven § 5-7. Hovedutvalget har ansvar for tjenesteområdene grunnskole, barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste, Forebyggende avdeling for barn og unge, helsestasjonstjenesten og voksenopplæring.

Hovedutvalget har myndighet til å treffe vedtak på eget ansvarsområde, med mindre kommunestyret har delegert eller vedtatt noe annet, eller loven sier noe annet. 

Møtekalender og roller Hovedutvalg Oppvekst

Felles reglement for folkevalgte organer

Les mer om sammensetning og funksjon for Ullensaker kommunes råd og utvalg i Felles reglement for folkevalgte organer i Ullensaker kommune, eller i kommunens Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Ullensaker kommune, Viken - Lovdata


Publisert: 25.08.2017 13:55:38
Sist endret: 15.11.2023 13:57