Innhold

Tildeling av skoleplass

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år.

Alle barn blir tildelt skoleplass på nærskolen og det er folkeregistrert adresse som er avgjørende for hvilken skole som er definert som nærskolen, altså hvilken skolekrets man tilhører.

I vår kartportal, kan du finne ut hvilken skole et barn tilhører.

Kartportal (kommunekart.com)

Hvis du er forelder/foresatt til et barn som skal begynne på skolen, vil du i god tid før skolestart få et brev fra skolen barnet ditt hører til. Du som foresatt trenger ikke å svare på brevet dersom du ønsker at barnet skal begynne på skolen som sender brevet, altså nærskolen.

Overgangsrutiner

Våren før skolestart vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen, til både foreldremøte og besøk på skolen, i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer som invitasjon fra nærskolen.

Barna i Ullensaker skal oppleve oppleve en god og trygg overgangsprosess, blant annet gjennom at vi legger til rette for en naturlig sammenheng mellom barnehagens innhold og begynneropplæringen i skolen. Derfor er det utarbeidet en "Overgangssekk" som innholder et utvalg av bøker, sanger, rim og regler felles for barnehagene og barneskolene. 

Her finner du den: 

Overgangssekken i Ullensaker kommune (cloud.microsoft)

 

 

Utsatt skolestart

Dersom du er i tvil om barnet har kommet langt nok i sin utvikling til å starte på skolen, kan du søke om ett års utsettelse av skolestarten.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets ferdigheter og behov.

Søknad om utsatt skolestart sendes til Ullensaker kommune ved Stab Oppvekst innen 1. januar året skolestart opprinnelig skal finne sted. Vi oppfordrer til at søknad sendes via eDialog. I søknaden må barnets navn, samt begrunnelse for søknad fremkomme. Søknader videresendes fra Stab Oppvekst til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen og utarbeide en sakkyndig vurdering der det tas stilling til om utsatt skolestart anbefales eller ikke. På bakgrunn av sakkyndig vurdering og samtykke fra foresatte, fatter kommunen enkeltvedtak.

Tidlig skolestart

Mener du at barnet ditt bør begynne på skolen allerede det året det fyller fem år, kan du søke om tidlig (fremskutt) skolestart hvis barnet har fylt 5 år innen 1.april . Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnet ferdigheter og behov.

Søknad om tidlig skolestart sendes til Ullensaker kommune ved Stab Oppvekst innen 1. januar året før skolestart opprinnelig skal finne sted. Vi oppfordrer til at søknad sendes via eDialog. I søknaden må barnets navn, samt begrunnelse for søknad fremkomme. Søknader videresendes fra Stab Oppvekst til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen og utarbeide en sakkyndig vurdering der det tas stilling til om tidlig skolestart anbefales eller ikke. På bakgrunn av sakkyndig vurdering og samtykke fra foresatte, fatter kommunen enkeltvedtak.

Forsikring

Kommunen har tegnet kollektiv barneulykkesforsikring for alle barn i kommunale skoler og barnehager. Fosterbarn og barn i avlastningshjem er også dekket av forsikringen. 
Forsikringen gjelder
  • Dekningen gjelder ved ulykkesskade som rammer elevene i skoletiden og på vei til og fra undervisningsstedet.
  • Innenfor skolens/barnehagens område under ordinær skole/barnehagetid.
  • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse.
  • På direkte vei til og fra skolen/barnehagen.

Publisert: 30.08.2023 09:59:00
Sist endret: 25.03.2024 13:36