Innhold

Informasjon til elever og lærere

Generell informasjon i forhold til Covid 19 og kulturskole:

Kulturskolen har en smitteveileder for grønt, gult og rødt nivå. Denne er godkjent av folkehelseinstituttet. Ullensaker kulturskole følger denne veilederen nøye.

Det er viktig for oss at elever og lærere føler seg trygg i kulturskolen! 

Det er avgjørende at vi alle følger smittevernseglene. Kulturskolelærerne er alle trent i smittevernrutinene våre og ivaretar disse sammen med det som er pålagt hver og en av dere.  Sammen får vi dette til! 

Enkelt fortalt er det tre hovedtiltak som gjelder:

 • Fravær ved sykdom
 • Renhold og hygiene
 • Avstand

Disse håndteres slik: 

Fravær ved sykdom

Kulturskole er noe strengere enn vanlig skole i forhold til dette punktet. Har du ett sykdomstegn skal du holde deg hjemme fra kulturskolen. Det er derfor lav terskel for å holde seg hjemme.

Renhold og hygiene

Kulturskolen vaskes daglig, og overflater vaskes mellom hver elev.

Elever  vasker hendene før timen

Ta med eget utstyr så langt som mulig

Unngå utblåsing av kondens i blåseinstrumenter under timen, dersom mulig, og gjør dette i papirtørkle og ned mot gulvet. Papirtørkle tas med ut av kulturskolen.

Avstand

Kulturskoler er fritatt 1 metersregelen mellom elever på en gruppe. Elever som går på dans, teater, sirkus m.m. vil derfor kunne lære sin kunstform til fulle også nå, men må gjennomføre de to overstående tiltakene for å kunne delta.

Alle andre relasjoner som møtes i kulturskolen skal holde 2 meters avstand. Dette betyr at foreldre har svært begrenset mulighet til å være med inn på timer, henting og levering skjer utenfor lokalene og det opprettholdes 1 meter mellom kolleger, lærere og foreldre, mellom elever og lærere med mindre man skal vise eller justere i korte øyeblikk.

Med ønske om en smittefri høst/vinter/vår og mange gode timer i kulturskolen for alle elevene våre!

Konserter & forestillinger

Kulturskolen arrangerer egne konserter og forestillinger flere ganger i semesteret, deltar en lørdag i måneden på Kulturkaféen, samt i mange andre sammenhenger. Kulturskolen har de siste årene hatt en storoppsetning under Lokal kulturuke i Ullensaker. Kulturskolen gjennomfører også større prosjekt i samarbeid med andre som BUSTivalen (barne- og ungdomsteaterfestivalen) som årlig arrangeres sammen med Romerike folkehøgskole. 

Vårt mål er at elevene skal ha mulighet til å opptre minst en gang hvert halvår, og det forventes at elevene deltar på felles arrangement og oppsetninger.

Elevavgift

Priser og gebyrer

 • Det gis ingen søskenmoderasjon, eller moderasjon ved deltakelse i flere aktiviteter
 • Nye elever får prøvetime før elevavgift faktureres
 • Faktura sendes høst og vår
 • Avgift fra tidligere semestre må være betalt før eleven kan starte opp på nytt semester
 • Forfalte ubetalte fakturaer purres før de sendes til inkasso
 • Debitorer som har flyttet fra kommunen må påregne at Ullensaker kommune blir brukt som verneting (forliksrådet)

Tap av plass

Følgende kan føre til tap av plass:

 • Uregelmessig fremmøte
 • Ugrunnet fravær over lang tid
 • Manglende betaling
 • Manglende interesse
 • Andre påtvingende grunner

Avgjørelsen taes av rektor.

Undervisning

Aktiviteten i Kulturskolen følger grunnskolens skolerute, bortsett fra oppstart ca. en uke senere om høsten og avslutning en uke tidligere om våren. Totalt ca. 36 undervisningsuker.

Undervisningen foregår hovedsaklig en gang i uken på ettermiddag-/ kveldstid, med litt varierende lengde. 

 • Sanggrupper: 30-60 min
 • Aspirantkor: 45 min
 • Barnekor: 45 min
 • Ungdomskor: 90 min
 • Dans: 45, 60, 75, 120 min
 • Teater: 90, 120 min
 • Instrument/ sang: 20-25 min, eller lengre tid i gruppe
 • Samspill/ gruppe: 45-120 min

Det er mulig å søke om lengre undervisningstimer. 

I forbindelse med prosjekt, konserter og forestillinger kan undervisningen bli lagt om i enkelte uker, og det må påregnes eksterne øvinger og annen undervisningsform.

Undervisningssteder

Ullensaker kulturskole har to egne baser for undervisning i tillegg til ulike barneskoler. Kulturskolens hovedbaser er i rådhuset på Jessheim og på Bakke skole, Kløfta. Undervisningen på Kløfta gis ved tilstrekkelig antall elever hos den enkelte lærer. I tillegg har lokaler for dans og teater på Fakkelstudioet - Jessheim storsenter.

Varierende fra år til år er det også undervisning ved flere av skolene i kommunen i samarbeid med skolekorpsene og f.eks. deler av kulturskolens danseundervisning, samt i Ullensaker kulturhus.


Publisert: 05.06.2020 07:26:14
Sist endret: 30.08.2022 13:03