Innhold

Veinorm

Gjeldende retningslinjer for utforming og bygging av veier og gater finner du i felles kommunale veinorm for Romerike.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Trafikksikkerhetsplan 

Veilys

Det er vedtatt en ny veilysnorm for kommunene på Romerike.

Veilysnorm

Det er viktig at feil og mangler på veglys meldes på kommunens hjemmesider, slik at vår samarbeidspartner kan utbedre feilen så raskt som mulig.

Kommunens veglysansvarlig varsles når det er registrert en ny feil på hjemmesiden.
Deretter legges feilen inn i arbeidslisten, som sendes til kommunens samarbeidspartner minimum en gang i uken.

I henhold til avtale plikter leverandør å påbegynne oppdraget innen en kalenderuke fra avrop/bestilling.
Det kan derfor ta inntil 14 dager før utbedring iverksettes. I enkelte tilfeller vil feilretting ta noe lengre tid, som i hektiske perioder (høst), spesielle forhold eller ved større feil.

Ved større/spesielle feil på veglysanlegget, vil leverandør i samarbeid med kommunen drøfte hva som skal gjøres.

I tilfeller hvor utbedringen vil være svært kostnadsfull, kan det være nødvendig å utsette i påvente av tilførte drifts-/investeringsmidler.

 

Gravemelding

Graving i og langs kommunale veier

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

  • Grave i kommunal veg eller gangveg
  • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
  • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  
  • Graving i nærheten av vann- og avløpsledninger

Fra 1. mai 2021 må alle som skal utføre gravearbeid etc, sende inn gravesøknad, selv om graving skal foregå på privat grunn.

Søknad om gravetillatelse

Gravemelding.no

Priser pr 1.1.2021

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 3 600
Arbeidsvarslingsgebyr kr 1 000
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 15 000

 

Vintervedlikehold av veier i kommunen

Kommunens ansvar
  • Brøyting og strøing av kommunale veger, parkeringsplasser, fortau, gang- og sykkelveg er kommunens ansvar.
  • Ullensaker kommune er delt i 5 områder. 4 av områdene driftes av eksterne entreprenører. Hovedveger og gang/sykkelveger starter brøyting ved 4 cm snø, og andre veger starter brøyting ved 7 cm snø. Strøing utføres ved behov. Entreprenørene har 6 timer gjennomføringsfrist.
Vegvesenets ansvar
  • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Ring 175 for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no
Privat ansvar
  • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Publisert: 24.10.2018 13:36:52
Sist endret: 27.09.2021 09:26