Innhold

Veinorm

Gjeldende retningslinjer for utforming og bygging av veier og gater finner du i veinorm for Romerike.

Sjekk også:

Veilysnorm

Gjeldende retningslinjer for veilys finner du i veilysnorm for Romerike.

Gravenorm

Ullensaker kommune har utarbeidet retningslinjer for graving i kommunal veggrunn for at ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre og sammenstille hvilke krav som settes til både byggherre og entreprenør som skal gjennomføre gravearbeid. Med retningslinjene ønsker Ullensaker kommune å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving. I hovedtrekk presiserer retningslinjene tiltakshavers plikt til å søke om tillatelse for tiltak på kommunal veggrunn og hva som skal til for å få tillatelse. Retningslinjene stiller videre krav til samkjøring av tiltak med andre aktører, og de presiserer at kommunen kan nekte å gi gravetillatelse til en tiltakshaver etter gjentatte ulovligheter. Retningslinjene er inndelt i kapitler som tilsvarer den kronologiske arbeidsprosessen som gjelder for planlegging, søknadsbehandling og gjennomføring av tiltak.

Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Ullensaker kommune

Vedlegg til retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet

Gravemelding

Graving i Ullensaker kommune

Alle som skal utføre gravearbeider i kommunen må søke om tillatelse.

Du må søke når du skal

  • grave i kommunal vei eller gangvei
  • grave nær eller inntil kommunal vei eller gangvei
  • krysse kommunal vei med kabler, vann- og avløpsledninger eller lignende
  • grave i nærheten av vann- og avløpsledninger (nærmere enn 4 meter)

Merk: Det tillates normalt ikke graving over kommunale veier i tilfeller der det kreves at varerør trykkes/bankes under veifundamentet. Her gir kommunen kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under veien.

Søknad om gravetillatelse

Gravemelding

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere. Søknad skal leveres i god tid før planlagt oppstart. Minimum 1 ukes behandlingstid må påregnes.

Godkjent gravesøknad skal foreligge før gravearbeidet kan starte. Denne skal oppbevares i papirform på arbeidsstedet, og forevises ved forlangende.

NB! Fra 1. mai 2021 må gravemelding leveres også i tilfeller når graving skal foregå på privat grunn.

Ullensaker kommune har per 1.1.2024 følgende gebyrer for gravemeldinger:
Gravemelding Sats 2024*
Behandling av gravetillatelse, tidsbegrenset, pr. søknad  kr 3 912
Behandling av gravetillatelse, ny søknad etter utløpt tidsfrist, pr. søknad  kr 1 087
Arbeidsvarslingsgebyr  kr 1 087
Kostnad for oppfølging av ulovlig graving, per time (min. 2 timer)  kr 3 804
Oppfølging av manglende ferdigmelding  kr 1 087

* Satser er oppgitt uten mva

Leie av kommunal grunn i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet

Du kan søke om å leie kommunal grunn i forbindelse med bygge – og anleggsvirksomhet.

Utleiereglementet skal bidra til at minst mulig areal blir beslaglagt under bygge- og anleggsvirksomhet, og i tillegg sørge for at arealet blir ført tilbake til allmennheten så raskt som mulig.

Slik søker du:

  1. Fyll ut og send inn digital søknadsskjema 
  2. Eventuelle endringer meldes til Bymiljø forvaltning via postmottak@ullensaker.kommune.no

Feil på gatelys og vei

Feil og mangler på gatelys og vei kan meldes om via kommunens side.

Det er viktig at du melder om feil du oppdager slik at vi kan utbedre dem så raskt som mulig.

Trafikksikkerhet

Nullvisjon

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Fri sikt

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven.

Ditt ansvar

Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Trafikksikkerhetsplan

Les om kommunens arbeid med trafikksikkerhet i trafikksikkerhetsplan for Ullensaker for 2019 til 2029.

Drift og vedlikehold av veier i kommunen

Ansvar for drift og vedlikehold av veier på sommer- (tilgjengelighet med tanke på vegetasjon) og vinterstid (brøyting og strøing) ligger på veiholderen.

Ullensaker kommune
  • kommunale veier, parkeringsplasser, fortau, gang- og sykkelveier 

Ullensaker kommune er delt i fem områder når det gjelder vintervedlikehold. Fire av områdene driftes av eksterne entreprenører, og det siste drives med eget utstyr. Kommunen starter brøyting på hovedveier samt gang-/sykkelveier når snølaget er på 4 cm. På andre veier startes brøyting når snølaget er på 7 cm. Strøing utføres ved behov. Det er en gjennomføringsfrist på 6 timer for brøyting eller strøing.

Ullensaker kommune har også ansvar for gang- og sykkelveier langs enkelte fylkesveier.

Akershus fylkeskommune
  • fylkesveier

Akershus fylkeskommune har ansvaret for vedlikehold av fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier.

Les mer:

Statens vegvesen
  • europa- og riksveier

Statens vegvesen har ansvaret for vedlikehold av europa- og riksveier som går innenfor kommunegrensene.

For mer informasjon ring 175 eller gå inn på 175.no.

Les mer:

Private
  • private veier og innkjøringer

Private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte huseier eller veilag.

Kommunen har rett til å lage brøytekanter og legge snø i private innkjøringer. Huseier er selv ansvarlig for å fjerne snø og is i innkjøringen etter brøyting og høvling av den kommunale veien, jf. veglova § 43. Det er ikke tillatt å legge snø fra private arealer ut i veibanen, jf. veglova § 57.


Publisert: 24.10.2018 13:36:52
Sist endret: 20.03.2024 14:55