Innhold

Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

  • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
  • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
  • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Hva skjer med avløpsvannet?

Gardermoen renseanlegg

Renseanlegget ble bygget 1998 i forbindelse med utbyggingen av hovedflyplassen og tar imot avløpsvann fra nordre deler av Ullensaker, Nannestad og Oslo Lufthavn.

Renseanlegget har følgende rensetrinn 

Mekanisk rensing:
Rister som fjerner avløpssøppel som papir, Q-tips, filler, våtservietter og de største fettklumpene.
Sand og fettfang som fjerner sand, fett, kaffegrut og andre større partikler.

Forsedimentering som fjerner mindre og lettere partikler.

Biologisk nitrogenrensing:
Nitrogen fjernes fra avløpsvannet i en biologisk prosess ved hjelp av levende mikroorganismer og bakterier.

Kjemisk rensing:
Fosfor fjernes ved at det tilsettes et kjemikalie for å binde fosforpartiklene sammen for så å skille disse ut av avløpsvannet.

Til slutt er det desinfisering med UV – bestråling slik at bakterieinnholdet i det rensede vannet er på nivå med badevannskvalitet i henhold til norske krav.
Renset avløpsvann fra Gardermoen renseanlegg slippes ut i Leira.

Avløpsslam fra Gardermoen renseanlegg

I prosessen med å rense avløpsvann skilles slammet ut og pumpes til et eget behandlingstrinn for slam.
Slammet pumpes inn til en råtnetank hvor det blir varmet opp til minimum 55 °C, hvor det skal ha en minimums oppholdstid på 2 timer. 
Så blir slammet pumpet over til neste råtnetank hvor det blir avkjølt, men ikke lavere enn 37 °C, med en oppholdstid på ca. 25 dager.

Slammet er nå hygienisert og stabilisert etter myndighetens krav.
Deretter blir slammet avvannet i en sentrifuge for å øke tørrstoffinnholdet fra ca.10 % til ca.25 %. Så lagres dette på en egen oppsamlingsplass før det kjøres ut til landbruket og grøntområder som jordforbedringsmiddel. 
Slammet leveres med en deklarasjon på at det er godkjent i henhold til myndighetens krav, herunder mattilsynet, samt i henhold til krav fastsatt i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Renseanlegget har også et fettmottak hvor det tas i mot fett fra næringsmiddelindustrien. Fettet blir blandet sammen med slammet før det går inn til råtnetanker for behandling.

Kløfta Renseanlegg

Renseanlegget ble bygget i 1974 og rehabilitert i 1990.


Renseanlegget har følgende rensetrinn

Mekanisk rensing:
Rister som fjerner avløpssøppel som papir, Q-tips, filler, våtservietter og de største fettklumpene.

Sand og fettfang som fjerner fett, sand, kaffegrut og andre større partikler.

Forsedimentering som fjerner mindre og lettere partikler.

Kjemisk rensing:
Fosfor fjernes ved at det tilsettes et kjemikalie for å binde fosforpartiklene sammen for så å skille disse ut av avløpsvannet.

Renset avløpsvann fra Kløfta renseanlegg slippes ut i Leira.

Avløpsslam fra Kløfta renseanlegg

Ferdig avvannet slam fra Kløfta renseanlegg blir fraktet med bil til Gardermoen renseanlegg hvor slammet fra begge anleggene blandes, hygieniseres og stabiliseres sammen.

Overvåking av utslipp fra renseanleggene

Renseeffekten i avløpsrenseanleggene overvåkes daglig i eget laboratorium på Gardermoen renseanlegg. I tillegg leveres vann- og slamprøver til et akkreditert laboratorium. Analyseomfanget er i henhold til utslippstillatelsen og gjeldende lovverk.
Ullensaker kommune må følge utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og forurensingsforskriften, som stiller krav til kvaliteten på vannet som slippes ut fra renseanleggene og avløpsslammet.

Problemer med avløp?

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling


Publisert: 28.10.2019 11:03:13
Sist endret: 23.01.2020 09:27