Innhold

Private avløpsanlegg

Alle eiendommer med innlagt vann (enten privat eller kommunalt), som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private løsninger for avløp. Dette gjelder også for fritidsboliger, selv om det ikke installeres WC. Avløpsanlegget skal rense vannet fra WC/kjøkken/bad/vaskerom lokalt. Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven.

Bygninger uten innlagt vann trenger ikke utslippstillatelse. Unntaket er hvis det er etablert tett tank for toalettavløp.

Hvem må søke om utslippstillatelse?

Alle som har innlagt vann må ha et godkjent avløpsanlegg (utslippstillatelse).

Det betyr at dersom det ikke finnes offentlig avløp i nærheten, må det søkes om utslippstillatelse før det kan legges inn vann. Dette gjelder også fritidsboliger og uansett vannforbruk. Kravet om utslippstillatelse og godkjent avløpsanlegg gjelder uavhengig av om det installeres WC eller ikke.

Med innlagt vann menes vann som fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller annen kilde er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av tank/beholder uavhengig av om denne er plassert innendørs eller utendørs.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg må det leveres søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12 og søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1.Det må søkes om utslippstillatelse i forbindelse med nybygg, innlegging av vann i eksisterende bygg, ved økning av belastning på anlegget, ved behov for oppgradering, utvidelse etc.

De som i forbindelse med opprydding i spredt avløp mottar varsel eller pålegg om oppgradering av avløpsanlegget sitt, må også søke om utslippstillatelse på vanlig måte.

Hvordan søker du?

Dersom du ønsker å etablere, endre eller oppgradere et privat avløpsanlegg, eller har fått varsel/pålegg om oppgradering, må du kontakte et fagkyndig foretak med kompetanse iht. plan- og bygningslovgivningens bestemmelser til å stå ansvarlig for søknad og arbeider. Dette kan være et eller flere aktuelle foretak da ikke alle foretak både prosjekterer og utfører.

Ansvarlig søker vil fungere som et bindeledd mellom tiltakshaver (eieren) og kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at de nødvendige funksjoner etter plan- og bygningsloven blir ivaretatt og for at blanketter blir korrekt utfylt og levert samlet til kommunen. Dette bidrar til en lettere og raskere saksbehandling.

Dersom hele eller deler av avløpsanlegget blir liggende på en annens eiendom, må det inngås en avtale om rett til å etablere og vedlikeholde avløpsanlegget. Avtalen må gjelde både nåværende og fremtidige eiere av eiendommen og den må tinglyses.

Ansvarlig søker sender utslippssøknad med alle nødvendige vedlegg til kommunen. Husk underskrifter! All kommunikasjon med kommunen fra nå av skal i utgangspunktet skje gjennom ansvarlig søker.

Søknadsskjema

Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

Søknadskjema

For at søknaden skal være fullstendig må alle aktuelle rubrikker i søknadsskjemaet være utfylt. Alle relevante vedlegg til søknaden som er oppgitt i søknadsskjemaet skal også være med for at søknaden skal være fullstendig.

Søknaden vil bare bli behandlet hvis den er fullstendig. Kommunen vil behandle alle fullstendige søknader der det søkes i overensstemmelse med standardkrav i løpet av 6 uker etter at den er mottatt av kommunen.

Valg av renseløsning

Hvilken renseløsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde, eiendomsgrenser, vannforbruk, kostnader og lokale grunnforhold. Det er prosjekterende som etter nødvendige forundersøkelser velger beste renseløsning for eiendommen. Foretrukken renseløsning er infiltrasjonsanlegg (infiltrasjon i stedegne jordmasser). Der infiltrasjonsanlegg ikke er mulig, er det primært minirenseanlegg som benyttes. Det skal benyttes biologisk/kjemisk renseanlegg som er godkjent etter en europeisk standard (NS-EN 12566-3). Liste over godkjente minirenseanlegg

Du som anleggseier bør ikke gjøre avtale om kjøp direkte med en leverandør av en type avløpsanlegg. Det er ikke sikkert at denne avløpsløsningen kan godkjennes hos dere.

Ved valg av avløpsrenseanlegg bør det legges vekt på

 • At du får et anlegg tilpasset din eiendom/deres bruk
 • At du får et anlegg med tilstrekkelig slamlagringskapasitet til at det er tilstrekkelig med tømming 1 gang pr år (eller være oppmerksom på at hyppigere tømming kan medføre økte kostnader)
 • Undersøke responstid fra anleggsleverandør/serviceansvarlig ved eventuelle feil på anlegget
 • I tillegg til pris på selve anlegget, undersøke hva det vil koste å grave det ned, samt be om oversikt over årlige servicekostnader/kjemikalier

Bruk av eksisterende røropplegg: Dersom eksisterende utløpsledning fra dagens renseløsning skal benyttes videre, må tilstanden på denne vurderes. Det samme gjelder tilstand på ledning fra bolig frem til renseanlegg.

Det er altså ikke nødvendig at du som eier setter deg inn i alle de ulike typene av renseløsninger på markedet. Det er imidlertid viktig at du setter deg inn i prinsippene for det anlegget som settes ned hos deg. Dette for å sikre rett bruk og mulighet til å oppdage eventuelle feil som skulle oppstå tidlig. Det vil både øke levetiden til avløpsanlegget og redusere faren for forurensning.

Du kan lese om ulike renseløsninger på avlop.no.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles avløpsrenseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere for større mulighet til å plassere avløpsrenseanlegget der det egner seg best.


Tilkobling til offentlig avløpsledning

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig avløpsledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer avløpsrenseanlegget sitt, i tillegg til at du slipper drift, vedlikehold og oppfølgning av eget renseanlegg.

Muligheter for tilkobling

 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger

Dersom du ønsker å koble deg til kommunal avløpsledning må du ta kontakt med fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning, kreves det søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1.

Gebyr for saksbehandling

Kommunen tar gebyr for å dekke sine kostnader til behandling av søknaden. Det må betales gebyr uavhengig av om søknaden blir godkjent eller ikke. Kommunen sender faktura for gebyr når vedtak er gjort. Gebyrets størrelse går fram av kommunens gebyrregulativ.

Gebyrene er fastsatt med hjemmel i forurensningsforskriften §16 og Plan- og bygningslovens § 33-1.

Anleggseiers plikter

Drifts- og serviceansvar

Anleggseiers plikter er angitt i FORSKRIFT, §§.

Dette innebærer blant annet at:

 • Anleggseier er ansvarlig for å kjenne til hvordan anlegget skal driftes for at det skal fungere forskriftsmessig.
 • Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølgning og dokumentasjon av avløpsrenseanlegget.
 • Anleggseier er ansvarlig for at det ikke tilføres avløpsvann til avløpsrenseanlegget som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for avløpsrenseanlegget.
 • Anleggseier skal gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service.
 • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene for avløpsrenseanlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter ifølge drift- og serviceavtale overføres til ny eier.
 • Anleggseier skal sørge for å bevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan etterspørre dokumentasjon ved tilsyn av avløpsrenseanlegg.

Kommunal slamtømmeordning

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning, jf. kommunens forskrift om slamtømming m.m.

Det betyr at alle som har et privat avløpsanlegg er pliktig til å være med på kommunens ordning med tømming av slamavskillere og lignende. Ordningen administreres av kommunen, men selve tømmingen er satt bort til private aktører. Brødrene Stenskjær AS er for tiden det firmaet som har kontrakt på dette i Ullensaker kommune.

Tømming av slamavskillere foregår i hovedsak i barmarksesong, med oppstart rundt påske. Tømmeplan kunngjøres på kommunens nettside. Septikrenovatør sender ut SMS-varsel til abonnent ca. 1 uke før anlegget tømmes. Eiere av private avløpsrenseanlegg må sørge for at anleggene er tilgjengelig for tømming. Dersom oppsatt tømmetidspunkt ikke passer, må kommunen varsles minst 7 virkedager i forkant. Ring oss på 66108000 eller send epost.

Dersom det er behov for mer enn en tømming i kalenderåret, vennligst ta kontakt med kommunen.

Plan for tømming av private avløpsanlegg i Ullensaker 2024

Rodekart


Publisert: 28.10.2019 10:59:46
Sist endret: 23.05.2024 11:48