Innhold

Tilsyn med private avløpsanlegg

Tilsyn ved private avløpsanlegg er viktig for å forebygge, avdekke og redusere uønsket forurensning fra private avløpsanlegg, bidra til gode miljøforhold i vannforekomstene og sikre at brukerinteresser ivaretas. Arbeidet finansieres av et årlig gebyr.

Du kan lese mer om tilsyn i vårt informasjonsskriv om tilsyn med private avløpsanlegg.


Hva er tilsyn?

Tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge opp intensjonene i lovverket. Med myndighet til å gi tillatelse til utslipp følger også ansvar for å føre tilsyn med tillatelsene og at kravene i utslippstillatelsene overholdes. Tilsyn innebærer også sanksjon ved brudd på forutsetningene og kan utløse pålegg om tiltak eller krav om ny utslippssøknad.

Gjennomføring av tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende:

- Gjennomgang av dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget
- Kontroll og oppfølgning av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter
- Vurdering av tømmefrekvens og tilgjengelighet
- Gjennomføring av tilsyn
- Prøvetaking av utløpsvann
- Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget
- Inspeksjonsrapport
- Oppfølgning av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak


Vil du være med på tilsynet?

Kommunen stiller ikke krav om at anleggseier er tilstede under tilsynet, men anser det som en fordel. De avløpsrenseanleggene det planlegges tilsyn ved for det inneværende året vil få nærmere beskjed om dette med kontaktinformasjon for å nærmere avtale tidspunkt.

Inspeksjonsrapport

Alle anleggseiere som har fått tilsyn ved sitt avløpsrenseanlegg vil få en inspeksjonsrapport med opplysninger om resultater fra tilsynet. I de tilfellene hvor det avdekkes brudd på regelverket vil anleggseier gis en frist for å rette opp i avvik.

Både serviceavtale og tilsyn?

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Serviceavtalen sørger for jevnlig teknisk oppfølgning ved anlegget og en sjekk av at alle tekniske komponenter fungerer, beredskap ift. reservedeler, påfylling av kjemikalier mm. Tilsynet skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager og at alle krav i utslippstillatelsen overholdes.

Kostnad og finansiering

Private avløpsrenseanlegg er den enkelte huseiers ansvar. Dette betyr at alle kostnader knyttet til etablering og oppgradering bæres av huseier. Derfor vil kostnader i forbindelse med tilsyn også falle på anleggseier.

Det er i alles interesse at kostander forbundet med prøvetaking reduseres til et minimum, og at tilsynet utføres basert på en kost/nytte-vurdering. Dette er gjort når det gjelder både tilsynsgebyr, tilsynspersonell og prøvetaking.

Årsgebyr for tilsyn Eiendommer med private avløpsløsninger må betale årsgebyr for tilsynet. Gebyret betales årlig uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført innværende år, og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra private avløpsanlegg. Tilsynsfrekvensen på det enkelte avløpsanlegg vil være slik at anlegget kontrolleres ca. hvert 5. år. Innkreving av tilsynsgebyr er basert på selvkost-prinsippet, og vil justeres ned dersom det viser seg å være høyere enn de faktiske kostandene kommunen har med arbeidet.

Prøvetaking av avløpsrenseanlegg

I lokal avløpsforskrift og i eiendommens utslippstillatelse er det stilt krav til avløpsanleggets renseeffekt på parameterne total fosfor (Tot-P) og organisk stoff (BOF5). Dette kravet tilsvarer en rensegrad på 90 % for disse parameterne.
Det å analysere prøver ute i felt er tidsbesparende og kostnadsbesparende framfor å sende prøver til analyse ved laboratorium og gir samtidig tilsynspersonellet en rask og god indikasjon på hvordan anlegget fungerer og om det overholder rensekravene. Derfor vil det, for de anleggene hvor det er mulig, bli tatt en prøve av utløpsvannet ved tilsyn.

For å kunne analysere utløpsprøver ute i felt, måles det på såkalte surrogatparametere med høy korrelasjon til parameterne det er stilt rensekrav til. Ortofosfat (PO4-P) og turbiditet (NTU) er surrogatparametere for hhv. total fosfor (tot-P) og organisk stoff (BOF5).

For at de biologiske renseprosessene i anlegget ikke skal forstyrres, og for at biologien i resipienten ikke skal ta skade, bør utløpsvannet fra et avløpsrenseanlegg ha en pH som ligger mellom 6-8. For lav temperatur (< 4°C) på avløpsvannet ut fra anlegget kan indikere at det kommer fremmedvann inn i anlegget. Derfor måles det gjerne også på parameterne temperatur (°C) og pH.

Tilsyn med næring og industrivirksomheter

Ullensaker kommune vil i løpet av 2019 starte opp med systematisk tilsyn for å fastslå om virksomheter overholder kravene som er angitt i gjeldende lovverk og i eventuell utslipps-/påslippstillatelse. Med dette omfattes de bedriftene og virksomhetene som har påslippstillatelse for olje- og/eller fettholdig avløpsvann og annet industrielt avløpsvann til kommunens ledningsnett eller utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann til resipient.

Vi trenger hjelp fra kommunens virksomheter til å redusere mengden olje, fett og andre uønskede forbindelser som når fram til renseanleggene og vannområdene våre. Dette bidrar til å forhindre overbelastning av de kjemiske og biologiske rensetrinnene ved renseanleggene, reduserer vedlikeholds- og driftskostnader, hever kvaliteten av kommunens mange friluftsområder og gir høyere kvalitet på avløpsslammet slik at dette kan gjenbrukes på en miljømessig og bærekraftig måte.

Tilsynsrapport

Alle anleggseiere eller virksomheter som har fått tilsyn ved sitt anlegg vil få en tilsynsrapport med opplysninger om resultater fra tilsynet. I de tilfellene hvor det avdekkes brudd på regelverket vil det gis varsel om pålegg sammen med tilsynsrapporten med en frist til uttalelse før vedtak om pålegg sendes.

Kostnader og finansiering

Det er et bærende prinsipp at forurenser betaler. Dette gjelder også for rensing av avløp. Kostnader forbundet med utslipps-/påslippskontroll som inngår i forurensningsmyndighetens tilsynsansvar er derfor også naturlig at vil falle på den ansvarlige for utslipps-/påslippstillatelsen.

Tilsynsgebyr

Virksomheten må betale et gebyr for tilsynet. Tilsynsgebyret består av et grunngebyr for tilsyn med nærings- og industriavløp (tilsyn med 1 utskilleranlegg inngår i grunngebyret), med et tilleggsgebyr for hvert ekstra utskilleranlegg som det føres tilsyn ved, utover det som er inkludert i grunngebyret.
For eksempel på beregning av tilsyn med virksomheter som har flere utskilleranlegg henvises det til infoarket "Informasjon om tilsyn".


Publisert: 28.10.2019 10:50:26
Sist endret: 23.05.2023 15:19