Innhold

Vann- og avløpskart

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre. Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom kan du kontakte VA kart data

Måleinstruks for dokumentasjon av innmålingsdata 

Vi ønsker å presisere krav til leveranse av innmålingsdata for vann og avløpsledninger (VA) og viser til felles VA-norm for kommunene på Øvre Romerike. Her ligger også en måleprosedyre/veileder som beskriver mer konkret hva leveransen skal inneholde.

Formålet med VA-norm og veileder er å sikre god kvalitet og effektiv dataflyt fra eksterne leverandører til kommunens GIS (Geografisk Informasjons System). Gode data er en forutsetning for forvaltning av ledningsnettet og den daglige driften og vedlikehold ute. VA-data etterspørres som prosjekteringsgrunnlag fra konsulenter, entreprenører, boligeiere og andre som har behov for VA-data fra kommunen.

Kvalitetssikrede og pålitelige data er nødvendig for analysearbeid og modellberegninger for fremtidige samfunnsbehov. Det handler bl.a. om tilgang til rent vann og nok slokkevann ved branntilfeller. Sikre grunnlagsdata blir en vesentlig faktor for risikoanalyser og for å treffe tiltak som kan begrense store samfunnskostnader som følge av ekstremnedbør og flom.

Måleinstruks for dokumentasjon av innmålingsdata

Mal for utfylling av kumkort

Eksempel på SOSI-fil med objekt- og egenskapsdata


Publisert: 29.10.2018 10:10:47
Sist endret: 23.10.2020 10:38