Vannforsyning

Abonnentene i Ullensaker kommune får vannet sitt fra Ullensaker kommunale vannverk, som har Hurdalsjøen som hovedkilde. Drikkevannet føres til abonnentene via Ullensaker kommunale vannverk sitt ledningsnett.

Leveranse av drikkevann til abonnenten

Vannforsyning til en eiendom skal avklares i forbindelse med byggesaken. Tilknytning til kommunens nett og kostnadene for tjenesten videre dekkes gjennom gebyrer.

Godkjenning og tilsyn med kommunens vannverk

Ullensaker kommunale vannverk er godkjent i henhold til Drikkevannforskriftens bestemmelser. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.

Overvåking av drikkevannskvaliteten

Drikkevannforskriften setter spesifikke krav til drikkvannskvaliteten. Vannverkseier skal sørger for å overvåke at vannet som leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

Arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett

Det skal inngås skriftlig avtale med enhet for vann, avløp, renovasjon og veg (VARV-enheten) for å utføre arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett. Utførende er ansvarlig for å anmelde utført arbeid til Ullensaker kommune.

Skjema for å søke om vannavstengning finner du her: Bestilling av vannavstengning

Private stikkledninger

Stikkledninger som går fra hovedledningen og inn til eiendommene er det grunneierne som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte. Har du behov for å gå over annen manns grunn for å knytte deg på hovedledningen kreves det tinglyst erklæring fra grunneieren.

Ledningskartverket

Kommunen har digitale kart over alle kommunale hoved- og overføringsledninger både for vann og avløp. Fra 2006 er det igangsatt et arbeid med å registrere private stikkledninger, slik at også disse etterhvert vil bli tilgjengelige i det digitale ledningskartverket. Spørsmål angående hovedledningsnettet kan rettes til VARV-enheten i Ullensaker kommune.

Nyttig informasjon

Norsk Vann sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om vann og avløp. Norsk Vann er en landsdekkende interesse- og fagkompetanseorganisasjon for vann og avløpsektoren. Norsk Vann lanserte våren 2009 i tillegg nettportalen vannkunnskap, der alt fra skoleverk til rådgivere vil finne tilrettelagt informasjon om vann.


Publisert: 28.10.2019 10:41
Sist endret: 26.08.2020 10:43