Innhold

skilt parkering for forflytningshemmet

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvem kan få parkeringstillatelse?

For å få utstedt parkeringsbevis for forflytningshemmede må du kunne:

 • Dokumentere at du har særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/ eller annen aktivitet.
 • Du må også ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde

Søker du som passasjer må et tredje vilkår være oppfylt:

 • Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvogn.
Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid.
 • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • på parkering reservert for andre brukergrupper
 • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede § 3

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

 1. Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 2. Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvogn og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Les mer om forskriften hos Lovdata

Retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse av Statens vegvesen

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Veiledning til utfylling av søknad

To grunnvilkår må være oppfylt for fører av motorvogn

To grunnvilkår må være oppfylt for at en søknad om parkeringstillatelse kan innvilges som fører av motorvogn

 • Søker kan ikke gå i det hele tatt eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. 

Gangevnen og graden av forflytningshemmingen skal dokumenteres gjennom legeerklæringen.

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og hvilke hjelpemidler du benytter deg av. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne. Søker du som passasjer, må legen i tillegg beskrive ditt behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen.

Legeerklæringen må være ny, og ikke mer enn 6 måneder gammel.

 • Søker må ha særlig behov for parkeringslettelser på konkrete steder.

Behovet for forenklet parkering/parkeringslettelse må beskrives i søknadskjemaet av søkeren selv.

Søkeren må beskrive de utfordringer man har ved parkering på de konkrete stedene søker ofte besøker, med adresser. Dette vil normalt sett være ved eksempelvis bosted, arbeidssted, skole eller der man går til regelmessig, hyppig behandling eller opptrening.

Det presiseres i forskriftens formålsbestemmelse at det kun er søkere med et reelt behov for parkeringslette som skal tildeles slik tillatelse og ikke alle forflytningshemmede vil oppfylle vilkårene. I søknaden må du derfor beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på stedene du besøker. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av dine behov.

 • Tenk derfor gjennom følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Oppgi gateadresse).
 • Hvorfor har du behov for parkeringslettelse der?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege? Legg ved dokumentasjon fra behandler dersom dette er tilfelle.

Regelmessige behov som trening og behandlinger må dokumenteres med enten uttalelse fra behandler/treningssted, timekort, kvitteringer eller lignende. Dokumentasjonen må vise hvor ofte man har dette behovet (f.eks. antall ganger pr. uke eller måned). Dersom du har særlig behov for parkering i andre kommuner, skal også dette beskrives.

Spesielle vilkår for parkeringstillatelse som passasjer

Et tredje vilkår må være oppfylt når man søker parkeringstillatelse som passasjer : Søker har behov for regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen.

Behovet for regelmessig hjelp vurderes med grunnlag i legeerklæringen og søkerens egensøknad og beskrivelse.
Det er kun dersom en forflytningshemmet person ikke kan etterlates alene under tiden føreren parkerer på en ordinær plass at dette vilkåret anses oppfylt. Kommunen foretar en helhetlig vurdering av søkerens behov for parkeringstillatelse.

Vedlegg som må følge med søknaden
 1. Egensøknad med beskrivelse av ditt parkeringsbehov.
 2. Legeerklæring som beskriver gangevnen og graden av forflytningshemming.
 3. Passfoto i farger (kan tas med kamera på mobil).
 4. Kopi av førerkort dersom man søker tillatelse som fører.
 5. Eventuell dokumentasjon på parkeringsbehovene man oppgir å ha. Dette kan eksempelvis være en bekreftelse eller uttalelse fra behandler (fysioterapi o.l.), opptreningssenter, timekort osv. Slik dokumentasjon kan også vise hyppigheten av behovet.

Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut og alle vedlegg må legges ved. Trenger du mer plass, kan du legge ved et eget ark med flere opplysninger. Søker du på vegne av en person over 18 år, må du legge ved kopi av vergeattest eller fullmakt.

Søker du for første gang eller søker du på nytt?

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for nye og tidligere søkere. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad. Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår.

Slik sender du inn søknaden til Ullensaker kommune

Send søknaden elektronisk

Søk om parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Legeerklæring.pdf

Lever søknadsskjema på servicetorget på Rådhuset

Du kan også levere søknadsskjema på servicetorget på Rådhuset hverdager mellom klokken 10.00 – 14.00

Send søknaden i posten

Send søknaden til adressen:

Ullensaker kommune v/ Helse og mestringstorget

Postboks 470

2051 Jessheim

Søknaden skal sendes til kommunen du er folkeregisteret i.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen fire uker, skal du ha skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
I saker der vi ikke har fått fullstendige opplysninger eller dokumentasjon, vil saksbehandlingstiden bli lenger.

Klage

Har du fått avslag og er uenig i avgjørelsen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Legg til nye opplysninger, hvorfor du er uenig og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klage må sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no eller per post og må være undertegnet med klagers signatur.

Kontakt

Dersom du har spørsmål som gjelder parkeringstillatelse for forflytningshemmede ta kontakt med Helse og mestringstorget på vår mottakstelefon: 476 95 263.

Saksbehandler kan også nås på e-post.

Du vil vanligvis få svar på mail innen 1-2 dager.


Publisert: 28.10.2019 10:59:46
Sist endret: 02.04.2024 11:15