Innhold

Parkeringsgebyr 

Parkeringsgebyr ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.

Parkeringsgebyret er fastsatt til kr. 900,- uavhengig av overtredelse. Beløpet er fastsatt av Samferdselsdepartementet. 

Betaling

Betalingsfristen er tre uker fra datoen parkeringsgebyret ble ilagt.

Hvis ikke betalingsfristen overholdes forhøyes gebyret med 50 prosent.

Merk at betalingsfristen gjelder selv om du klager på gebyret.

Klage

Hvis du som eier eller fører av kjøretøyet har fått et parkeringsgebyr, kan du klage med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Klagefristen er den samme som betalingsfristen. Du må altså klage innen tre uker etter parkeringsgebyret ble ilagt. Du må klage skriftlig. 

Etter at klagefristen har utløpt kan klagen kun behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Hvis du får avslag på klagen din, så kan du kreve at saken din blir behandlet i tingretten. Dette kravet må sendes inn skriftlig innen tre uker etter at du mottok avslaget.

Hvis du får medhold i klagen din, vil innbetalt beløp refunderes.

Se saken din og send klage 

 

Kontrollsanksjon ilegges hvis kjøretøy er hensatt i strid med vilkårene for parkering på stedet. Dette kan for eksempel være som følge av manglende betaling på avgiftsplass, parkering lenger enn maks tillatte parkeringstid, utenfor oppmerkede felt, eller parkering på plass reservert for forflytningshemmede uten gyldig tillatelse. 

Kontrollsanksjonen kan være på kr. 330,-, kr. 660,- eller kr. 990,-.

Størrelsen på kontrollsanksjonen er baser på grad av overtredelse. Beløpene er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Betaling

Betalingsfristen er tre uker fra datoen kontrollsanksjonen ble ilagt.

Hvis ikke betalingsfristen overholdes vil saken bli oversendt for inkasso.

Klage

Hvis du som eier eller fører av kjøretøyet har fått en kontrollsanksjon, kan du klage med hjemmel i parkeringsforskriften.

Klagefristen er den samme som betalingsfristen. Du må altså klage innen tre uker etter kontrollsanksjonen ble ilagt. Du må klage skriftlig.

Etter at klagefristen har utløpt kan klagen kun behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Om du klager på kontrollsanksjonen kan betalingen vente til du får svar på klagen. Dersom du får avslag starter fristen umiddelbart å løpe. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr.

Hvis du får avslag på klagen din, så kan du klage videre til Parkeringsklagenemnda. Klagen må sendes skriftlig til Parkeringsklagenemnda innen 1 år fra første klage ble sendt til Ullensaker kommune.

Hvis du får medhold i klagen din, vil innbetalt beløp refunderes.

Se saken din og send klage 

  • Det ble foretatt en lovlig av-/pålessing eller av-/påstigning (dokumentasjon må vedlegges). Dette gjelder ikke stanseforbud.
  • Vilkårene for å ilegge gebyr var ikke tilstede.
  • Kjøretøyet var stjålet, og anmeldt til Politiet (dokumentasjon må vedlegges).
  • Nødrettslignende forhold for eksempel motorhavari, akutt sykdom (dokumentasjon må vedlegges).
Eksempler på klager som ikke kan føre frem
  • Bilfører trodde bilen var lovlig parkert.
  • Det var ingen andre steder å parkere.
  • Bilfører var uoppmerksom.
  • Kjøretøyet sto ikke i veien for noen.
  • Stansen varte kun i kort tid.

Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 19.03.2024 12:48