Innhold

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Innvandrere som omfattes av rett og plikt, eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan fritas fra denne plikten hvis:

  • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det
  • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
  • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet

Personer som etter 1. januar 2016 får innvilget sin første tillatelse som gir plikt til opplæring, og som skal søke fritak fra opplæringen, må søke eget fritak fra opplæring i samfunnskunnskap.

Personer som får fritak fra plikten, kan beholde retten til norskopplæring.

Dokumentasjonskrav for fritak fra norskopplæring

Tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk kan dokumenteres med en av følgende:

  • Bestått norskprøve med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve.
  • Gjennomført opplæring i norsk eller samisk iht. læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget.
  • Gjennomført studie i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng.
  • At deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Dokumentasjonskrav for fritak fra samfunnskunnskap

Tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet kan dokumenteres med en av følgende:

  • Bestått prøve i samfunnskunnskap
  • Gjennomført opplæring i samfunnskunnskap i henhold til læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget
  • Gjennomført studie og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 10 studiepoeng

Søknadskjema 

Voksenopplæringen for Øvre Romerike behandler kun søknader om fritak fra personer bosatt i bosatt i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Personer som er bosatt i andre kommuner må søke i sin egen bostedskommune. Har du spørsmål om å søke fritak i kan du ta kontakt med skolen.

Elektronisk skjema fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Electronic form for exemption from the duty to receive tuition om Norwegian and social studies

Søknadsskjema for fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker får du ved å henvende deg til skolen. Søknaden må dokumenteres med legeattest.

Det kan ta opptil 3 uker å behandle søknaden, med forbehold om ferieavvikling.


Publisert: 17.10.2019 15:32:04
Sist endret: 26.10.2020 09:59