Innhold

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Innvandrere som omfattes av rett og plikt, eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan fritas fra denne plikten hvis:

  • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det
  • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
  • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet

Dokumentasjonskrav for fritak fra norskopplæring

Tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk kan dokumenteres med en av følgende:

  • Bestått norskprøve med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve.
  • Gjennomført opplæring i norsk eller samisk iht. læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget.
  • Gjennomført studie i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng.
  • At deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Dokumentasjonskrav for fritak fra samfunnskunnskap

Tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet kan dokumenteres med en av følgende:

  • Bestått prøve i samfunnskunnskap
  • Gjennomført opplæring i samfunnskunnskap i henhold til læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget
  • Gjennomført studie og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 10 studiepoeng

Søknadskjema 

Voksenopplæringen for Øvre Romerike behandler kun søknader om fritak fra personer bosatt i bosatt i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Hvis du har permanent oppholdstillatelse og trenger et fritak for å søke statsborgerskap, da må du sende søknad og dokumentasjon til UDI. Voksenopplæringen behandler ikke slike søknader.

Elektronisk skjema fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Electronic form for exemption from the duty to receive tuition om Norwegian and social studies

Søknadsskjema for fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker får du ved å henvende deg til skolen. Søknaden må dokumenteres med legeattest.

Du får svar senest 4 uker etter vi har fått søknaden din. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lenger tid.


Publisert: 17.10.2019 15:32:04
Sist endret: 14.04.2023 11:56