Innhold

Foto: Jessheim Hage av A-Lab og Bjørbekk & Lindheim / DNB Bygget av Arconsult Ove Bøe og Norconsult

Arkitekturpris for Ullensaker kommune skal inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. Prisen gis for byggverk og landskapsanlegg som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.

Arkitekturprisen består av plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, et kunstverk og blomster til prisvinneren/prisvinnerne. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god arkitektur og byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora. 

Prisen kan tildeles følgende tiltak:

  • Nybygg, tilbygg og påbygg
  • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre/verneverdig bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
  • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
  • Anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer, byrom og gateanlegg ol.
  • Nominerte prosjekter må ligge innenfor Ullensaker kommunes grenser og være ferdigstilt i løpet av de foregående fem år.
  • Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige.

Alle kan nominere kandidater til prisen. 

Nominasjonsskjema og påmeldingsfrist

Send inn dine nominasjoner via dette skjemaet.

Frist for å nominere kandidater til årets pris er 15. mai 2024.

Alle de nominerte prosjektene vil publiseres på kommunens nettsider etter påmeldingsfristen. 

Forslagene vurderes av Arkitekturrådet som nominerer inntil tre kandidater til Formannskapet og gir en skriftlig redegjørelse for valget. Formannskapet kårer vinneren av arkitekturprisen. 

Arkitekturrådet

Arkitekturrådet er et arkitektfagligråd som består av fem medlemmer med varamedlemmer, herav 3 fagpersoner (2 arkitekter og 1 landskap/byplanarkitekt), og to øvrige medlemmer med gode arkitektoniske og lokalhistoriske kunnskaper. Medlemmene oppnevnes etter anbefaling av Oslo Arkitektforening og Oslo/Akershus avdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening. Et av de øvrige medlemmene foreslås av Oslo Håndverk og industriforening og et medlem oppnevnes direkte av Formannskapet. En representant fra kommunens kulturavdeling med ansvar for kulturminnevern har møterett men ikke stemmerett. 

Bedømmelseskriterier

Det vil legges vekt på nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur, høy kvalitet på konsept og gjennomføring, og forslag som anlegg som bidrar til stedsutvikling og forsterker stedets identitet. Forslagene skal vurderes for kvalitet knyttet til arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.

Hedrende omtale

Hedrende omtale kan gis til inntil to nominerte prosjekter i tillegg til vinneren. Arkitekter, konsulenter, håndverkere, kunstnere og andre som har medvirket til resultatet skal omtales.

Arkitekturprisen skal deles ut senest innen utgangen av oktober hvert år. 

Blir det kåret en vinner hvert år?

Prisen skal utdeles årlig, senest i oktober det året prisen gjelder for. Formannskapet kan bestemme at prisen ikke deles ut enkelte år. 

Du kan lese Kommunestyrets vedtak om opprettelse av årlig Arkitekturpris for Ullensaker kommune og statuttene for prisen. 

Enhet for plan og næring er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Sekretariatet har saksbehandlingsansvar. Ut ifra de innsendte forslagene skal sekretariatet utarbeide en liste over aktuelle kandidater. Kandidater som ikke oppfyller krav i henhold til prisens formål, innstillingskriterier eller som ikke er formelt ferdigstilt, skal avvises. Sekretariatet skal gi informasjon om prisen til publikum og fagmiljøer.

Hvis du har spørsmål om prisen kan du ta kontakt med sekretariatet på arkitekturpris-ull@ullensaker.kommune.no.

Tidligere arkitekturpriser

Les mer om Arkitekturprisen 2023.

Les mer om Arkitekturprisen 2022.

Les mer om Arkitekturprisen 2021.


Publisert: 29.03.2022 15:39:18
Sist endret: 25.04.2024 10:36