Illustrasjon som viser en trivelig bygate

Formingsveileder for Jessheim sentrum er utarbeidet med hensikt om å fremme kvalitet og estetikk i byutviklingen, samt å gi inspirasjon til hvordan ulike prosjekter kan bidra til å skape attraktive byrom og møteplasser. Formingsveilederen er et verktøy for tidlig dialog med utbyggere i plansaker, samt et hjelpemiddel i kommunens vurdering av estetikk og kvalitet. I lys av dette, kan det sies at veilederen også er en forventing om hvilke vurderinger som bør gjøres i plansaker og byggeprosjekter.


Veilederen tar utgangpunkt i relevante føringer i gjeldende Byplan for Jessheim, mobilitets- og byutviklingsstrategien for Jessheim, og de vedtatte prinsippene for helhetlig byutvikling. I dokumentet er det beskrevet viktige grunnsteiner og gir eksempler på hvordan grunnsteinene kan brukes for å skape gode steder og byrom. Veilederens virkeområde følger til enhver tid gjeldende Byplan.


Publisert: 02.05.2022 10:25
Sist endret: 02.05.2022 10:46