Byplanlegging

Grafit

Om denne fanen

Her kan du lese mer om gjeldene kommunedelplaner, byutviklingsprinsipper, formingsveiledere og mer.

Forslag til Byplan Jessheim 2050

Kommunestyret vedtok i møtet 20.06.2023, sak 70/23, at forslag til Byplan Jessheim 2050 med tilhørende plankart, bestemmelser og temakart skulle legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsperioden var fra 07.07.2023 til 30.09.2023. Det kom inn rund 120 innspill i høringsperioden. Alle innkomne uttalelser blir vurdert, og det jobbes med å avklare hvilke justeringer som er nødvendig på bakgrunn av høringsinnspill.

Les mer om planforslaget her »

Prinsipper for helhetlig byutvikling - hva er det?

Prinsipper for utvikling av Jessheim

For at Jessheim skal bli en attraktiv og fremtidsrettet regionby er det avgjørende at videre utvikling er forankret i stedets unike identitet og bidrar til å forsterke den. Kommunestyret vedtok 26.10.2021 målsetninger og prinsipper for helhetlig byutvikling på Jessheim, samt bruk av sjekkliste for bykvalitet i plansaker. De vedtatte målsetningene og byprinsippene, også kjent som Bykonseptet, er et sett av felles verdier som sikrer en helhetlig utvikling med kvalitet over tid. Les mer »

Stasjonsområdet og rådhusplassen

Jessheim stasjon

Vi jobber med å planlegge for utvikling av stasjonsområdet og rådhusplassen. Les mer »

Parallelloppdrag for område S5

 Mulighetslandet - forslag fra Alab

Kommunen har sammen med de største grunneiere i området gjennomført et parallelloppdrag for å få ideer til utvikling av området. Les mer »