Planer og strategier

Grafit

Om denne fanen

Her kan du lese mer om gjeldene kommunedelplaner, byutviklingsprinsipper, formingsveiledere og mer.

Forslag til Områdeplan for stasjonsområde og rådhustomta

Områdeplan for stasjonsområde og rådhusplassen ligger på høring. Planen sier noe om hvordan kommunen ønsker at den mest sentrale delen av Jessheim sentrum skal utvikles. Send oss dine tanker og innspill til planen innen 12.09.2024. 

Les mer om planforslaget her. 

 

 

 

Forslag til Byplan Jessheim 2050

Kommunestyret vedtok i møtet 20.06.2023, sak 70/23, at forslag til Byplan Jessheim 2050 med tilhørende plankart, bestemmelser og temakart skulle legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsperioden var fra 07.07.2023 til 30.09.2023. Det kom inn rund 120 innspill i høringsperioden. Alle innkomne uttalelser blir vurdert, og det jobbes med å avklare hvilke justeringer som er nødvendig på bakgrunn av høringsinnspill.

Les mer om planforslaget her »

Prinsipper for helhetlig byutvikling - hva er det?

Prinsipper for utvikling av Jessheim

For at Jessheim skal bli en attraktiv og fremtidsrettet regionby er det avgjørende at videre utvikling er forankret i stedets unike identitet og bidrar til å forsterke den. Kommunestyret vedtok 26.10.2021 målsetninger og prinsipper for helhetlig byutvikling på Jessheim, samt bruk av sjekkliste for bykvalitet i plansaker. De vedtatte målsetningene og byprinsippene, også kjent som Bykonseptet, er et sett av felles verdier som sikrer en helhetlig utvikling med kvalitet over tid. Les mer »

Stasjonsområdet og rådhusplassen

Jessheim stasjon

Vi jobber med å planlegge for utvikling av stasjonsområdet og rådhusplassen. Les mer »

Parallelloppdrag for område S5

 Mulighetslandet - forslag fra Alab

Kommunen har sammen med de største grunneiere i området gjennomført et parallelloppdrag for å få ideer til utvikling av området. Les mer »