Innhold

Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim

Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim ble vedtatt av Kommunestyret den 11. februar 2020 (sak 3/20).

Formålet med strategien er å sikre en forutsigbar byutvikling og et bærekraftig transportsystem i Jessheim, samt tilrettelegge for økt byliv. Strategiene skal lede til at Jessheims innbyggere får et attraktivt og levende sentrum, med et byromsnettverk som gjør det enkelt å velge miljøvennlige reisealternativer. Den vil være et viktig styringsverktøy i politiske saker og retningsgivende i øvrige plansaker, og vil gjelde i perioden 2019-2029. 

Mobilitets- og byutviklingsstrategi, datert 18. november 2019 

Vedlegg - 7.1. Notat om trafikkberegninger

Saksutskrift - KST sak 3/20, datert 11. februar 2020

Illustrasjonen viser målene med mobilitets- og byutviklingsstrategi

Klikk på bilde ovenfor for større format.

Mobilitets- og byutviklingsstrategien består av to deler:

 - Del 1 - Strategidelen – fastsetter mål med understøttende strategier som skal bidra til å innfri målsettingene. Denne delen er vedtatt jf. foreliggende strategidokument. 

- Del 2 – Gjennomføringsprogram med handlingsplan – gir oversikt over forslag til konkrete løsninger, utformet på et prinsipielt nivå, samt definerer prosjekter bestående av et eller flere tiltak og samler dem i handlingsplanen. Denne delen er vedtatt som et veiledende tiltaksprogram og et utgangspunkt for videre arbeid med utvikling av tiltak som understøtter strategien.

Nærmere om strategiene

Strategidelen har fire overordnede strategier som skal gi tydelige og styrende rammer i kommende plansaker, mens gjennomføringsprogrammet med handlingsplan vil brukes som et utgangspunkt for videre arbeid med konkrete tiltak som understøtter mobilitets- og byutviklingsstrategien. Klikk på bilde under for se strategiene.

Illustrasjonen viser fire strategien som vil styre utviklingen på Jessheim

Arbeidet med strategien har pågått siden våren 2017, og er et samarbeidsprosjekt og spleiselag mellom Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen. BaneNor, Ruter, Akershus kollektivterminaler og lokalt næringsliv har også vært involvert i arbeidet.

Medvirkning

Det ble avholdt to store seminarer i forbindelse med strategiarbeidet: Det første som et åpnet seminar i november 2017 med faglige innlegg, gruppearbeid om forventinger til framtidig mobilitet og byutvikling, samt bidrag fra elever fra Jessheim videregående skole.  Det andre som faglig seminar i april 2018 med innlegg og arbeid med konkrete løsninger innenfor strategiens avgrensing. Barn og unges kommunestyre (BUK)har blitt involvert gjennom oppgaveløsning og presentasjoner om framtidens Jessheim, og arbeidet er blitt presentert i Ungdomsrådet, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRMNF), Eldrerådet og Arkitekturrådet.  I tillegg er det holdt flere foredrag knyttet til arbeidet i ulike plantreffsammenheng. 

Kontakt

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved overarkitekt Jeta Andreassen eller byplanlegger Maria Rasmussen på telefon 66 10 80 00 eller på epost postmottak@ullensaker.kommune.no.

Prinsipper for helhetlig byutvikling 

Kommunestyret vedtok 26.10.2021 målsetninger og prinsipper for helhetlig byutvikling på Jessheim, samt bruk av sjekkliste for bykvalitet i plansaker.

For at Jessheim skal bli en attraktiv og fremtidsrettet regionby er det avgjørende at videre utvikling er forankret i stedets unike identitet og bidrar til å forsterke den. De vedtatte målsetningene og byprinsippene er et sett av felles verdier som sikrer en helhetlig utvikling med kvalitet over tid. 

Målsetninger underbygger Jessheims rolle som regionby, og byprinsippene gjengir langsiktige utviklingsmål som underbygges av gjennomføringstiltak. De langsiktige utviklingsmålene kalles helhetsprinsipper og er å forstå som veikart og retningsgiver for den overordnede utviklingen av byen. Gjennomføringstiltakene kalles etableringsprinsipper, og utgjør konkrete prosjekter og tiltak som gir rask effekt og drar utviklingen i ønsket retning.

Sjekkliste for bykvalitet er en operasjonalisering av Byprinsippene, og et verktøy for utviklere og kommunen, for å sikre at god kvalitet og hensynet til nærmiljøet blir ivaretatt, samt at overordnede planer og strategier blir lagt til grunn i planprosesser fra starten av. Sjekklisten er tenkt som et levende dokument som videreutvikles og justeres av kommunen for å sikre en god og tidlig dialog med utbyggere.

Målsetningene, byprinsippene og sjekkliste for bykvalitet ble utarbeidet i forbindelse med utredningsarbeid for å tydeliggjøre Jessheims identitet. Mer om dette arbeidet kan du lese i rapporten om "Jessheim Byidentitet - Fire fortellinger om en by i endring".  

 

Kontakt

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved plansjef Åge Vebostad eller overarkitekt Jeta Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller på epost postmottak@ullensaker.kommune.no.

 

Bibliotekplan

Temaplan for Ullensaker bibliotek ble vedtatt av Kommunestyret 06.12.2010.

Bibliotekplan 2010-2020

For mer informasjon kontakt biblioteksjef Pia Løfshus tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Kulturhistoriske stedsanalyser

Det er utarbeidet fire kulturhistoriske stedsanalyser i Ullensaker:

Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kløfta

Kulturhistorisk stedsanalyse for Borgen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Nordkisa

Andre aktuelle planer og strategier

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (Kulturminnevernplan)

Strategidokument for kulturminnevern

Kulturskoleplan

Lokal kulturskoleplan for Ullensaker kulturskole ble vedtatt av Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) 23.03.2022.

Kulturskoleplan 2022-2030

For mer informasjon kontakt vikarierende rektor Arnfinn Håndstad Algarheim tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Kunst - Retningslinjer

Retningslinjer for Ullensaker kommunens kunstordning ble vedtatt av Kommunestyret 13.02.2018.

Retningslinjer for Ullensaker kommunes kunstordning

Nordbytjernet - helhetlig plan

Kommunestyret i Ullensaker vedtok 26.10.2021 Helhetlig plan for Nordbytjernet.
Den helhetlige planen for Nordbytjernet skal samordne og ivareta flest mulig interesser. Bruken av området samt næringsinteressene innenfor skogbruket kan på sikt, uten en helhetlig plan og en omforent målsetning for bruk av området, utgjøre en trussel for landskapsbildet og naturverdiene. Det er derfor viktig å sikre en helhetlig forvaltning av området der biologisk mangfold, rekreasjonsinteresser og næringsinteresser er vurdert opp mot hverandre. Målet med planen er å avklare rammene for videre forvaltning og utvikling av området og tydeliggjøre både muligheter og begrensinger knyttet til Nordbytjernet, for å danne et grunnlag for konkrete tiltak.
Det er også en målsetning om å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hva. Planen har ingen juridisk binding etter Plan og bygningsloven, men må anses som et styringsverktøy mot øvrig planverk som Ullensaker kommune utarbeider.
Ullensaker kommune ønsker at helhetlig plan for Nordbytjernet med tilhørende forvaltningsplaner skal ha en varighet på 10 år. Tiltakslisten som er utarbeidet for planen har et femårsperspektiv, og kan rulleres etter behov.
Helhetlig plan for Nordbytjernet består av flere deler som må sees i sammenheng

Ullensaker kommune har forvaltningsansvar for statlig sikret friluftsområde og Statsforvalteren i Oslo og Viken har forvaltningsansvar for landskapsvernområde.

Næringsplan

Næringsplan for Ullensaker 2009 - 2020 ble fastsatt av Herredstyret 28.9.2009.

Næringsplan 2009 - 2020

Vedtak av næringsplan 2009 - 2020

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Handlingsplan for samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Vedtak av handlingsplan i Ullensaker kommunestyre

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Veteranplan

Interkommunal veteranplan for kommunene i Gardermoenregionen

Sykkelplaner/Sykkelkart

Sykkelkart for Ullensaker (2009)

Sykkelkart for Jessheim sentrum (2009)

Sykkelkart for Kløfta sentrum (2009)

Tegnforklaring til sykkelkart for sentrum på Kløfta og Jessheim

Hovedplan for sykkelbyen Jessheim (2004)

Hovedplan for sykkelbyen Kløfta (2009)

 

 


Publisert: 15.11.2016 14:37:54
Sist endret: 14.09.2022 08:31