Innhold

Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim

Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim ble vedtatt av Kommunestyret den 11. februar 2020 (sak 3/20).

Formålet med strategien er å sikre en forutsigbar byutvikling og et bærekraftig transportsystem i Jessheim, samt tilrettelegge for økt byliv. Strategiene skal lede til at Jessheims innbyggere får et attraktivt og levende sentrum, med et byromsnettverk som gjør det enkelt å velge miljøvennlige reisealternativer. Den vil være et viktig styringsverktøy i politiske saker og retningsgivende i øvrige plansaker, og vil gjelde i perioden 2019-2029. 

Mobilitets- og byutviklingsstrategi, datert 18. november 2019 

Saksutskrift - KST sak 3/20, datert 11. februar 2020

Illustrasjonen viser målene med mobilitets- og byutviklingsstrategi

Klikk på bilde ovenfor for større format.

Mobilitets- og byutviklingsstrategien består av to deler:

 - Del 1 - Strategidelen – fastsetter mål med understøttende strategier som skal bidra til å innfri målsettingene. Denne delen er vedtatt jf. foreliggende strategidokument. 

- Del 2 – Gjennomføringsprogram med handlingsplangir oversikt over forslag til konkrete løsninger, utformet på et prinsipielt nivå, samt definerer prosjekter bestående av et eller flere tiltak og samler dem i handlingsplanen. Denne delen er vedtatt som et veiledende tiltaksprogram og et utgangspunkt for videre arbeid med utvikling av tiltak som understøtter strategien.

Nærmere om strategiene

Strategidelen har fire overordnede strategier som skal gi tydelige og styrende rammer i kommende plansaker, mens gjennomføringsprogrammet med handlingsplan vil brukes som et utgangspunkt for videre arbeid med konkrete tiltak som understøtter mobilitets- og byutviklingsstrategien. Klikk på bilde under for se strategiene.

Illustrasjonen viser fire strategien som vil styre utviklingen på Jessheim

Arbeidet med strategien har pågått siden våren 2017, og er et samarbeidsprosjekt og spleiselag mellom Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen. BaneNor, Ruter, Akershus kollektivterminaler og lokalt næringsliv har også vært involvert i arbeidet.

Medvirkning

Det ble avholdt to store seminarer i forbindelse med strategiarbeidet: Det første som et åpnet seminar i november 2017 med faglige innlegg, gruppearbeid om forventinger til framtidig mobilitet og byutvikling, samt bidrag fra elever fra Jessheim videregående skole.  Det andre som faglig seminar i april 2018 med innlegg og arbeid med konkrete løsninger innenfor strategiens avgrensing. Barn og unges kommunestyre (BUK)har blitt involvert gjennom oppgaveløsning og presentasjoner om framtidens Jessheim, og arbeidet er blitt presentert i Ungdomsrådet, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRMNF), Eldrerådet og Arkitekturrådet.  I tillegg er det holdt flere foredrag knyttet til arbeidet i ulike plantreffsammenheng. Det planlegges å gjennomføre et åpent møte/seminar i etterkant av vedtaket av mobilitets- og byutviklingsstrategien. Mer informasjon om dette vil komme på kommunens nettsider.

Kontakt

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved overarkitekt Jeta Andreassen eller byplanlegger Maria Rasmussen på telefon 66 10 80 00 eller på epost postmottak@ullensaker.kommune.no.

Byutviklingsstrategi

Byutviklingsstrategi for Jessheim ble vedtatt av Kommunestyret 11.6.2012. 

Byutviklingsstrategi for Jessheim

Vedtak av byutviklingsstrategi for Jessheim

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Bibliotekplan

Temaplan for Ullensaker bibliotek ble vedtatt av Kommunestyret 06.12.2010.

Bibliotekplan 2010-2020

For mer informasjon kontakt biblioteksjef Eli Wilhelmsen tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Kulturhistoriske stedsanalyser

Det er utarbeidet fire kulturhistoriske stedsanalyser i Ullensaker:

Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kløfta

Kulturhistorisk stedsanalyse for Borgen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Nordkisa

Andre aktuelle planer og strategier

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (Kulturminnevernplan)

Strategidokument for kulturminnevern

Kulturskoleplan

Temaplan for Ullensaker kulturskole ble vedtatt av Kommunestyret 14.11.2011.

Kulturskoleplan 2011-2020

For mer informasjon kontakt rektor Njål Inge Enger tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Næringsplan

Næringsplan for Ullensaker 2009 - 2020 ble fastsatt av Herredstyret 28.9.2009.

Næringsplan 2009 - 2020

Vedtak av næringplan 2009 - 2020

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Handlingsplan for samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Vedtak av handlingsplan i Ullensaker kommunestyre

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Veteranplan

Interkommunal veteranplan for kommunene i Gardermoenregionen

Sykkelplaner/Sykkelkart

Sykkelkart for Ullensaker (2009)

Sykkelkart for Jessheim sentrum (2009)

Sykkelkart for Kløfta sentrum (2009)

Tegnforklaring til sykkelkart for sentrum på Kløfta og Jessheim

Hovedplan for sykkelbyen Jessheim (2004)

Hovedplan for sykkelbyen Kløfta (2009)


Publisert: 15.11.2016 14:37:54
Sist endret: 16.11.2016 10:00