Varslinger som pågår

Detaljregulering for Dal Gård massemottak, plan-id 475

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Dal Gård massemottak, gnr. 199, bnr. 18, finner  du under:

Varsling av oppstart brev.pdf

Kunngjøring (1).pdf

Planinitiativ Dal massemottak.pdf

Planinitiativ og anmodning om oppstartmøte - Detaljregulering for Massemottak Dal - planid.pdf

Referat oppstartsmøte Dal går massemottak.pdf

Vurdering av krav om konsekvensutredning og planprogram etter gjeldende forskrift før oppstart (1).pdf

Søknad om massemottak- kommentarer til merknader.pdf

STATSF~1.PDF

Viken Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gnr 199 bnr 18 - Etablering av massemottak (1).pdf

Søknad om deponi på Dal.pdf

Notat av 24.02.2021 med vedlegg 1-6.pdf

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for massemottak for rene masser på del av Dal gård, gnr. 199, bnr. 18 i Ullensaker. Planområdet ligger mellom Trondheimsvegen, fv.1551 og jernbanen/hovedbanen sør for Bondal bru. Det utgjør ca. 80 da og består i dag av dyrket mark og to små skogteiger.

Eventuelle merknader og uttalelser til varselet kan innen 24.06.2022 sendes til hot.siv@outlook.com.

Kopi av merknader kan sendes som brev til til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller på epost til  postmottak@ullensaker.kommune.no.  

Opplysninger av planarbeidet kan fås ved henvendelse til siv.ing. Holvor Tangen, telefon 975 23 560, eller epost hot.siv@outlook.com.

Detaljregulering for Fv 1496 Trondheimsvegen: Cathinka Gulbergs veg-Jessheimkrysset, plan-id 474

Trykk her for å lese dokumentene

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-8, og i samråd med Ullensaker kommune, varsler Viken fylkeskommune oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljregulering for FV 1496 Trondheimsvegen: Cathinka Guldbergs veg - Jessheimkrysset gang og sykkelveitilbud. Varselet med vedlegg finner du under:

Varsel om oppstart_brev.pdf

Planinitiativ fv 1496 Trondheimsvegen - Cathinka Guldbergs veg til Jessheimkrysset - GS-tilbud - reguleringsplan.pdf

Vedlegg Regueringsplaner langs Trondheimsvegen.pdf.pdf

Møtereferat fra oppstartsmøte - detaljregulering fv 1496 Trondheimsvegen - Cathinka Guldbergsveg - Jessheimkrysset (1).pdf

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for et mer sammenhengende gange- og sykkelnett med kvaliteter som gjør gange og sykling mer attraktivt enn bilbruk. For mer informasjon, se vedlagt planinitiativ og møtereferat fra oppstartsmøtet.

Informasjon om planarbeidet finnes på Viken fylkeskommune sin nettside: Veiprosjekter -Viken fylkeskommune. FV 1496 Trondheimsvegen: Cathinka Gulbergs veg - Jessheimkrysset, gang- og sykkelvei -Viken fylkeskommune.

Eventuelle synspunkter og opplysninger til planarbeidet, herunder hensyn som bør ivaretas, sendes skriftlig  innen 23.05.2022  til:

Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg, eller på e-post til post@viken.no. Innspill merkes med saksnummer 2022/19554.

Innspill kan også legges inn i det digitale innspillskartet

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no.

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale  for Jessheim videregående skole, plan-id 472

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Jessheim videregående skole, gnr. 135, bnr. 560, Ringvegen 52-60 og Gardermovegen 17 b-d, finner du under:

JVS-Planavgrensing.pdfJVS

JVS-Varslingsbrev-Oppstart.pdf

Planinitiativ, revidert 22 02 2022 - Omregulering av Jessheim videregående skole(588690).pdf

Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering av Jessheim videregående skole(604498).pdf

Formålet med med detaljreguleringen er å tilrettelegge for utbygging av nytt skolebygg og nytt idrettsbygg på område markert med B1, nord for Jessheimhallen. Utnyttelsesgrad for B1 er planlagt økt. Det forutsettes at eksisterende bygningsmasse på eiendommen beholdes. Ullensaker Formannskap har også bedt om at det vurderes felles atkomst fra Ringvegen til Jessheim vgs og område for planid 375.  

Eventuelle merknader og uttalelser til varselet kan innen 26.04.2022 sendes til erik.fjermestad@gasa.no eller pr.post: Arkitektkontoret GASA AS v/Erik Fjermestad, Møllergata 12, 0179 Oslo. Kontakttelefon 22 31 34 70 / 908 66 624.

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no.

 

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale  for Kverndalstunet, gnr.136, bnr.151, plan-id 473.

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Kverndalstunet, gnr.136, bnr. 151, finner du under:

220225 Planinitiativ Kverndalstunet.pdf

Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Kverndalstunet - gnr 136 bnr 151 - planid(451362).pdf

220330 Varslingsbrev_Kverndalstunet_naboer.pdf

Vedtak om oppstart Formannskapet 08 03 2022.pdf

Totalt areal innenfor planområdet er ca 17,6 daa. I kommuneplanens arealdel er området disponert til boligbebyggelse og LNF område. Formålet med planforslaget er å utarbeide en detaljreguleringsplan hvor det tilrettelegges for utvikling av 10 stk. rekkehusboliger. Eksisterende tun skal reguleres til bevaring.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til A38 arkitekter AS, v/sivilarkitekt Jon Fleischer, telefon 900 16 863 og epost jf@a38arkitekter.no innen 27.04.2022.

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no.

 

 Utgåtte varsler

Her finner du varsler der frist for å sende innspill er utgått.

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale  for Gjestadtunsvingen boligområde, gnr.173, bnr.1 m.fl. samt oppsigelse av gjeldene reguleringsplan med planID 117.

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Gjestadtunsvingen boligområde, gnr.173, bnr.1 m.fl. samt oppsigelse av gjeldene reguleringsplan med planID 117 finner du under:

Gjestadtunsvingen_Varslingsbrev-2022.pdf

Møtereferat fra dialogmøte 18.2.2022 .pdf

Eventuelle merknader og uttalelser til varslet kan innen 18.04.2022 sendes til Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen ved Stein Halvorsen Arkitekter; magnus@sh-arkitekter.no / tlf: 23 23 38 70. 

Spørsmål kan rettes til Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen ved Stein Halvorsen Arkitekter; magnus@sh-arkitekter.no / tlf: 23 23 38 70. 

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no.

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for nordre del av Nordbyjordet, gnr/bnr. 175, Jessheim 

Trykk her for å lese dokumentene.

Varsel om oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for nordre del av Nordbyjordet, gnr/bnr. 175, Jessheim med varslingsmateriell finner du under: 

Varsel om regulering av nordre del av Nordbyjordet.pdf

Eventuelle merknader og uttalelser til varselet  kan innen 01.04.2022 sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no

Kopi av uttalelsene sendes: Ullensaker kommune, postboks 470, 2015 Jessheim eller pr.

e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no. Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS på tlf. 91792417 eller e-post: bms@p1.no

Varsel om søknad om endring av reguleringsplan for Algarheim Nord

Trykk her for å lese dokumentene.

Varslingsbrev Endring av reguleringsplan Algarheim Nord

Endrede reguleringsbestemmelser Algarheim Nord

Endret plankart Algarheim Nord


Publisert: 15.12.2021 14:16
Sist endret: 11.08.2022 09:00