Varslinger som pågår

Her finner du pågående varsler om oppstart med frist for å sende inn innspill.

Endret varsel om oppstart: Detaljregulering  for Haug massemottak, gnr. 36 bnr. 1, planID 484

Dette varselet erstatter opprinnelig varsel datert 15.05.2023 og innebærer en endring av tidligere forutsatt trasé for adkomst fra avkjørsel på Kjerkevegen, fv. 1550 og fram til mottaksområdet. Hva angår selve mottaksområdet, er det ingen endringer i planen. Det er også opprettholdt samme område for mulig sikring ved utløp av dreneringer/bekk. Alle merknadene som kom inn ved varslingen i tiden 15.05. – 23.06.2023, følger saken videre på linje med eventuelle nye merknader til endringen av adkomsten.

Trykk her for å lese dokumentene

Endret varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Haug massemottak, gnr. 36 bnr. 1 finner du under: 

Hvis du har innspill til arbeidet, kan du sende dette skriftlig til ing. Halvor Tangen, hot.siv@outlook.com

Kopi av merknad kan sendes til: Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim, merket med «Haug massemottak», og med saksnummer 22/10916. Eller e-post:   postmottak@ullensaker.kommune.no

Frist for eventuelle merknader er satt til 07.06.2024.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til siv. ing. Halvor Tangen, tlf. 975 23 560, eller e-post hot.siv@outlook.com

Endring  av detaljregulering for B6.1 og T1 Jessheim sørøst, planID 449 og B5 og B6.5 Jessheim Sørøst, planID 392. 

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan etter enklere prosess for detaljregulering for B6.1 og T1 Jessheim sørøst, planID 449 og B5 og B6.5 Jessheim Sørøst, planID 392 finner du under: 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til MAP ARKITEKTER AS  v/ Signe Vestre, 41 26 76 30, e-post: smv@mapark.no

Merknader til varsel om oppstart sendes innen 21.05.2024 til smv@mapark.no, evt. i brev til MAP ARKITEKTER AS, Drammensveien 130 C, 0277 Oslo med kopi til postmottak@ullensakerkommune.no, evt. i brev til Ullensaker Kommune. PB 470, 2051 Jessheim.

Oppstart av detaljregulering for  del Jessheim kryssingsspor og stasjonstiltak .PlanID 487

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av detaljregulering for Jessheim kryssingsspor og stasjonstiltak finner du under:

Hvis du har innspill til arbeidet, kan du sende dette skriftlig til postmottak@banenor.no eller i brevformat til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Innspillet kan merkes med «202314591 Jessheim kryssingsspor – Varsel om oppstart».

Kopi av merknad kan sendes til Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim.  

Frist for innspill er 16.02.2024.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Stine Rygg Fjørstad, stine.rygg.fjorstad@banenor.no, tlf. +4799303931. 

 

 Utgåtte varsler

Her finner du varsler der frist for å sende innspill er utgått.

Oppstart av detaljregulering for  del av gnr. 176 bnr. 2. Planid 486

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av gnr. 176 bnr. 2 finner du under: 

Hvis du har innspill til arbeidet, kan du sende dette skriftlig til bms@p1.no eller til PLAN 1 AS, Avd. Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen.

Kopi av merknad kan sendes til: Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim, merket med «Del av gnr. 176 bnr. 2», og med saksnummer 23/7860.

Frist for innspill er 05.01.2024.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Berit Marie Sivertsen, bsm@p1.no, +47 917 92 417.

Oppstart av detaljregulering for Mogreina idrettshall, gnr. /bnr. 182/37 m.f. planID 485

Trykk her for å lese dokumentene

AFRY Ark Studio, på vegne av forslagstiller Ullensaker kommune, varsler oppstart av detaljregulering for etablering av Mogreina idrettshall og næringsareal med tilhørende infrastruktur som adkomstvei og parkering, gnr/bnr: 182/37, 182/29, 183/123, 184/10 m.fl. (2, 25, 31, 47), 185/98, 215/22, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og forskrift om konsekvensutredninger.

Varslingsmateriale finner du under: 

Hovedhensikten med planen er å legge til rette for idrettshall og næringsareal med tilhørende infrastruktur. Det planlegges blant annet en ny kryssløsning i Trondheimsvegen for adkomst mot øst. Planområdet er på ca. 78 daa.

Planen er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger, men ikke ha planprogram eller melding.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes innen 18. oktober 2023, til plankonsulent: 

AFRY Ark Studio v/ Andreas Bjørne Jacobsen

e-post:  andreas.jacobsen@afry.com

eventuelt i brev til Lilleakerveien 8, 0283 Oslo

Send kopi til Ullensaker kommune på postmottak@ullensaker.kommune.no eller brev til Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM.

Merk med overskrift: «Mogreina idrettshall» og saksnummer 23/4952.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: AFRY Ark Studio v/ Andreas Bjørne Jacobsen, tlf: +47 99 51 96 06, eller e-post: andreas.jacobsen@afry.com

Oppstart av detaljregulering  for Haug massemottak, gnr. 36 bnr. 1, planID 484

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Haug massemottak, gnr. 36 bnr. 1 finner du under: 

Hvis du har innspill til arbeidet, kan du sende dette skriftlig til ing. Halvor Tangen, hot.siv@outlook.com

Kopi av merknad kan sendes til: Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim, merket med «Haug massemottak», og med saksnummer 22/10916. Eller e-post :  postmottak@ullensaker.kommune.no

Frist for innspill er 23. juni 2023.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til siv. ing. Halvor Tangen, tlf. 975 23 560, eller e-post hot.siv@outlook.com

Endring  av detaljregulering for Energivegen 4. PlanID 398. Forenklet planprosess 

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan etter enklere prosess for Energivegen 4 finner du under: 

Hvis du har innspill til arbeidet, kan du sende dette skriftlig til bms@p1.no eller til PLAN 1 AS, Avd. Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen.

Kopi av merknad kan sendes til: Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim, merket med «Energivegen 4», og med saksnummer 23/10916.

Frist for innspill er 15. juni 2023.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Berit Marie Sivertsen, bsm@p1.no, +47 917 92 417.

Oppstart av detaljregulering Trandum leir, gnr/bnr 190/21, planid 483

Trykk her for å lese dokumentene

 Norconsult AS varsler på vegne av Stiftelsen Trandum at de starter arbeidet med detaljregulering for Trandum leir i Ullensaker kommune. Varslingsmateriale  finner du under:

I hht Pbl § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

Planforslaget faller innenfor oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger § 10, da tiltaket er omfattet av vedlegg II, 11. j og 13. Det er derfor vurdert at det kreves konsekvensutredning av planforslaget, jf. §8, a, men ikke ha planprogram eller melding. Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Planområdet er på ca. 613 daa og er lokalisert rett nord for Oslo Lufthavn, Gardermoen og omfatter nordre del av gnr/bnr 190/21. Området som reguleres er Trandum Leir og området vestover mot Trandumskogen som inkluderer den gamle «Russer-leiren». Trandumskogen inkluderes ikke i denne reguleringsplanen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere Trandum Leir med bevaringsverdig bygningsmiljø til fremtidig bruk som aktiviteter/møtelokaler, utleie og infotiltak i forbindelse med forsvarshistorien i området. Planarbeidet omfatter ikke nybygg eller andre større tiltak.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 19. juni 2023.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 19. juni 2023 til: aksel.askeland@norconsult.com, eventuelt i brev til Norconsult AS, Pb. 626, 1303 Sandvika. Send kopi til Ullensaker kommune på postmottak@ullensaker.kommune.no eller Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM

Merk innspill med saksnummer:

Norconsult AS:                            52208113

Ullensaker kommune:              23/866

Innkomne innspill vil ikke bli svart ut direkte, men bli lagt ved, vurdert og kommentert i planforslaget til politisk behandling. Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn etter kommunens behandling, vil det igjen bli gitt ny frist for å fremme spørsmål og evt. nye innspill til det konkrete planforslaget.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: Norconsult AS, v/Aksel Askeland, tlf: 901 25 716 eller e-post: aksel.askeland@norconsult.com

Berørte parter/naboer blir varslet direkte.

For en mer detaljert oversikt og mulighet til å zoome seg inn på planområdet, kan man gå til Ullensaker kommunens karttjeneste «Kommunekart» og huke av for «Reguleringsplanforslag» i menyen under «Kartlag – arealplaner». Kommunens kartportal finner du her: https://kommunekart.com/klient/ullensaker/kartportal

Oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Hersjøen Hotellandsby, gnr. 185/4, 11. Planid 479

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for Hersjøen Hotellandsby, gnr. 185/4, 11 med varslingsmateriale og materiale for offentlig ettersyn finner du under:

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Plan1 AS, tlf. 917 92 417, eller e-post bms@p1.no.

Materiale knyttet til varslingen kan også ses på PLAN1’s hjemmesider www.p1.no.

Eventuelle merknader og uttalelser til planprogrammet eller til oppstartsvarselet kan innen 16.05.2023 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller bms@p1.no.

Kopi av merknadene sendes til Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim, eller postmottak@ullensaker.kommune.no. Merk innsendelsen med saksnummer 22/3873.

Oppstart av detaljregulering for fv. 1496 Trondheimsvegen gang- og sykkelvei fra Ullensaker grense til Gamlevegen/Bakke skole. Planid: 481

Trykk her for å lese dokumentene 

Varsel om oppstart av detaljregulering for fv. 1496 Trondheimsvegen gang- og sykkelvei fra Ullensaker grense til Gamlevegen/Bakke skole med varslingsmateriale finner du under:  

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg, eller på e-post til post@viken.no. Innspill merkes med 2023/18183.

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim,eller på e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no. Merk innspill til kommunen med «fv. 1496 Trondheimsvegen gang- og sykkelvei fra Ullensaker grense til Gamlevegen/Bakke skole», og med saksnummer 2023/600.

Frist for innspill er 28. april 2023.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Katrine Eliassen, e-post katrineel@viken.no, 45260042, eller Elise Steen Moen, elisemoe@viken.no, 97769512.

Endring  av detaljregulering for Bekkefaret. Plan-id 386. Forenklet planprosess 

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan etter enklere prosess for Bekkefaret finner du under: 

Hvis du har innspill til arbeidet, kan du sende dette skriftlig til synnove@stavark.no eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger. 

Kopi av merknad kan sendes til: Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim, merket med «Bekkefaret», og med saksnummer 23/182.

Frist for innspill er 20. april 2023.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Synnøve Haukeland, synnove@stavark.no, +47 51 53 74 90.

Oppstart av detaljregulering for Masselagring Furulund, gnr. 180, bnr.1. Plan-id: 480 

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av detaljregulering for Masselagring Furulund med varslingsmateriale finner du under

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til siv. Ing. Halvor Tangen, e-post hot.siv@outlook.com, med kopi til Ullensaker kommune postmottak@ullensaker.kommune.no. Merk innspillet med «Masselagring Furulund, og med saksnummer 22/8464

Frist for innspill er 17. mars 2023.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Halvor Tangen, hot.siv@outlook.com, 97523560.

Endring  av detaljregulering for Saga Terrasse. Plan-id 353. Forenklet planprosess 

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan etter enklere prosess for Saga Terrasse finner du under: 

Hvis du har innspill til arbeidet, kan du sende dette skriftlig til post@fosseaasen.no  eller til Arkitektene Fosse og Aasen AS, Skippergata 33, 0154 Oslo.

Kopi av merknad kan sendes til: Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim,merket med «Saga Terrasse», og med saksnummer 20/11188.

Frist for innspill er 9. mars 2023.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Tomas Enger, tomas@fosseaasen.no,

404 36 227.

Endring  av detaljregulering for S4-Skovly, Jessheim. Plan-id 317. Forenklet planprosess 

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om planendring av detaljreguleringsplan for S4-Skovly med varslingsmateriale finner du under:

Hvis du har innspill til planendringen, kan du sende dette skriftlig til Mad Oslo AS, e-post mhn@mad.no eller med post til Postboks 411 Sentrum, 0103 Oslo, med kopi til Ullensaker kommune postmottak@ullensaker.kommune.no. Merk innspillet med «Skovly, S4, planendring, og med saksnummer 22/2766.

Frist for innspill er 17. februar 2023.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Mathias Højfeldt Nielsen, mhn@mad.no, 91109004.

Utvidelse av planområde for Gardermovegen 5, Jessheim,  Plan-id 476

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om utvidelse av planområde for Gardermovegen 5, gnr.135/218 m.fl., Jessheim, med varslingsdokumenter finner du under:

Eventuelle merknader og uttalelser kan innen 6.1.2023 sendes: Asplan Viak v/Lars Krugerud, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien eller som epost til lars.krugerud@asplanviak.no

Kopi av uttalelsene sendes: Ullensaker kommune, postboks 470, 2050 Jessheim eller pr. epost til postmottak@ullensaker.kommune.no. Merk med saksnummer 21/11329.

Spørsmål kan rettes til: Asplan Viak v/Lars Krugerud tlf. 40847395 eller epost lars.krugerud@asplanviak.n

Utvidelse av planområde for del av eiendommen gnr. 176/2 og 176/7, Barntjernmoen. Plan-id 477

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om utvidelse av planområde for del av eiendommen gnr. 176/2 og 176/7, Barntjernmoen finner du under:

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om utvidelse kan innen 04.01.2023 sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no

Kopi av uttalelsene sendes: Ullensaker kommune, postboks 470, 2015 Jessheim eller pr.

e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no.

Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS på tlf. 91792417 eller e-post: bms@p1.no

Materiale knyttet til varslingen kan ses på PLAN1’s hjemmeside www.p1.no    

Endring av detaljregulering for Meiserudtunet,  plan-id 388, forenklet planprosess

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av mindre endring av reguleringsplan - Meiserudtunet, gbnr. 81/7 m.fl., Algarheim, med varslingsmateriell finner du under:

Detaljregulering for Meiserudtunet ble vedtatt i 2017. Planen legger til rette for konsentrert boligbebyggelse i form av 3 rekkehus. Det planlegges med en mindre endring hvor deler av området avsettes til eneboliger og en tilpasning av planen til dette. Antall boliger reduseres fra 15 til 8 enheter.

Spørsmål, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet rettes til Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, his@envidan.no.

Frist for innsendelse av merknader og uttalelser er 12.12.2022.

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no, Merkes med saksnummer 21/4543.

Utvidelse av planområdet for Nordbyjordet nordre del, Jessheim, plan-id 471

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om utvidelse av planområdet for nordre del av Nordbyjordet, gnr. 175/1, Jessheim med varslingsmateriell finner du under:

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 09.12.2022 sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no

Kopi av uttalelsene sendes: Ullensaker kommune, postboks 470, 2015 Jessheim eller pr. epost til  postmottak@ullensaker.kommune.no. Merk med saksnummer 21/4500. 

Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS på tlf. 91792417 eller e-post: bms@p1.no

Detaljregulering for GNP 2 Vest 

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av detaljregulering for GNP 2 Vest finner du under:

Norconsult AS varsler på vegne av Oslo Airport City (OAC) Logistikkpark AS at de starter arbeidet med detaljregulering for nye, utbyggingsklare næringstomter i GNP, mellom Oslo lufthavn og E6 i Ullensaker kommune.

Planavgrensningen omfatter utbyggingsfeltene K9, K10, K 13 og K14, samt vegene V8, V15, V16 og deler av V9 og V10, felt med arealformål «grønnstruktur» G3 og G4, samt deler av G12, slik som vist i overordnet områderegulering «Gardermoen Næringspark II b+c» med plan-ID 319 i Ullensaker kommune.

Planområdet er ca. 500m bredt, strekker seg fra Gardermoen Allé ca. 1,2 km nordover, og utgjør et areal på ca. 540 daa.

I henhold til pbl § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

Formålet med planarbeidet er å utrede og legge til rette for etablering av næringsvirksomheter innenfor lager, logistikk og cargo, som skal spille på lag og dra nytte av nærheten til både Oslo lufthavn og E6. Dette er i tråd med Regionalplan for areal og transport.

Som det kommer frem av kart i vedlagt varslingsannonse, omfatter planområdet en rekke fremtidige utbyggingsarealer utredet på kommuneplan- og områdereguleringsnivå tidligere. Siden det i detaljreguleringsplanen ikke tas sikte på å utfordre disse overordnete planer i forhold til funksjon og bruk, men bare på arrondering og nøyaktig plassering, har man i samråd med kommunen kommet frem til at tiltaket derfor ikke vil utløse krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Innspill til planarbeidet

Innspill eller opplysninger som anses å ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 24. november 2022 via:

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/ Berit Irmgard Hessel på e-post berit.irmgard.hessel@norconsult.com eller telefon 45 85 95 31,
eller OAC Logistikkpark AS v/ Nils Reine på e-post nils.reine@vedal.no eller telefon 950 63 768.

Planinitiativ med vurdering av utredningsplikt, og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på Norconsult sine nettsider www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/

For en mer detaljert oversikt og mulighet til å zoome seg inn på planområdet, kan man gå til Ullensaker kommunens karttjeneste «Kommunekart» og huke av for «Reguleringsplanforslag» i menyen under «Kartlag – arealplaner». Kommunens kartportal finner du her: https://kommunekart.com/klient/ullensaker/kartportal

Mindre endring av reguleringsplan - Asper Plan-ID 417 – Gnr/bnr 29/995

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av mindre endring av reguleringsplan - Asper Plan-ID 417 – Gnr/bnr 29/995 finner du under:

Obos Block Watne ønsker å endre reguleringsplan for Asper. Planendringen er hovedsakelig endring fra blokk til konsentrert småhus på felt BBB3 og 6. Vestre del av blokkbebyggelsen ønskes endret fra 49 leiligheter til 15 rekkehus/kjedehus.

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for et større spekter i boligsammensetninger, samt ha en lettere bebyggelse i skråningen ned mot Bakkedalen.

Høringsfristen er 27.10.2022.

Spørsmål, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet kan innen 27.10.2022 rettes til OBOS Block Watne, ved Anne-Synnøve K. Thorenfeldt. Tlf 90 86 48 47, mail: anne-synnove.thorenfeldt@obos.no.

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no

Detaljregulering for del av eiendommen gnr. 176/2 og 176/7, Barntjernmoen. Plan-id 477

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av eiendommen gnr. 176/2 og 176/7, Barntjernmoen finner du under:

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for del av eiendommen gnr. 176/2, Barntjernmoen, Jessheim. Planen vil bli utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningsloven §12-3. Tiltakshaver er Bulk Gardermoen IV AS.

Planområdet ligger på Barntjernmoen, øst for E6 og nord for Jessheim, og omfatter ca. 43 dekar av gnr. 176/2. I tillegg utgjør planområdet ca. 4,9 dekar av gnr. 176/7. Til sammen blir planområdet på ca. 48,1 dekar. Området ligger sør for bygget til Ahlsell og øst for tomten til XXL.

Innenfor planområdet ønsker tiltakshaver å legge til rette for videre utvikling av næringsbebyggelse, i tråd med eksisterende arealbruk nord for planområdet, og i takt med masseuttaket innenfor området. Utbyggingen vil bli mindre enn 15.000m² bruksareal (BRA), og anses ikke å utløse plikt til konsekvensutredning. For nærmere informasjon vises det til vedleggene.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 04.11.2022. sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no

Kopi av uttalelsene sendes: Ullensaker kommune, postboks 470, 2015 Jessheim eller pr.

e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no.

Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS på tlf. 91792417 eller e-post: bms@p1.no

Materiale knyttet til varslingen kan ses på PLAN1’s hjemmeside www.p1.no    

Detaljregulering for Dal Gård massemottak, plan-id 475

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Dal Gård massemottak, gnr. 199, bnr. 18, finner  du under:

Varsling av oppstart brev.pdf

Kunngjøring (1).pdf

Planinitiativ Dal massemottak.pdf

Planinitiativ og anmodning om oppstartmøte - Detaljregulering for Massemottak Dal - planid.pdf

Referat oppstartsmøte Dal går massemottak.pdf

Vurdering av krav om konsekvensutredning og planprogram etter gjeldende forskrift før oppstart (1).pdf

Søknad om massemottak- kommentarer til merknader.pdf

STATSF~1.PDF

Viken Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gnr 199 bnr 18 - Etablering av massemottak (1).pdf

Søknad om deponi på Dal.pdf

Notat av 24.02.2021 med vedlegg 1-6.pdf

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for massemottak for rene masser på del av Dal gård, gnr. 199, bnr. 18 i Ullensaker. Planområdet ligger mellom Trondheimsvegen, fv.1551 og jernbanen/hovedbanen sør for Bondal bru. Det utgjør ca. 80 da og består i dag av dyrket mark og to små skogteiger.

Eventuelle merknader og uttalelser til varselet kan innen 24.06.2022 sendes til hot.siv@outlook.com.

Kopi av merknader kan sendes som brev til til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller på epost til  postmottak@ullensaker.kommune.no.  

Opplysninger av planarbeidet kan fås ved henvendelse til siv.ing. Holvor Tangen, telefon 975 23 560, eller epost hot.siv@outlook.com.

Detaljregulering for Fv 1496 Trondheimsvegen: Cathinka Gulbergs veg-Jessheimkrysset, plan-id 474

Trykk her for å lese dokumentene

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-8, og i samråd med Ullensaker kommune, varsler Viken fylkeskommune oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljregulering for FV 1496 Trondheimsvegen: Cathinka Guldbergs veg - Jessheimkrysset gang og sykkelveitilbud. Varselet med vedlegg finner du under:

Varsel om oppstart_brev.pdf

Planinitiativ fv 1496 Trondheimsvegen - Cathinka Guldbergs veg til Jessheimkrysset - GS-tilbud - reguleringsplan.pdf

Vedlegg Regueringsplaner langs Trondheimsvegen.pdf.pdf

Møtereferat fra oppstartsmøte - detaljregulering fv 1496 Trondheimsvegen - Cathinka Guldbergs veg - Jessheimkrysset (1).pdf

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for et mer sammenhengende gange- og sykkelnett med kvaliteter som gjør gange og sykling mer attraktivt enn bilbruk. For mer informasjon, se vedlagt planinitiativ og møtereferat fra oppstartsmøtet.

Informasjon om planarbeidet finnes på Viken fylkeskommune sin nettside: Veiprosjekter -Viken fylkeskommune. FV 1496 Trondheimsvegen: Cathinka Gulbergs veg - Jessheimkrysset, gang- og sykkelvei -Viken fylkeskommune.

Eventuelle synspunkter og opplysninger til planarbeidet, herunder hensyn som bør ivaretas, sendes skriftlig  innen 23.05.2022  til:

Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg, eller på e-post til post@viken.no. Innspill merkes med saksnummer 2022/19554.

Innspill kan også legges inn i det digitale innspillskartet

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no.

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale  for Jessheim videregående skole, plan-id 472

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Jessheim videregående skole, gnr. 135, bnr. 560, Ringvegen 52-60 og Gardermovegen 17 b-d, finner du under:

JVS-Planavgrensing.pdfJVS

JVS-Varslingsbrev-Oppstart.pdf

Planinitiativ, revidert 22 02 2022 - Omregulering av Jessheim videregående skole(588690).pdf

Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering av Jessheim videregående skole(604498).pdf

Formålet med med detaljreguleringen er å tilrettelegge for utbygging av nytt skolebygg og nytt idrettsbygg på område markert med B1, nord for Jessheimhallen. Utnyttelsesgrad for B1 er planlagt økt. Det forutsettes at eksisterende bygningsmasse på eiendommen beholdes. Ullensaker Formannskap har også bedt om at det vurderes felles atkomst fra Ringvegen til Jessheim vgs og område for planid 375.  

Eventuelle merknader og uttalelser til varselet kan innen 26.04.2022 sendes til erik.fjermestad@gasa.no eller pr.post: Arkitektkontoret GASA AS v/Erik Fjermestad, Møllergata 12, 0179 Oslo. Kontakttelefon 22 31 34 70 / 908 66 624.

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no.

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale  for Kverndalstunet, gnr.136, bnr.151, plan-id 473.

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Kverndalstunet, gnr.136, bnr. 151, finner du under:

220225 Planinitiativ Kverndalstunet.pdf

Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Kverndalstunet - gnr 136 bnr 151 - planid(451362).pdf

220330 Varslingsbrev_Kverndalstunet_naboer.pdf

Vedtak om oppstart Formannskapet 08 03 2022.pdf

Totalt areal innenfor planområdet er ca 17,6 daa. I kommuneplanens arealdel er området disponert til boligbebyggelse og LNF område. Formålet med planforslaget er å utarbeide en detaljreguleringsplan hvor det tilrettelegges for utvikling av 10 stk. rekkehusboliger. Eksisterende tun skal reguleres til bevaring.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til A38 arkitekter AS, v/sivilarkitekt Jon Fleischer, telefon 900 16 863 og epost jf@a38arkitekter.no innen 27.04.2022.

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no.

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale  for Gjestadtunsvingen boligområde, gnr.173, bnr.1 m.fl. samt oppsigelse av gjeldene reguleringsplan med planID 117.

Trykk her for å lese dokumentene

Varsel om oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Gjestadtunsvingen boligområde, gnr.173, bnr.1 m.fl. samt oppsigelse av gjeldene reguleringsplan med planID 117 finner du under:

Gjestadtunsvingen_Varslingsbrev-2022.pdf

Møtereferat fra dialogmøte 18.2.2022 .pdf

Eventuelle merknader og uttalelser til varslet kan innen 18.04.2022 sendes til Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen ved Stein Halvorsen Arkitekter; magnus@sh-arkitekter.no / tlf: 23 23 38 70. 

Spørsmål kan rettes til Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen ved Stein Halvorsen Arkitekter; magnus@sh-arkitekter.no / tlf: 23 23 38 70. 

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no.

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for nordre del av Nordbyjordet, gnr/bnr. 175, Jessheim 

Trykk her for å lese dokumentene.

Varsel om oppstart av deltaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for nordre del av Nordbyjordet, gnr/bnr. 175, Jessheim med varslingsmateriell finner du under: 

Varsel om regulering av nordre del av Nordbyjordet.pdf

Eventuelle merknader og uttalelser til varselet  kan innen 01.04.2022 sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no

Kopi av uttalelsene sendes: Ullensaker kommune, postboks 470, 2015 Jessheim eller pr.

e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no. Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS på tlf. 91792417 eller e-post: bms@p1.no

Varsel om søknad om endring av reguleringsplan for Algarheim Nord

Trykk her for å lese dokumentene.

Varslingsbrev Endring av reguleringsplan Algarheim Nord

Endrede reguleringsbestemmelser Algarheim Nord

Endret plankart Algarheim Nord


Publisert: 15.12.2021 14:16
Sist endret: 25.04.2024 12:16