Innhold

Medvirkning handler om enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser.

Kommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å legge til rette for medvirkning. Dette betyr at innbyggerne i et samfunn skal få mulighet til deltakelse i planprosesser, slik at de kan være med på å planlegge sin framtid.

Medvirkning skal sikre en best mulig plan. Den skal:

  • sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov.
  • legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde.
  • fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn.
  • fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag.

 

Uten innbyggerinvolvering kan man gå glipp av mange positive effekter. Det er verre å ikke prøve, enn å ikke få det skikkelig til hver gang man prøver.

Kunnskapsargumentet: Det er viktig i en planprosess å få så mye relevant kunnskap som mulig i utarbeidelsen av en plan. Innbyggerne i en kommune er en rik kilde til slik kunnskap.

Demokratiargumentet: De som er berørt av en plan har rett til å bli hørt. Det vil igjen bidra til større legitimitet i befolkningen til selve planen, men også til beslutningene som tas.


Myndiggjøring: Utbyttet for enkeltpersoner. Det å ha innflytelse på omgivelsene våre er med på å forme oss som borgere.


Innbyggerinvolvering bidrar til:

  • Kunnskap og treffsikre beslutninger
  • Å lette iverksetting av politiske vedtak
  • Medansvar, mobilisering og frivillighet
  • Tilhørighet, identitet og fellesskap
  • Politisk rekruttering

Deltakelse gir større eierskap til prosessen, men også til resultatet.

 

Jessheim er en ung by som er med på store forandringer. Da er det viktig å få med innbyggerne på den utviklingen som skjer. Vi ønsker å øke kunnskap om beslutningsprosesser og forståelsen for hvordan plansystemet fungerer. 

Vi ønsker også å gi informasjon ansikt til ansikt, innlede til dialog og gi mulighet til å diskutere interessante saker for fremtidig utvikling av byen.

 


Publisert: 28.10.2022 09:50:58
Sist endret: 28.10.2022 09:50