Innhold

Bilde som viser byliv på rådhusplassen

Hva er Byplan Jessheim 2050?

Byplan Jessheim 2050 er kommunedelplan for Jessheim og tar opp i seg tre tidligere kommunedelplaner:

  • Byplan Jessheim (kommunedelplan, vedtatt 2014)
  • Kommunedelplan for Gystadmarka (vedtatt 2014)
  • Kommunedelplan for Jessheim sørøst (vedtatt 2015)
  • Samt de etablerte boligområdene innenfor den grønne grensa i gjeldende kommuneplan

Byplan Jessheim 2050 ser på utviklingen av Jessheim i et helhetlig perspektiv fram mot 2050. Den skal legge til rette for langsiktige utviklingstrekk som vil styrke og binde byen sammen. Dette innebærer blant annet:

  • forslag om endring av formål eller transformasjon for enkelte områder
  • en kompakt utvikling av byen
  • særskilt høyere utnytting rundt kollektivknutepunktet
  • foreslå å justere krav til blant annet uteoppholdsareal (arealkrav og solinnfall), volumer (grad av utnytting og høyder) og parkeringsnorm

Det er laget et fortellingskart som presenterer intensjonene og hovedinnholdet i planforslaget. Du kan klikke her for å komme inn i fortellingskartet for Byplan Jessheim 2050. 

Saksdokumenter

Planforslaget inneholder planbeskrivelse, plankart, bestemmelser med retningslinjer og tilhørende temakart. 

Saksdokumentene kan lastes ned her: 

Øvrige dokumenter utarbeidet i forbindelse med planarbeidet, blant annet statistikkhefte Jessheim i tall, samt andre utredninger og analyser, kan lastes ned ved å klikke her 

Teknisk informasjon: Etter 1. gangs behandlingen er det gjennomført mindre karttekniske rettelser iht. kart- og planforskriften i høringsutkastet til plankart.

Felt K17 er i dag dyrket mark, men var i kommunedelplan for Jessheim sørøst (2015) satt av til utbygging med boligformål. I planforslaget for Byplan 2050 foreslås den utviklet med kombinerte formål (inkl. barnehage og omsorgsboliger). I forbindelse med behandling av saken om høring av planforslaget til Byplan, vedtok kommunestyret at arealet K17 i planforslaget vurderes tilbakeført til LNF, og legges ut på høring med alternativ som LNF-formål. Planforslaget legges derfor ut med to alternativer:

  • Alternativ 1: Felt K17 settes av til kombinerte formål, i tråd med kommunedirektørens planforslag og slik det fremgår av plankart og planbestemmelser.
  • Alternativ 2: Felt K17 tilbakeføres til LNF (ikke vist på kart eller i bestemmelser), i tråd med KST-vedtak datert 20.6.2023 i sak 70/23. 

Det kom inn rundt 120 høringsinnspill i høringsperioden. Alle innkomne uttalelser blir vurdert, og det vil jobbes med å avklare hvilke justeringer som er nødvendig på bakgrunn av høringsinnspill.

Det vil bli et åpent møte om innspillene, i tråd med vedtaket i kommunestyret den 20.6.2023, der politikere, innbyggere og innsendere av høringsinnspill vil bli invitert. Her vil de ulike høringsinnspill og kommentarer presenteres.  Dato for dette møtet vil også annonseres på kommunens nettsider. 

Framdrift byplan

Har du spørsmål om forslag til ny Byplan eller prosessen videre, ta gjerne kontakt med enhet for Plan og næring på epost: postmottak@ullensaker.kommune.no  eller på telefon 6610 8000.


Publisert: 06.07.2023 11:30:15
Sist endret: 05.01.2024 09:06