Innhold

De siste 10 årene har Ullensaker hatt en årlig vekst i innbyggertall på om lag 3 prosent, og det forventes fortsatt stor vekst i årene som kommer. Ullensakerskolen står overfor store kapasitetsutfordringer i enkelte skolekretser, og det er nødvendig å planlegge for en god framtidig skolestruktur. Dette gjøres i en skolebruksplan, som er en plan for skolestruktur og utbygging av skoler i Ullensaker i årene 2021-2031.

Det er nedsatt et tverrpolitisk utvalg som utreder og anbefaler en ny skolebruksplan. Hvert parti som er representert i kommunestyret har oppnevnt en representant til utvalget. Kommunens administrasjon har utarbeidet det faglige grunnlaget i skolebruksplanen som utvalget nå sender på høring. Forslaget beskriver en fremtidig skolestruktur basert på befolkningsframskrivinger på skolekretsnivå. Det er viktig at fremtidige skolebygg legges på rett sted til rett tid, og med den kapasiteten som det vil være behov for.

Utvalget jobber frem en endelig anbefalt skolebruksplan som inneholder prioriterte alternativer for de ulike skolekretsene. Denne behandles og vedtas politisk i september 2021. Alternativene som vedtas her, utredes så nærmere før hvert enkelt prosjekt legges frem for politisk behandling.

De ulike løsningsforslagene i det faglige grunnlaget som legges på høring (kap. 9) er ennå ikke behandlet eller tatt stilling til av det politiske utvalget. Utvalget ønsker en bred høring og at så mange som mulig engasjerer seg ved å sende inn sine innspill.

Torsdag 27. mai kl. 19.00 arrangeres et digitalt informasjonsmøte om skolebruksplanen. Mer informasjon om dette kommer.

Høringsfristen er 11. juni 2021. Innsendte uttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men det politiske utvalget setter seg inn i og vurderer alle innspillene. Utvalgets ferdige forslag til skolebruksplan, med alternativer for de ulike skolekretsene, legges frem til politisk behandling i høstens første møterunde i 2021, dvs. i september-møtene i hovedutvalg for skole og barnehage, hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur, formannskapet og kommunestyret.

Her kan du lese dokumentene som danner grunnlaget for høringen:

På denne lenken vil du i løpet av kort tid finne alle informasjon om høringen og se hvordan du kan sende inn ditt høringsinnspill.

Spørsmål angående planforslaget rettes til saksbehandler Kjersti Stundal.

Utvalget ønsker først og fremst innspill på følgende spørsmål:

  1. Hva kjennetegner den gode Ullensakerskolen i dag, og som du mener er viktige kvaliteter som bør bygges videre på også i fremtiden?
  2. I kap. 8 fremkommer de viktigste prinsippene som ligger til grunn for en fremtidig skolestruktur i Ullensakerskolen (se kulepunktene s. 26-27). Hvilke tre prinsipper mener du er viktigst? Er det andre prinsipper enn de som er nevnt som bør prioriteres?
  3. Det er et mål at skolene skal være nærmiljøsenter. Hvordan kan vi lykkes med å gjøre skolen til et attraktivt nærmiljøsenter for ditt lokalmiljø, og hva kan du gjøre for å bidra til at vi sammen lykkes med dette?
  4. I kap. 8 skisseres en fremtidig skolestruktur, der skolene er delt i tre geografiske soner (A, B og C). Se kart og fargekoder som viser hvilke skolekretser som hører sammen i ett område, og som samtidig viser hvilke barneskoler som leverer elever til ungdomsskolen i sonen. Har du forslag til hva hver av sonene kan hete?
  5. I kap. 9 finner du ulike alternativer som administrasjonen har utarbeidet. Disse vil bli konkretisert etter at skolebruksplanen er vedtatt. De ulike tiltakene som påvirker hverandre omtales under samme alternativ på de skolene som blir berørt. Hvilket forslag (alternativ 0, 1, 2 eller 3) mener du gir den beste skolestrukturen og et likeverdig opplæringstilbud for alle elevene i Ullensaker?
  6. Det innstilles på at det kan bygges store skoler, med over 1000 elever, i sentrumsnære områder på Jessheim og Kløfta. Skoler av denne størrelsen må bygges på en måte som gir trygghet, forutsigbarhet og oversikt for elevene, og det må iverksettes tiltak for å sikre et godt skolemiljø. Hva skal til for at vi lykkes med velfungerende store skoler i Ullensaker?
  7. Det er et mål at Ullensakerskolen skal tilby et likeverdig opplæringstilbud til samtlige elever i kommunen. Hva skal til for å sikre et likeverdig opplæringstilbud til tross for store forskjeller i skolestørrelse?
  8. Har du andre kommentarer til skolebruksplanen?
  9. Utvalget sender også Forslag til revidert forskrift om inntaksområder for grunnskolen i Ullensaker kommune på høring. Denne forskriften henger nøye sammen med skolebruksplanen og den fremtidige skolestrukturen, og de endelige inntaksområdene for hver skole vil fremkomme i §8 når skolebruksplanen er vedtatt. Har du innspill til denne forskriften?

Publisert: 20.05.2021 15:28:13
Sist endret: 21.05.2021 14:15