Reguleringsplanen sikrer sammenhengende gang-/sykkelveger langs vegtraseen. Fire kryssinger av omkjøringsvegen i kulverter og en via en bro skal skape trygge forbindelser mellom boligfeltene på hver side av vegen og gir tilgang til friluftsområder. Gangkulverten på arealet ved den gamle skytebanen blir den første som kommer på plass nå, og den skal kunne tas i bruk før ferdigstillelsen av anlegget. Dette er en prefabrikkert kulvert, hvis betongelementer blir transportert inn via Ole Korslunds veg. De øvrige kulvertene støpes på stedet. Enkeltelementene blir levert i uke 38. Det er planlagt å gjennomføre alle 15 enkeltleveransene på torsdag 22.03.2022 mellom kl. 7:00 og 19:00 med et mellomrom på ca. 30 til 60 minutter mellom hver leveranse. Hvis det skulle oppstå forsinkelser på leveringsruten (for eksempel pga. kø på motorvegen) kan det hende at det blir få leveringer på torsdag og at resten gjennomføres på fredag 23.09. Betongdelene transporteres på vanlige semitrailere med under 30 tonn på hver. Disse kommer til å kjøre inn i anlegget fra nordsiden via Ole Korslunds veg. For å ivareta sikkerheten rundt innkjøringen vil det være en trafikkvakt ved rundkjøringen på Skogmo hele dagen for leveransen.

Vi beklager ulempene dette medfører!

Les mer om omkjøringsvegen her.

Transport betongelementer kulvert


Publisert: 15.09.2022 13:45
Sist endret: 16.09.2022 12:16