Innhold

Historie

Omkjøringsvegen har vært en ønsket, men samtidig omdiskutert veg i kommunen gjennom flere år. Den har vært i kommunens planer helt siden 1990-tallet. Trafikken gjennom Jessheim har økt i takt med utviklingen og vegen er ment å avlaste dagens trafikk gjennom østre del av Jessheim sentrum. I herredsstyrets behandling av byplan i juni 2006, ber herredsstyret rådmannen om å komme med en egen sak for realisering av prosjektet. Vegen ble ferdig regulert i juni 2019.

Her kan innbyggere ta innsyn i de vedtatte dokumentene som f.eks. plankartet og bestemmelsene.

Her finnes reguleringsplanen til og med som interaktivt kart. Velg "kartlag (1) - arealplaner - reguleringsplan (2)", så kan gjennomsiktighet av fargene endres under "aktive kartlag (3)", og under "bakgrunn (4)" kan det byttes mellom kart og flyfoto.

Reguleringsplan

 

Hva bygges?

Prosjektet omfatter en 2,8 kilometer lang veg, en rundkjøring som tilknytting til Algarheimsvegen, fire underganger under vegen for gående og syklende, omlegging av lysløype og kryssing av vegen med en skibro. Mindre synlig, men på ingen måte mindre viktig er de ledningene for vann, avløp og reservevannforsyning som bygges under bakken.

I nord, mellom de to rundkjøringene Skogmo og Algarheimsvegen, blir det bygget fire felts veg. Resten av traseen får to felt og hele vegen er det gang- og sykkelveg på begge sider. Alle planlagte kryssinger for myke trafikanter er planfrie. Det vil si at det bygges kulverter under vegen. For å beskytte den eksisterende og den nye bebyggelsen mot støy, bygges det støyvoller eller støyskjermer på begge sider av omkjøringsvegen.

Prosjektet inneholder også justering av dagens lysløype, med egen skibru fra sentralt grøntområde rundt Langmyra til eksisterende lysløype. Dessuten bygges det en helårs turveg i grøntområdet gjennom de nye boligområdene. Denne vil delvis gå parallelt med lysløypa.

Kommunen skal legge nye overføringsledninger/hovedledninger langs omkjøringsvegen. Dette omfatter blant annet en stor vannledning, som skal sikre vannforsyning gjennom Jessheim og kommunen ellers. I tillegg vil ledningen bidra i forsyning av reservevann mellom Ullensaker og Nedre Romerike Vannverk. Samtidig skal det legges en større spillvannsledning, som en delstrekning for overføring av spillvann fra dagens Kløfta renseanlegg til det utvidede Gardermoen renseanlegg.

Omkjøringsveg Jessheim

Hvem bygger?

Prosjektet for omkjøringsvegen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Ullensaker kommune og utbyggerne som skal bygge ut flere boligfelt på Jessheim sørøst. Aktørene har dannet en felles styringsgruppe for gjennomføringen av prosjektet. Denne består av tre representanter fra kommunen og en representant fra hver av utbyggerne JM Norge AS, Hellvik Hus Romerike Eiendomsutvikling AS og Bakkegruppen AS. Utbyggerne skal bekoste veg og gangveger, mens kommunen bekoster overføringsledninger for vann og avløp. 

I anbudskonkurransen om oppdraget som totalentreprenør for utbygging av omkjøringsvegen, kom det inn fem tilbud som oppfylte kvalifikasjonskravene. Etter vurdering og vekting av faktorene kvalitet, kompetanse og pris, endte Arbeidsfellesskapet Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS som vinner. Verdien av kontrakten er satt til cirka 389 millioner kroner. Tirsdag 25. januar 2022 møtte aktørene opp på Ullensaker rådhus for signering av kontrakten mellom kommunen og totalentreprenøren. 

Arbeidstider på byggeplassen

I henhold til kontrakten er ordinær arbeidstid mellom kl. 07:00 og kl. 20:00 mandag til fredag. Hovedentreprenøren Gjermundshaug jobber vanligvis ikke på fredager, men noen underentreprenører benytter seg likevel av det hele tillatte tidsrommet. 

Det gjøres oppmerksom på at det kan oppdages folk på byggeplassen allerede før kl. 7:00. Det er arbeidere som er på veg til dagens arbeidsplass, hvor de begynner presis kl. 7:00. 

Hovedentreprenøren har i utgangspunktet planlagt ferie i ukene 28 - 30 (11.07.-31.07.2022), men dette er ikke fastsatt i kontrakten og dermed entreprenørens egen avgjørelse. Av hensyn til prosjektets fremdrift kan man komme i en situasjon hvor enkelte aktiviteter også må pågå i planlagt ferie.

Støy, støv og trafikk i byggeperioden

Byggeaktiviteter medfører forstyrrelser og gjennom anleggsperioden kan dette oppleves som en belastning for naboene. Noen forstyrrelser kan kontrolleres med forskjellige tiltak, mens noen andre dessverre bare må holdes ut med. Som på alle andre byggeplasser så er hovedplagene for naboene også her støy, støv og anleggstrafikk.

Støy lages hovedsakelig av arbeidene rundt sprengning (se kapitel under), men også vanlige anleggsmaskiner som kjører på byggeplassen bråker. Særlig om vinteren kan det i tillegg forekomme at det brukes aggregater som kjøres hele døgn for å oppvarme / tine bakken eller ledninger. 

Støv blir til et problem når vi har lange tørkeperioder. Hver gang anleggsmaskinene beveger seg i området, produserer de en støvsky som plager naboene. Entreprenøren jobber stadig med å holde støvbelastningen så lite som mulig. Regelmessig kjøres det ut en spesiell blanding av vann og salt som binder støvet til bakken. 

Generelt sett håndteres anleggstrafikken via to adkomster - en fra nord (Algarheimsvegen) og en fra sør (Gamle Trondheimsveg). I sør har man en nesten direkte tilknytning til E6. I oppstartsfasen av prosjektet ble også Stensvegen brukt for å kjøre personal og drivstoff inn i området. (Anleggsmaskiner, tømmertransport, store lastebiler osv. er ikke tillat i Stensvegen). Så snart hele omkjøringsvegtraseen er kjørbar for anleggsbiler, skal stort sett de to hovedadkomstene i nord og sør benyttes. De bestående trafikkmønstrene rundt Gamle Trondheimsvegen og Ole Korslundsveg kommer til å bli endret underveis i prosjektet. Vi kommer med nærmere informasjon om dette når det blir aktuelt.

Arbeider rundt sprengning

Når man prosjekterer en ny veg, er det ikke alltid mulig å bare legge den på dagens terrengnivå. Det må tas hensyn til mange spesielle regler og normer som f.eks. den maksimal tillatte stigningen, antall og radius av kurver (horisontal = høyre/venstre som også vertikal = opp/ned) osv. Dette er svært viktig for å få en sikker og komfortabel veg til slutt. Overholder man alle disse reglene og normene i et prosjekt som ligger i varierende terreng, medfører dette at man må ta bort masser på noen steder og fylle opp på andre steder. I mesteparten av omkjøringsvegens prosjektområde forekommer det fjell. Det betyr at det må gjennomføres omfattende sprengninger for å nå de prosjekterte fremtidige veghøydene. Ser man på hele prosjektet så kommer vi til å nærme oss en massebalanse. Det betyr at stein som blir sprengt et sted brukes til å fylle opp terrenget et annet sted i prosjektet. Det er veldig bærekraftig og også en fordel for naboene å håndtere masser i byggeprosjekter på denne måten. Man slipper å kjøre hundre- til tusenvis av lastebiler in og ut av anlegget for å hente eller levere masser. På den andre siden kan man selvfølgelig ikke gjenbruke steinmasser etter sprenging «som de er». De må knuses i et knuseverk som dessverre lager en god del støy. Knuseverket er mobilt og vil flyttes rundt på anlegget ved behov.

Arbeidsoperasjoner rundt sprengning: Først borrer man dype hull i fjellet og så fyller man inn sprengstoffet. Sprengningsområdet blir etter hvert avdekket med svære gummimatter for å hindre at stein ukontrollert flyr rundt. Før selve sprengingen blir gjennomført, forhåndsvarsles denne med en sirene. Dette skjer for å sikre anleggsområdet og for å varsle folk som befinner seg i umiddelbar nærhet. Dermed er det først og fremst et arbeidssikkerhetstiltak og ikke i første rekke en nabovarsling. Lyden av sirenen strekker seg ikke så langt som lyden av detonasjonen. Hvis man bor et stykke unna sprengningsområdet kan det derfor hende at naboene ikke hører sirenen, men hører detonasjonen. Arbeidsprosessen er tidsmessig svært avhengig av tilgjengeligheten til det aktuelle sprengningsområdet, dybden som må borres/sprenges og mange andre ytre forhold. Derfor kan underentreprenøren som driver med sprengning dessverre ikke oppgi faste tider for sprengning. I første omgang blir steinmassene liggende i sprengningsområdet, men litt senere i prosjektet kommer man til å bruke et mobilt knuseverk for å knuse de grove steinmassene til maskinkult, som gjenbrukes lokalt til oppfylling og vegoppbygging.

Dokumentasjon: Arbeidene rundt sprengning blir nøye dokumentert. I tillegg til de daglige rapportene fra sprengningsentreprenøren blir de fleste sprengninger filmet (et eksempel ser du her). Dessuten står det en fast vaktmann mellom sprengning og naboeiendommene som observerer og dokumenterer at alt går som planlagt. På naboeiendommene som ligger i en viss omkrets rundt anleggsområdet ble det gjennomført dokumenterte besiktigelser før arbeidene startet. I de nærmeste husene ble det installert rystelsesmåler som hele tiden overvåker rystelser som oppstår i bakken. Det gjøres oppmerksom på at selv om rystelsene blir langt under de oppgitte grenseverdiene, er det ikke uvanlig at man kjenner vibrasjonene i forbindelse med sprengningen veldig godt. Kanskje koppene i skapet klirrer, kanskje noen pyntegjenstander i huset velter - som selvfølgelig kan oppleves som irriterende. Samtidig betyr dette ikke at det er en fare for skader på selve huset. Vi anbefaler å sikre løse og særlig skjøre ting så lenge anleggsarbeidene pågår.

Eventuelle skader på bygningsmassen: Dersom man oppdager skader på huset sitt som kan ha sammenheng med anleggsarbeidene, så melder du disse til ditt eget forsikringsselskap. Ditt forsikringsselskap vil da ta kontakt med entreprenørens forsikringsselskap for å avklare saken.

Legg også merke til informasjonen i nabovarslet fra sprengnings-entreprenøren: Infoskriv sprengning pågår

Planlagt fremdrift

Ethvert byggeprosjekt kan by på utfordringer som fører til at tidsplanen må endres noe frem eller tilbake. Enkelte ganger skyldes dette leveranseproblemer, noen ganger blir en maskin ødelagt og må byttes ut, eller så kan været blir så dårlig at arbeidene må avbrytes. Derfor gjør vi oppmerksom på at planlagte datoer/frister kan endre seg gjennom prosjektet.

Turstier

Mens byggingen av den nye omkjøringsvegen pågår, vil et større område av skogen være anleggsområde. Av hensyn til innbyggeres or turgåeres sikkerhet, må det dessverre sperres flere små turstier fram til sommeren 2024.

Gangtrafikken skal samles/konsentreres på de store, merkete stiene som forblir åpne under hele byggeperioden. På denne måten prøver vi å minimere antallet krysningspunkter av arbeidsområdet. Vi ber om forståelse og respekt for sperringene som ble merket med skilt og sperrebånd og gjerder. Parkeringen ved den gamle skytebanen forblir åpen (innkjøring via Stensvegen).

Når prosjektet er avsluttet og omkjøringsvegen er ferdig, vil det være flere gangkulverter og en skibro for å krysse vegen på en sikker måte.

 Åpne stier under anleggsperioden omkjøringsveg

 

 

Nyheter

05.06.24 Informasjon om byggeprosjekt Allergotskogen

19.04.24 Utsetter åpningen av Ole Korslunds veg

07.12.23 Stenging Ole Korslunds veg fra uke 50

17.08.23 Oppdatering turstier Langeland - kulvert åpner

08.08.23 Kortvarig stenging av Ole Korslunds veg grunnet sprengning

06.07.23 Midlertidig stenging av gang- og sykkelveg Ole Korslunds veg

26.05.23 Endret stenging Gamle Trondheimsveg

26.05.23 Trafikkomlegging Skogmo

08.05.23 Stenging av Gamle Trondheimsveg mai 2023

20.04.23 Endring turstier Langeland

05.04.23 Steinknusing ved omkjøringsvegen

21.03.23 Oppdatering trafikkomlegging Skogmo / Gerhard Vees veg

08.03.23 Oppdatering turstier Langeland - kulvert åpner

03.03.23 Oppdatering trafikkomlegging og kortvarig stenging Skogmo

16.02.23 Oppdatering trafikkomlegging Skogmo

02.02.23 Sprengninger Ole Korslunds veg forskyver seg

27.01.23 Kortvarig stenging av Ole Korslunds veg pga. sprengningsarbeider

12.01.23 Trafikkomlegging Skogmo

02.12.22 Gamle Trondheimsveg er åpen igjen

11.11.22 Trafikkavvikling Langeland

15.09.22 Transport betongelementer 22./23.09.2022

05.09.22 Kart ang. åpne turstier oppdatert

12.08.22 Masseflytting knust stein innenfor anleggsområde

11.08.22 Stenging gangveg langs Gerhard Vees veg

06.07.22 Stenging av Gamle Trondheimsveg august - november

30.06.22 Omkjøringsvegen - ferie på anleggsplassen

20.05.22 Omlegging turstier Langelandsfjellet

12.04.22 Sperring turstier Langelandsfjellet

17.03.22 Oppstart av sprengningsarbeid

16.02.22 Arbeidsstart for omkjøringsveien på Jessheim

27.01.22 Signerte kontrakt med totalentreprenøren for omkjøringsveien


Publisert: 11.04.2022 09:37:37
Sist endret: 05.06.2024 13:01