Innhold

Gystadmarka bydel

Les mer her

Omkjøringsveien

I vår 2022 ble det oppstart for bygging av Ole Korslunds veg, omkjøringsvegen på Jessheim. Grunneiere og kommunen samarbeider om anleggsarbeidet for bygging av vegen og overføringsledninger for vann og avløp. Bygging av omkjøringsvegen åpner for bygging av boliger på begge sider av vegen. Hele anlegget skal være ferdigstilt sommeren 2024.

Omkjøringsvegen har vært en ønsket og omdiskutert veg i kommunen gjennom flere år. Den har vært i kommunens planer helt siden 1990-tallet. Trafikken gjennom Jessheim har økt i takt med utviklingen og vegen er ment å avlaste dagens trafikk gjennom østre del av Jessheim sentrum. I herredsstyrets behandling av byplan i juni 2006, ber herredsstyret rådmannen om å komme med en egen sak for realisering av prosjektet. Vegen ble ferdig regulert i juni 2019.

I nord, mot krysset med Algarheimsvegen, blir det bygget fire felts veg. Resten av traseen får to felt og hele vegen er det gang- og sykkelveg på begge sider. Alle planlagte kryssinger for myke trafikkanter er planfrie. Det vil si at det bygges kulverter under vegen. Trafikksikkerhet har vært et viktig punkt i utarbeidelse av planen.

Prosjektet inneholder også justering av dagens lysløype, med egen skibru fra sentralt grøntområde til eksisterende lysløype. Dessuten bygges det en helårs tur veg i grøntområdet gjennom de nye boligområdene. Denne vil delvis gå parallelt med lysløypa.

Kommunen skal legge nye overføringsledninger/hovedledninger langs omkjøringsvegen. Dette er en stor vannledning, som skal sikre vannforsyning gjennom Jessheim og kommunen ellers. I tillegg vil ledningen bidra i forsyning av reservevann mellom Ullensaker og Nedre Romerike Vannverk. Samtidig skal det legges en større spillvannsledning, som en delstrekning for overføring av spillvann fra dagens Kløfta renseanlegg til det utvidede Gardermoen renseanlegg.

  Omkjøringsveg Jessheim med tursti/løype i sommer og vinter

Nyhetslogg:

20.05.22 Omlegging turstier Langelandsfjellet

12.04.22 Sperring turstier Langelandsfjellet

17.03.22 Oppstart av sprengningsarbeid

16.02.22 Arbeidsstart for omkjøringsveien på Jessheim

27.01.22 Signerte kontrakt med totalentreprenøren for omkjøringsveien


Publisert: 06.04.2022 14:53:36
Sist endret: 20.05.2022 13:14