I midten av januar informerte kommunen om trafikkomlegginger på Skogmo som skulle vare til medio februar (se originalmelding under). På grunn av forsinkelser med sprengningsarbeidene og problemer med leveransen av deler for vannledningen kan trafikken og gangtrafikken dessverre ikke tilbakestilles før medio mars.

Gangveg stengt

------------------------------------------------------------------------------

Melding publisert 12.01.2023:

Etter at støyvollen langs Bergmo byggefeltet har blitt fjernet før jul, kommer entreprenøren nå til å grave en grøft for vann- og avløpsledningene. Traseen begynner ved pumpestasjon Skogmo, krysser Ole Korslunds veg, går sørover ved siden av vegen, krysser Gerhard Vees veg og samkobles med ledningene som ligger ved den framtidige omkjøringsvegen. (rød strek i kartet)

Mens det graves i Ole Korslunds veg blir trafikken lagt om rundt arbeidsområdet. Det blir lagt en midlertidig veg - først på vestsiden (grønn pil), og etter hvert på østsiden (oransje pil). Vegen blir skiltet og det vil opprettholdes 2 kjørefelt hele tida. Gang- og sykkelvegen må dessverre stenges forbi pumpestasjonen (svarte streker). Det blir skiltet en alternativ rute (blå strek).

Entreprenøren opplyser om at denne fasen varer fra uke 3 til medio februar.

I løpet av mars kommer trafikken i Gerhard Vees veg til å bli lagt om. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette i februar.

Les mer om omkjøringsvegen her.

Trafikkomlegging Skogmo


Publisert: 16.02.2023 11:44
Sist endret: 16.02.2023 11:44