Entreprenøren vil gjennomføre anleggsarbeidene med vei, vann, spillvann og overvannshåndtering langs hovedveiene på området. Det vil også bli lagt fjernvarme, avfallssug og nødvendige kabler. Ullensaker kommune har ansvar for gjennomføringen av entreprisene knyttet til hovedtraseene på hele Gystadmarka inkl. skogsparken, sentralparken og søndre park.

Anleggsarbeidet er i startgropen med etablering av rigg og drift med en planlagt oppstart av avskoging av hovedtraseene som skjer fra oktober 2020. Entreprenøren vil ferdigstille anleggsarbeidene i løpet av 2021.

Gjennom anleggsarbeidene vil entreprenøren legge faseplaner for gjennomføringen, slik at de myke trafikantene blir ivaretatt med midlertidige og sikrede traseer og adkomster. Dette gjelder syklister og gående som skal til skole, idrettsanlegg og barnehage.

Entreprenøren starter i sør der Myrvegen planlegges ferdigstilt først. Denne vil bli midlertid stengt under anleggsarbeidene.

Se også https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/gystadmarka-bydel/ for ytterligere informasjon.


Publisert: 16.09.2020 11:07
Sist endret: 18.09.2020 08:47