Fordi tjenesteproduksjonen i Ullensaker allerede er effektiv, lånegjelden er høy og det er lite penger avsatt på disposisjonsfond, er det i budsjettet for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024 lite handlingsrom til å skape vekst og utvikling. Samtidig er det et behov for satsing innenfor visse områder for å redusere usikkerhet og risiko, samt sikre et økt tjenestetilbud til sårbare grupper i tiden fremover. Posisjonen hadde lagt inn noen tydelige prioriteringer i sitt budsjett. Budsjettet som er vedtatt, prioriterer å øke antall lærere i skolen, forebygging av utenforskap hos de unge, økt aktivitet for eldre og demente, samt vedlikehold av eiendommer og veier.

- Vi er glade for å legge fram et budsjett som prioriterer både barn, unge og de eldre i kommunen, samtidig som vi tar vare på kommunens eiendommer og veier gjennom midler til økt vedlikehold. Vi fortsetter også satsingen på bymiljø, blant annet gjennom økt belysning i sentrum. Dette er et ansvarlig budsjett som vil sikre kommunens økonomi i et lengre perspektiv, sier Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher.

Satsing på unge og eldre

Innen skole- og barnehagesektoren blir det blant annet prioritert midler til å øke antall lærere i Ullensakerskolen. Innen helse- og sosialsektoren prioriteres satsing på forebyggende arbeid blant barn og unge. Dessuten legges det opp til en satsing på psykisk helse og aktiviteter for eldre og demente.

Vedlikehold av kommunale eiendommer, boliger og veier prioriteres.

- Det er et betydelig etterslep på vedlikehold av kommunale boliger. Det er dårlig økonomi i å ikke ta vare på bygningsmassen vi har, sier fungerende varaordfører Astrid Solberg.
Økt bruk av sykkel som framkomstmiddel i byen, og til badeplasser og turområder, kan ha positiv innvirkning på folks helse, samtidig som det vil gi et triveligere lokalsamfunn med mindre forurensing.

- Det er viktig både for folkehelsa og klimaet å legge til rette for økt bruk av sykkel. har derfor satt av penger til sykkelstativer, blant annet ved Nordbytjernet, sier Solberg.

Eiendomsskatt på næring

I sitt forslag til budsjett og økonomiplan, har rådmannen anbefalt at kommunestyrevedtaket om å innføre eiendomsskatt på næring følges opp.

- Det er dessverre ingen vei utenom innføring av eiendomsskatt på næring. Dette vil gi 21 millioner kroner i inntekter i 2021, noe som gjør det mulig å realisere satsingene på unge og eldre, og i tillegg sette av penger på kommunens disposisjonsfond, sier fungerende varaordfører Astrid Solberg. Dette vil også sikre kommunens økonomi i hele økonomiplanperioden fram til 2024.

Det å sette av midler på et disposisjonsfond skal bidra til økonomisk stabilitet og forhindre at Ullensaker havner på den såkalte «Robek-lista», som er lista over kommuner i økonomisk ubalanse som får redusert handlefrihet innen investeringer og avtaler.

Her kan du se budsjettet som er vedtatt

Foto: Fungerende varaordfører Astrid Solberg, ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher


Publisert: 16.12.2020 11:07
Sist endret: 16.12.2020 13:32