Innhold

Vi inviterer til konkurranse for å kunne velge en eller flere samarbeidspartnere for på denne måten å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger med omsorgsboligstandard for utleie.  Konkurransen gjennomføres som en begrenset konkurranse med forhandling.

Kommunen har behov for omsorgsboliger i Jessheim sentrum med gangavstand til offentlig kommunikasjon.

Det er ønske om å inngå tilvisings- og/eller tildelingsavtale med en eller flere leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Målgruppen for boligene skal i hovedsak være innbyggere  som har rett på kommunal bolig med livsløpsstandard (omsorgsbolig). I hovedsak ønsker kommunen mindre boenheter. Det er et mål å fremskaffe egnede utleieboliger fra private tilbydere som supplerer kommunenes egne omsorgsboliger og legger til rette for at beboer kan bo hjemme så lenge som mulig. Prosjekter med hensiktsmessige fellesarealer og gode planløsninger mv. tilrettelagt for hjemmebaserte tjenester etterspørres spesielt.

 • I tilvisingsavtaler kommunen ha tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 % av boligene til enhver tid (avtalens varighet20 år).
 • I tildelingsavtaler disponerer kommunen alle boligene i prosjektet (avtalens varlighet 30 år).

Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisings- og tildelingsrett se Husbanken.no

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale kan det søkes lån(inntil 85%) i Husbanken til hele prosjektet. Ved etablering av utleieboliger med tildelingsavtale kan det søkes en kombinasjon av tilskudd til utleieboliger og lån i Husbanken (inntil 85%).

Veileder for tilskudd til utleieboliger 

Boliger med omsorgsboligstandard skal

 • være utformet i henhold til universell utforming av byggverk Del 2: Boliger (NS 11001- 2:2018)
 • oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal installeres sprinkelanlegg 
 • tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven 
 • være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi
 • tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene 

Se også egen veileder for utforming av omsorgsbygg:

Veiviseren

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på

 • beskrivelse av utleieselskapet  
 • ferdigstillelsestidspunkt
 • beliggenhet, nærhet til Jessheim sentrum, kollektivtrafikk, og fasiliteter
 • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
 • husleienivå tilsvarende gjengs leie

Boligtilbydere kan tilby boenheter i flere prosjekter og de må selv disponere/skaffe tomt til prosjektene

 • Beskrivelse av utleieselskapet (vedlagte momentliste benyttes)
 • Firmaattest
 • Dokumentert gjennomføringsevne
 • Årsregnskap for 2018 inkl. noter/revisor- og styrets årsberetning
 • Regnskap hittil i år eller åpningsbalanse for nyetablerte selskaper
 • Plan- snitt og fasadetegninger og situasjonsplan  - dersom dette foreligger

Momentliste

Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til

Ullensaker kommune

Kommunale eiendommer

v/Nina Wiik

innen 2. desember  kl. 12.00.

Epost 

Det avholdes felles informasjonsmøte fredag  15. november 2019 kl. 13.00 – 15.00 på Rådhuset. Deltakere melder interesse for deltakelse på informasjonsmøte på epostadressen nedenfor innen 13. november.

Oppgi firmanavn og antall deltakere.

Etter tilbudsfristen  den  2. desember 2019 vil aktuelle aktører inviteres til et tilbydermøte for presentasjon av utleieselskapet og prosjektet. 

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon  kan fås ved henvendelse til:

Nina Wiik,  tlf. 909 31 131

Epost: nina.wiik@ullensaker.kommune.no


Publisert: 20.11.2019 00:00:00
Sist endret: 27.02.2023 11:10