Innhold

Kommunen har flere tjenester for innbyggere som opplever psykiske plager eller har psykisk lidelser.

Selvhjelp

Innenfor psykisk helse velger en ofte å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. De psykiske plagene er mentale vansker som er plagsomme, men ikke så alvorlige at de regnes som en diagnose. Mange i befolkningen opplever slike plager i løpet av livet. Dette kan være plager i form av søvnløshet eller økt engstelse. Ved psykisk lidelse må diagnostiske kriterier være oppfylt, eksempelvis angst eller depresjon.

Det skilles mellom to former for selvhjelp. Egen veiledet selvhjelp som betyr at du selv finner frem til hjelp. Enten at du leser en anbefalt bok/informasjon eller jobber med ulikt selvhjelpsmateriell. Denne informasjonen som du finner tilgjengelig her, er ment som egen veiledet selvhjelp.

Ved bruk av egen veiledet selvhjelp kan mange på egenhånd oppleve bedring av sin psykiske helse. Enkelte kan finne støtte i eget familie, i sitt nettverk eller bruke teknikker for å få økt livskvalitet og livsglede i hverdagen.

Selvhjelp kan ha god effekt på de vanligste psykiske plagene som bekymringer/angst, nedstemthet/depresjon og søvnvansker. Her finner du en liste over selvhjelpsprogrammer og selvhjelpsvideoer. Det er gratis og du trenger ikke registrere deg. 

Gode sirkler

Det kan være flere faktorer som bidrar til å forlenge og forsterke de psykiske plagene. Belastninger og utfordringene kan virke som negative og uhensiktsmessige sirkler, hvor flere belastninger forsterker hverandre. Slike sirkler kan inneholde tanker, følelser og handlinger som bidrar til å opprettholde de psykiske plagene og utfordringene. Tankene i slike sirkler bærer preg av grubling og bekymringer og representerer tanker som hemmer og plager deg i hverdagen. Slike tanker  forsterker de psykiske utfordringene.

Det er mange ting du og hver enkelt av oss kan gjøre for å få kontroll over problemene. Dette innebærer å endre egne negative tanker og tankemønster, de uhensiktsmessige vaner til mer positive sirkler for å oppnå endring og bedring av sin psykiske helse.                             

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet virker positivt på flere psykiske lidelser og har særlig god effekt ved mild og moderat depresjon og angst. Fysisk aktivitet er all kroppslig bevegelse som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivået.

Sammen om Mestring

Hvem kan få hjelp?

Sammen om Mestring er et tilbud for alle fra 16 år og oppover som opplever begynnende og/eller lette utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller avhengighet.

Hva kan jeg få hjelp til?

Sammen om Mestring vil mobilisere dine egne ressurser gjennom veiledet selvhjelp, slik at du finner veien ut av begynnende og lette psykiske helseplager eller avhengigheter, og står bedre rustet ved neste livsutfordring. Veien mot mestring er lettere å gå sammen med andre derfor anbefales veiledet selvhjelp i gruppe. Gjennom læring, erfaringsdeling og oppmuntring vil veiledere og gruppedeltakerne sammen finne muligheter og oppleve mestring. Vi står sterkere sammen i møte med livsutfordringer.

Psykisk helsevern

Hvem kan få hjelp?

Psykisk helsevern er et tjeneste for innbyggere i Ullensaker fra 18 år og oppover. Tjenesten er behovsprøv og du bør få en henvisning fra din fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten. Tjenesten er gratis.

Mange mennesker opplever psykiske vansker i en kortere eller lengere periode i livet. Av og til blir vanskene så store at det ikke er tilstrekkelig med støtte fra venner og familie eller veiledet selvhjelp hos Sammen om Mestring. Da vil fastlegen kunne hjelpe deg med en vurdering om en henvisning til oppfølging i psykiske helsetjenester fra kommunen kan være riktig hjelp og støtte til å mestre dine psykiske vansker. Dersom det er ønskelig kan pårørende bli involvert.

Hva kan jeg få hjelp til?

Du kan få hjelp til å mestre psykiske plager og lidelser. Målet er å legge til rette for at du kan mestre livet ditt best mulig. Hvilken type hjelp som tilbys vil være avhengig av hvor lenge du har opplevd utfordringene og hvor alvorlig utfordringene er. 

Noen vil få et tjenestetilbud i form av individuelle samtaler, mens andre vil få tilbud om samtaler gitt i gruppe. I tillegg arrangeres det ulike kurs ved avdelingen.   

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Psykiatri døgntilbud

Kommunen har institusjonsplasser for personer med psykiske lidelser, som har et dokumentert særskilt behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. Institusjonen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester.

Behovet for tjenesten må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsmessige opplysninger. Andre aktuelle hjelpetiltak må være vurdert og/ eller utprøvd, herunder ulike hjelpe- og tilretteleggingstiltak i hjemmet. Søkeren bør på forhånd være utredet av spesialisthelsetjenesten, og ha en psykiatrisk diagnose.

 

 

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 29.09.2021 14:14