Psykisk helse og avhengighet

I Ullensaker ser vi på innbyggeren som en ressurs. Vi samarbeider med innbyggerne for å mobilisere deres egne ressurser og fremmer aktivitet, med et mål hvor flest mulig skal mestre livet sitt selv. De som av ulike årsaker har behov for helsehjelp skal møte et koordinert og godt hjelpeapparat.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen: Postmottak klager, Postboks 470, 2051 Jessheim. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)