Innhold

Kommunen har flere tjenester for innbyggere over 18 år som opplever psykiske plager eller har psykisk lidelser. Tjenesten er behovsprøv og for å søke om psykiske helsetjenester må du bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er gratis.

Psykisk helse

Innenfor psykisk helse velger en ofte å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. De psykiske plagene er mentale vansker som er plagsomme, men ikke så alvorlige at de regnes som en diagnose. Mange i befolkningen opplever slike plager i løpet av livet. Dette kan være plager i form av søvnløshet eller økt engstelse. Ved psykisk lidelse må diagnostiske kriterier være oppfylt, eksempelvis angst eller depresjon.

Det skilles mellom to former for selvhjelp. Egen veiledet selvhjelp som betyr at du selv finner frem til hjelp. Enten at du leser en anbefalt bok/informasjon eller jobber med ulikt selvhjelpsmateriell. Denne informasjonen som du finner tilgjengelig her, er ment som egen veiledet selvhjelp.

Ved bruk av egen veiledet selvhjelp kan mange på egenhånd oppleve bedring av sin psykiske helse. Enkelte kan finne støtte i eget familie, i sitt nettverk eller bruke teknikker for å få økt livskvalitet og livsglede i hverdagen.

Selvhjelp kan ha god effekt på de vanligste psykiske plagene som angst, depresjon og søvnvansker. Her finner du en liste over selvhjelpsprogrammer og selvhjelpsvideoer. Det er gratis og du trenger ikke registrere deg. 

Gode sirkler

Det kan være flere faktorer som bidrar til å forlenge og forsterke de psykiske plagene. Belastninger og utfordringene kan virke som negative og uhensiktsmessige sirkler, hvor flere belastninger forsterker hverandre. Slike sirkler kan inneholde tanker, følelser og handlinger som bidrar til å opprettholde de psykiske plagene og utfordringene. Tankene i slike sirkler bærer preg av grubling og bekymringer og representerer tanker som hemmer og plager deg i hverdagen. Slike tanker  forsterker de psykiske utfordringene.

Det er mange ting du og hver enkelt av oss kan gjøre for å få kontroll over problemene. Dette innebærer å endre egne negative tanker og tankemønster, de uhensiktsmessige vaner til mer positive sirkler for å oppnå endring og bedring av sin psykiske helse.                             

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet virker positivt på flere psykiske lidelser og har særlig god effekt ved mild og moderat depresjon og angst. Fysisk aktivitet er all kroppslig bevegelse som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivået.

Du kan få hjelp til å mestre psykiske plager og lidelser. Målet er å legge til rette for at du kan mestre livet ditt best mulig. Hvilken type hjelp som tilbys vil være avhengig av hvor lenge du har opplevd utfordringene og hvor alvorlig utfordringene er. 

Noen vil få et tjenestetilbud i form av individuelle samtaler, mens andre vil få tilbud om samtaler gitt i gruppe. I tillegg arrangeres det ulike kurs ved avdelingen.   

Innen helse og sosial vurderer vi fortløpende hvilke tiltak som en nødvendige og hvordan vi kan tilpasse tjenestene. Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest. Det viktigste er å ivareta liv og helse og sikre at de som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp får det. Alle anbefales å lese om selvhjelp og bruke informasjonen som er tilgjengelig der. Vi opplever å ha god kontroll over situasjonen, men jobber kontinuerlig med beredskapen.  Vi ber om forståelse for situasjonen og oppfordrer pårørende til å bistå sine nære der det er mulig.

Mange mennesker opplever psykiske vansker i en kortere eller lengere periode i livet. Av og til blir vanskene så store at det ikke er tilstrekkelig med støtte fra venner og familie. Du kan da søke om psykiske helsetjenester fra kommunen slik at du kan få nødvendig hjelp og støtte til å mestre vanskene dine. Dersom det er ønskelig kan pårørende bli involvert.

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Telefon nr finner du ved å bruke kontakt oss øverst på denne siden. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Om du ønsker å søke om psykiske helsetjenester kan du ta direkte kontakt tildelingsenheten for mer informasjon eller kontakte fastlege for en henvisning. 

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Mestringssentret bidrar til nettverksbygging og redusert isolasjon. Aktivitetstilbudet på og rundt senteret skal bidra til å møte andre. Både menn og kvinner finner mening og trygghet i å komme ditt. Det er tilrettelagt for ulike gruppetilbud: kafé gruppe, tur gruppe, avisgruppe, bowling gruppe, trenings gruppe, svømme gruppe, ungdomsgruppe, matgruppe, eller det det er interesse for. Her treffer man personale og andre brukere som har tid og forståelse, uten at det blir fokusert på sykdom og problemer.

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Psykiatri døgntilbud

Kommunen har institusjonsplasser for personer med psykiske lidelser, som har et dokumentert særskilt behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. Institusjonen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester.

Behovet for tjenesten må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsmessige opplysninger. Andre aktuelle hjelpetiltak må være vurdert og/ eller utprøvd, herunder ulike hjelpe- og tilretteleggingstiltak i hjemmet. Søkeren bør på forhånd være utredet av spesialisthelsetjenesten, og ha en psykiatrisk diagnose.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 11.06.2021 11:47