Innhold

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er behovsprøvd.

Du kan få tilbud om kurs, grupper eller individuelle samtaler.  

Personer som:

  • har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Telefon nr finner du ved å bruke " kontakt oss" øverst på denne siden. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Henvisning skjer via fastlege

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Mestringssentret bidrar til nettverksbygging og redusert isolasjon. Aktivitetstilbudet på og rundt senteret skal bidra til å møte andre. Både menn og kvinner finner mening og trygghet i å komme ditt. Det er tilrettelagt for ulike gruppetilbud: kafé gruppe, tur gruppe, avisgruppe, bowling gruppe, trenings gruppe, svømme gruppe, ungdomsgruppe, matgruppe, eller det det er interesse for. Her treffer man personale og andre brukere som har tid og forståelse, uten at det blir fokusert på sykdom og problemer.

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Psykiatri døgntilbud

Kommunen har institusjonsplasser for personer med psykiske lidelser, som har et dokumentert særskilt behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. Institusjonen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester.

Behovet for tjenesten må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsmessige opplysninger. Andre aktuelle hjelpetiltak må være vurdert og/ eller utprøvd, herunder ulike hjelpe- og tilretteleggingstiltak i hjemmet. Søkeren bør på forhånd være utredet av spesialisthelsetjenesten, og ha en psykiatrisk diagnose.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 15.11.2016 15:14