Innhold

Økonomisk rådgivning

Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Dersom du opplever økonomiske utfordringer er det viktig å søke hjelp i tide. 

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du
 • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betale tilbake gjelden din

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).

Hva slags hjelp kan du få?

Ullensaker kommune og NAV lokalt kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette.

Du kan for eksempel få hjelp til

 • å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • å sette opp et husholdningsbudsjett
 • å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • å gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • å skrive søknad om utsettelse av betaling
 • å få opplysninger om rettigheter og plikter

Dersom du har så mye gjeld at det er umulig å betjene kan du få hjelp til

 • å søke gjeldsordning
 • å ta kontakt med aktuelle kreditorer
 • kontakt med namsmannen

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.

Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, har de plikt til å henvise videre til noen som kan har denne kompetansen.

Slik søker du

Ullensaker kommune og NAV lokalt tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld.

Ta kontakt med økonomiske rådgivere hos NAV Ullensaker, Hanne Poulsen på tlf. nr. 920 77 409 eller Merete Bjune Granli på tlf. nr. 920 55 995

Søknadskjema om økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgiving er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg.

Relevante vedlegg til søknaden kan være

 • utskrift av ligning
 • siste tilgjengelige skattemelding (selvangivelse)
 • saldo på alle konti
 • kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • kvittering for betalt husleie og strøm
 • utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.
 • utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • utgifter til forsikring
 • opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Saksgang

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver.

Følgende fremgangsmåte er vanlig:

 • Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett
 • Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen
 • Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med deg

Selvhjelpspakke

Hva kan du selv gjøre hvis du opplever at du er i ferd med eller har mistet kontrollen over egen økonomi. Denne veilederen kan være en hjelp på veien til å ta styringen over egen økonomi. 

1. Skaff deg oversikt over dine inntekter og utgifter

Det første du må gjøre er å skaffe deg en oversikt over dine inntekter og utgifter.

Benytt budsjettskjema

Deretter må du skaffe deg en oversikt over dine gjeldsposter.

Benytt gjeldsoversikt over regninger til betaling.

Når du har skaffet deg en foreløpig oversikt, kan du ta kontakt med økonomirådstelefonen i NAV for råd og veiledning. 

2. Ring 55 55 33 39 - Økonomirådstelefonen i Nav 

Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer så raskt som mulig. Økonomirådstelefonen kan gi deg råd og veiledning om hva du kan gjøre i forhold til din sak. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse opp i situasjonen. Dersom du har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, loser rådgiverne deg til rett instans.

Du kan være anonym som innringer hvis du ønsker det. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon og har kontantkort vil rådgiverne tilby å ringe deg tilbake.

For mer informasjon kan du se NAV sine nettsider.

3. Ta kontakt med dine kreditorer

For å få opplysninger om gjelden din samt eventuelt søke om betalingsutsettelse kan du ta kontakt med dine kreditorer enten pr. tlf. eller brev/ e -post. Dersom du ikke har oversikt over utestående gjeld, kan du be om å få tilsendt en spesifisert oversikt over gjelden.

Deretter kan du be om betalingsutsettelse for å få tid til å utarbeide en oversikt og forslag til løsning.

Benytt brevmal

4. Søknad om betalingsutsettelse

Når du har fått oversikt over gjelden din og budsjettet viser at du ikke har økonomiske midler til å betjene den, kan du søke om betalingsutsettelse.
Når du har funnet riktig livsoppholdssats for din husstandsstørrelse trekkes husleie og livsoppholdssats fra din netto inntekt. Overskuddet kan benyttes til å betale gjeld.

Dersom utregningen viser at du ikke har tilstrekkelig med økonomiske midler til å betale ned på gjelden, kan du søke om betalingsutsettelse.

Benytt brevmal

Det er viktig at du får med alle opplysninger om familiesituasjon, sivilstatus, antall familiemedlemmer og alder på barna. Videre er det viktig at du begrunner søknaden og legger ved dokumentasjon på dine inntekter og utgifter. Beskriv forhold som kan ha innvirkning på din økonomiske situasjon. Dette kan være behandling, oppstart i nytt arbeidsforhold eller på kurs etc.

Husk at alle forhold som du benytter som begrunnelse i søknaden må dokumenteres!

Har du for lav inntekt til å betale ned på gjelden, vil som oftest kreditorene gi deg betalingsutsettelse. De vil muligens kreve at du skriver under et gjeldsbrev på det skyldige beløpet. Dette gjøres for å sikre at gjelden ikke skal bli foreldet.

Det er ikke alle kreditorer som gir rentefritak i den perioden du har fått betalingsutsettelse. Det kan imidlertid forhandles om renten når det foreligger en løsning.

5. Stopp/reduksjon av påleggstrekk/utleggstrekk i inntekt

Påleggs- eller utleggstrekk kan ilegges din inntekt, jf. dekningsloven. De instansene som kan legge inn trekk er: NAV – Innkreving (krever inn bidragsgjeld, feilutbetalte trygdeytelser etc.), Statens Innkrevingssentral (krever inn bøter, erstatningskrav, årsavgift på bil, NRK – lisens, studielån etc.), Kemner (krever inn ubetalt skatt, moms, parkeringsbøter etc.) og Namsmann/Namsfogd (krever inn inkassokrav).

Hvis du har fått ilagt trekk i din inntekt er det viktig at du setter opp et budsjett over dine inntekter og boutgifter (se budsjettskjema under punkt 1). Du skal, jf. Dekningsloven ha penger til nødvendig livsopphold (både for deg selv og personer du har forsørgeransvar for) og rimelige boutgifter. Se www.sifo.no for gjeldende satser. 

Hvis det du får utbetalt, fratrukket boutgifter, er lavere enn de gjeldende livsoppholdssatsene kan du søke om å få redusert/stoppet trekket.

Benytt brevmal

Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på inntekter, boutgifter samt eventuelt forsørgeransvar eller samvær med barn og andre nødvendige livsoppholdsutgifter (behov for bil, økte utgifter til medisin, behandling etc.)

Hvis det søkes om stopp/reduksjon av bidragstrekk ilagt av NAV Innkreving er det viktig at det også søkes om endring av fastsettelse av bidrag. Dette gjøres ved at søknadsskjema NAV 54-00.08 (velg skjema for bidragsplikt) fylles ut. Har du flere barnekull, må det fylles ut et skjema for hvert kull. Skjema for tilleggsopplysninger NAV 54-00.15 må også fylles ut. Du finner skjemaene og mer informasjon på www.nav.no.

Nedenfor finner du navn og adresser til steder som kan ha bestemt at det skal være trekk i inntekten din:

 • NAV Innkreving, 9917 Kirkenes
 • Statens innkrevingssentral, PB 455, 8601 Mo i Rana
 • Ullensaker kemnerkontor, Ullensaker kommune, PB 470, 2051 Jessheim 
 • Namsmannen i Ullensaker, Ullensaker lensmannskontor, Øst politidistrikt Pb 3390, 1403 Ski. 
6. Opphør av trekk fra bankkonto 

Dersom banken har foretatt et trekk fra kontoen din som følge av overtrekk eller mislighold og gjenstående beløp på konto ikke er nok til å dekke utgifter til husleie og livsopphold, så kan du med medhold i dekningsloven § 2 – 5, søke om å få tilbakeført beløpet på konto. Se www.sifo.no for veiledende satser. 

Benytt brevmal 

7. Budsjett

Det er viktig at du har oversikt over dine inntekter og utgifter. Du bør hver måned sette av penger på en egen konto til faste utgifter, også for de utgifter som forfaller kvartalsvis eller halvårsvis. Eksempel på dette kan være utgifter til strøm, NRK – lisens, kommunale avgifter, forsikring etc. Videre bør du også sette av penger til uforutsette utgifter som kan komme til å dukke opp.

De fleste kreditorer tilbyr f.eks månedlig betaling gjennom autogiro.

Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, har satt opp et standardbudsjett. Se www.sifo.no.

SIFO-satsene varierer noe fra de satsene som namsmennene benytter i sine utleggssaker.

8. Nyttige nettsider
9. Gjeldsrådgivning i NAV

Dersom selvhjelpspakken eller den råd og veiledning som er gitt fra NAV sin økonomirådstelefon ikke har vært til tilstrekkelig hjelp, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for samtale med veileder/gjeldsrådgiver.

Det kan være ventetid på timeavtale med gjeldsrådgiver. Du rådes derfor til å søke om betalingsutsettelse og rentefritak hos kreditorene i påvente av samtale med veileder/gjeldsrådgiver.

Begrunn dette med at du venter på timeavtale hos gjeldsrådgiver i NAV.

Nedenfor finner du en oversikt som viser hvilke forventninger du skal ha til gjeldsrådgivertjenesten, samt forventninger til deg som bruker av tjenesten.

Følgende forventes av gjeldsrådgiver

 • Råd og veiledning rundt din økonomiske situasjon
 • Råd om hvilke gjeldsposter som må betales først og sist. Bistand til kontakt med nams- og særnamsmyndighet
 • Gjeldsrådgiver skal opptre nøytralt mellom deg og kreditorene
 • Hvis gjeldsrådgiver ser grunnlag for det, kan det gis praktisk bistand til forhandlinger med dine kreditorer
 • Hvis dine problemer har sider som gjeldsrådgiver ikke kan bistå med, skal denne så langt som mulig, henvise til andre instanser som kan gi hjelpen som trengs
 • Når gjeldsrådgiver anser at det ikke er mer å gjøre i saken, skal alle papirer som er mottatt i forbindelse med gjeldsrådgivingsarbeidet, arkiveres eller makuleres
 • Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold

Følgende forventes av deg

 • Alle opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld skal fremlegges
 • Endringer i økonomiske forhold som nevnt over, må oppgis til gjeldsrådgiver umiddelbart
 • Gjeldsrådgiver forholder seg ikke til søknader om økonomisk sosialhjelp, verken i form av lån eller bidrag 
 • Hvis gjeldsrådgiver skal gjøre henvendelser på vegne av deg, godtas det at alle kreditorer i utgangspunktet må behandles likt og gis lik informasjon 
 • Gjeldsrådgiver kan avslutte saken dersom du holder tilbake opplysninger eller ikke viser vilje til samarbeid 
 • Brev som sendes til deg fra gjeldsrådgiver og som kommer i retur, vil bli makulert
 • Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold

Økonomi- og gjeldsrådgiving er en vedtakspliktig tjeneste, noe som betyr at du må søke om denne tjenesten. Dette gjøres på eget søknadsskjema; Søknad om økonomisk sosialhjelp.

Husk å legg ved oversikt over inntekter og utgifter, gjeldsforpliktelser og siste års ligning.

www.ullensaker.kommune.no/sosialhjelp


Publisert: 21.09.2018 11:20:39
Sist endret: 04.10.2023 10:51