Innhold

Stafettloggen

I BTI-arbeidet er det ikke en forutsetning, men en fordel å kunne dokumentere arbeidet i en stafettlogg. 

 • En Stafettlogg er et digitalt verktøy som viser tiltak og involverte personer for hvert barn
 • I Stafettloggen beskrives de avtaler som er inngått
 • Gir oversikt over involverte tjenester, fagpersoner og deres oppgaver

Formålet med Stafettloggen er å sikre at det ikke blir brudd i hjelpetilbudet fra kommunen og å samordne kommunens tjenestetilbud. Det betyr at loggen følger brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr tjenester. Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med foresatte (og ungdom over 16 år) ved at de gir samtykke. Familien vil til enhver tid være oppdatert på det som er skrevet i loggen. 

Kun barnets foreldre (og ungdom over 16 år) og de personene som foreldrene gir tillatelse til, kan få lesetilgang til stafettloggen. Stafettholdere og aktører kan logge på stafettloggen ved hjelp av BankID, Commfides eller BuyPass. Ullensaker kommune bruker stafettlogg fra Conexus; Conexus Companion.  Trykk på logoen for å gå til innloggingen:

Film som forklarer cx Stafettloggen

Veiledere for Stafettloggen

 

Samtykke

For å benytte en stafettlogg er det en forutsetning at foreldrene samtykker til opprettelse av stafettlogg og til deling av opplysninger om barnet. Dette er viktig for at ulike tjenester skal kunne samarbeide best mulig og til enhver tid tilby tjenester som er til det beste for barnet og familien.

Her finner du samtykkeskjemaet i BTI-arbeidet:

Samtykke fra ungdom/foresatte til tverrfaglig samarbeid 

 

 

Stafettholder

For å sikre at barn, unge, gravide og foresatte vet hvem de skal kontakte når de følges opp av en eller flere tjenester, skal det pekes ut en stafettholder som har ansvar for å sikre overblikk og sammenheng i oppfølging av det enkelte barn og familien, og at både barn og voksne føler seg ivaretatt.

Stafettholder utpekes fra nivå 1 i BTI-modellen når det settes i gang tiltak rundt et barn, en ungdom eller en gravid. Stafettholder beholder stafettpinnen til den er mottatt og akseptert av en ny stafettholder. Barn, ungdom og foresatte skal ha mulighet til å påvirke hvem som skal være stafettholder.

Hva gjør stafettholder?  

 • Inviterer inn til  koordinerings- og evalueringsmøter og står for dagsorden og møteledelse
 • Fører stafettlogg, følger med på at tidsfrister holdes og at tiltak evalueres
 • Inviterer inn andre tjenester etter behov på nivå 2 i BTI-modellen og koordinerer det tverrfaglige arbeidet
 • Involverer barn/unge og foreldre i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak
 • Sikrer at en voksen snakker med barnet/ungdommen mellom møtene og fanger opp hvordan det går
 • Holder kontakt med familien, tjenestene som er involvert og nettverket rundt

Hvem er stafettholder?

Det er ønskelig at stafettholder er nær barnet i hverdagen og kjenner barnet godt, f.eks kontaktlærer på skolen, pedagog i barnehagen eller helsesykepleier. Når oppfølgingen av barnet, ungdommen eller familien går over til et nytt nivå i BTI-modellen skal det i samråd med dem det gjelder avklares hvem som skal være stafettholder videre. Dette skal tas med i vurderingen:

 • Barnets, ungdommens  og/eller familiens ønsker
 • Tiltakenes karakter og omfang 
 • Forventet koordineringsbehov og deltakeres stillingstype
For innbyggere som har ønske om og rett til individuell plan, søkes det om koordinator IP som i hovedsak vil ta over koordineringsansvaret. I noen tilfeller vil det kunne være både stafettholder og koordinator IP i en familie. Dette avklares i et BTI-møte.

Barnet eller ungdommen skal ha en stafettholder helt til vi er trygge på at barnet eller ungdommen har det trygt og godt.

Test stafettloggen med kursløsning

Vil du se hvordan stafettloggen ser ut, før du oppretter en ekte logg, kan du logge deg inn i kursversjonen. Du kan logge deg inn med brukernavn "demo1" til "demo50", altså alle tall mellom 1 og 50. Bruk passordet "BTI2000". Kursversjonen nullstilles hver fjortende dag, og flere kan teste den med samme brukernavn. Det er derfor viktig at du ikke legger inn noen faktiske eller sensitive opplysninger. 

Logg inn i kursløsningen Conexus stafettloggen.

Her kan du finne fiktive gyldige fødselsnummer for registreringer i demoversjonen

Du kan også melde deg på gratis webinar for å se Stafettloggen i praksis og lære mer om verktøyet.


Publisert: 30.10.2020 10:02:37
Sist endret: 24.05.2024 12:57