Hvordan jobber barnevernstjenesten?

Barneverntjenesten har ansvar og plikt til
  • å undersøke om det er grunnlag for å iverksette tiltak ovenfor barn og deres familier
  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
  • å følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer
Loven gjelder for

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan iverksatte tiltak videreføres fram til fylte 23 år.

Hvem samarbeider vi med

Foreldre, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, politi og 2.linjetjenester.

Hjelpetiltak

Om du trenger hjelp av barneverntjenesten kan du ringe oss og be om en avtale. Når du møter opp til en samtale vil du sammen med barneverntjenesten kartlegge hvilke behov for hjelp og støtte din familie trenger.

Det er også mulig å søke hjelp ved familievernkontorene. Der kan familier få rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.

 

 

Familie og veiledningsteam

FANT (Familie- og nettverksteam) er et eget flerfaglig team i Ullensaker kommune. FANT består av PMTO-terapeut, Marte Meo-terapeut, Klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse, kriminolog og to familieterapeuter. FANT jobber etter henvisning fra barnevernstjenesten med hjelpetiltak i form av, veiledning, terapi, kartlegging og råd m.m. med hjemmel i Lov om barnevernstjenester.  

 Familieråd

I Ullensaker barneverntjeneste er vi opptatt av å hjelpe barn i samarbeid med deres familie og øvrige nettverk. Vi tilbyr familieråd til mange av familiene vi møter. Familieråd er et møte mellom barnets private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme frem til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon. Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper.

Her kan du lese mer om familieråd

Melding til barneverntjenesten

Meldinger til barneverntjenesten kan være henvendelse / søknader fra foreldre eller fra andre offentlige instanser eller privatpersoner.

Meldingene kan mottas skriftlig, pr telefon eller oppmøte hos barneverntjenesten

Meldinger kan drøftes anonymt med barneverntjenesten

Hvem melder

Alle kan melde sin bekymring om barn til barneverntjenesten

Alle offentlige personer har plikt til å melde bekymring når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for omsorgssvikt. Offentlig melder kan ikke være anonym.

Fosterhjem

Barneverntjenesten har ansvar for å godkjenne fosterhjem for det spesielle barnet som skal plasseres.

Barneverntjenesten gjennomfører tilsyn i fosterhjem, for hvert enkelt fosterbarn som bor i kommunen.

Har du lyst til å bli fosterhjem?

Ta kontakt med fosterhjemstjenesten 


Publisert: 07.10.2019 12:40
Sist endret: 07.10.2019 12:40