Innhold

Tilbake til hovedsiden - byggesak

Hva må jeg sjekke før jeg starter?

Nasjonale lover og lokale planer styrer hva du kan gjøre på eiendommen din. I tillegg vil eksisterende forhold både på din egen tomt og på omliggende tomter ha betydning. Under kan du lese mer om noen hensyn du må ta når du skal bygge. 

Planbestemmelser

Kommuneplanens arealdel (KPA) gjelder for alle eiendommer i kommunen. Enkelte eiendommer er i tillegg underlagt bestemmelser i en reguleringsplan. Kommuneplanen gjelder foran reguleringsplan ved eventuell konflikt mellom bestemmelsene i planene. 

Planene styrer blant annet:

 • hva du kan bygge på eiendommen din,
 • plassering av bebyggelse,
 • størrelse på bebyggelsen,
 • estetikk, 
 • parkeringskrav.

Alle eiendommer er avsatt til et formål. Det du skal bygge på eiendommen må være i samsvar med formålet på eiendommen din. Eksempler på ulike formål kan være:

 • boligformål,
 • næringsareal,
 • veiareal,
 • LNFR (landbruk-, natur-, og friluftsformål, samt reindrift). 

kommunekart.com kan du sjekke hva slags formål eiendommen din har og hvilke planbestemmelser som gjelder i ditt område. Eventuelt kan du sende epost med spørsmål til postmottak@ullensaker.kommune.no

Eiendommen din og omliggende eiendommer

Det er flere forhold både på din egen og andres eiendom som kan påvirke hva du kan bygge. Forhold av betydning kan være:

 • hvor mye bebyggelse det er på eiendommen
 • avstand til vann- og avløpsledninger og vei
 • avstand til annen bebyggelse
 • grunnforhold
 • kulturlandskap

Du kan finne ut mer om eiendommen din på kommunekart.com. Eventuelt kan du sende epost med spørsmål til postmottak@ullensaker.kommune.no

Hvor mye kan jeg bygge?

Bebygd areal (BYA) er fotavtrykket til et bygg. Åpent overbygd areal, som veranda og carport, og påkrevd parkeringsareal skal medregnes i BYA.

I Ullensaker kommune kan boligeiendommer ha inntil 30 % - BYA, med mindre eiendommen er underlagt reguleringsplan med høyere tillatt grad av utnytting. Dette betyr at det samlede fotavtrykket på eiendommen kan utgjøre inntil 30 % av tomtens areal.

Hvordan beregne % - BYA
For å regne ut hvor mye du kan bygge på eiendommen din, må du multiplisere tomtens areal med 0,3. Hvis du har en tomt på 1000 kvm kan du ha fotavtrykk på 300 kvm.

Regnestykket blir da slik: 1000 kvm x 0,3 = 300 kvm.
En tomt på 1000 kvm, med bygg og parkeringsareal på til sammen 250 kvm, har 25 % - BYA. Regnestykket blir da slik: (250 kvm / 1000 kvm) x 100 = 25 %.

BYA-veiviser  Les mer om BYA

Avstandskrav

Med mindre annet er avklart i plan, skal det være minst 4 m til nabogrense og kommunale VA-ledninger. I henhold til vegloven § 29, skal det være minst 15 m til kommunal veg og 50 m til fylkes- og riksveg. Dersom tiltaket ikke er i tråd med avstandskrav, må det søkes om dispensasjon. Generelle avstandskrav står i plan- og bygningsloven § 29-4.

Enkelte tiltak unntatt søknadsplikt kan settes opp 1 m fra nabogrense, men de øvrige avstandskravene vil fortsatt være gjeldende.

Kommunen har adgang til å tillate at byggverk plasseres nærmere eiendomsgrense når det foreligger skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen. Et eventuelt nabosamtykke binder ikke kommunen, men inngår som et moment i avgjørelsen. Etter kommunens praksis kreves det i utgangspunktet at boliger, inkludert tilbygg til bolig, plasseres minst 4 meter fra nabogrense, og at garasjer plasseres minst 1 meter fra nabogrense.

Et skriftlig samtykke er en privatrettslig avtale som utformes av de involverte parter. Kopi av avtalen må sendes inn med søknad. Forslag til avtale finner du ved å trykke her.

Kommunen anbefaler at avtalen tinglyses. Mer informasjon om tinglysing av avtaler finner du ved å trykke her.

Byggeregler

Plan- og bygningsloven (PBL) gjelder for hele landet. Bestemmelsene er nærmere beskrevet i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. 

Under finner du link til det nasjonale lovverket, med veiledning til bestemmelsene. 

SAK10 - Byggesaksforskriften med veiledning

TEK17 - Byggteknisk forskrift med veiledning

Måleregler - Veileder om måleregler

Plan- og bygningsloven pbl


Publisert: 12.06.2019 18:27:56
Sist endret: 13.10.2023 15:35