Meldinger fra oss

Underveis i byggingen har vi behov for å informere om ting som skjer. 

10. desember: Formingsveileder for Gystadmarka bydel

Formingsveilederen for Gystadmarka bydel er arbeidet frem gjennom 2020 med innspill fra utbyggere og deres konsulenter. Formingsveilederen ble vedtatt i formannskapet 8.12.20.

Formingsveileder for Gystadmarka skal benyttes av utbyggerne som en veileder i planprosessene og skal være førende for utforming av bebyggelse og uteområder for å få en helhetlig utvikling av bydelen.

Veilederen vil bli benyttet av Regulering og Byggesak i planprosessene for å gi føringer for utbyggerne i behandling av bla. deres detaljreguleringer.

Formingsveileder for Gystadmarka bydel -11.11.2020.pdf

18. november: Lysregulering i Myrveien

Anleggsarbeidene for første del av Gystadmarka er i gang fra sør i området.

Det vil bli lagt vann, avløp, fjernvarme, avfallssug og kabler langs hoved traséene i området. Dette innebærer i denne fasen at anleggsarbeider må gjøres i Myrvegen fra Myrvegen 73/Myrvegen 60 mot idrettsanleggene.

Det er opprettet midlertidige gang- og sykkelveier for de myke trafikantene fra øst og på vestsiden av Myrvegen til idrettsanleggene og skolene i nord. Dette for å ivareta deres sikkerhet.

Myrvegen fra Myrvegen 73 og 60 til innkjøringen til Idrettsanleggene, vil i perioden fom. mandag 23.11.20 og frem til mars 2021 få redusert fremkommelighet. Denne strekningen vil bli lysregulert og skiltet.

Se nedenstående kartutsnitt.

Vi beklager de ulempene dette kan medføre!

23. januar: Myrvegen stengt grunnet bygging av turløype

Myrvegen på Jessheim stenges ved Nyholmsvegen på grunn av arbeid med ny turvei og skiløype over Gystadmarka.

Ullensaker kommune lager ny turvei og skiløype over Gystadmarka på Jessheim. På grunn av anleggsarbeidene er Myrvegen stengt for gjennomkjøring ved Nyholmsvegen. Gående og syklende må bruke midlertidig gang- og sykkelvei på sørsiden av veien. Bilister må benytte omkjøring via Algarheimsvegen. For å ivareta alles sikkerhet, vil veien være stengt med fysiske sperringer hele døgnet og kan ikke benyttes etter arbeidsslutt.

Skiløypa og turveien som bygges nå, står ferdig i april. Den blir ca. 1200 meter lang, 15 meter bred og får belysning. Traseen vil dessuten fungere som flombarriere.

Etter at skiløypa og turveien er ferdigstilt, vil annet arbeid med infrastruktur som vei, vann, avløp og avfallssug fortsette i området i forbindelse med den kommende utbyggingen. Myrvegen vil derfor være stengt for gjennomkjøring østover i lengre perioder, og på sikt planlegges det bom. De myke trafikantene vil være sikret adkomst til skole og idrettsanlegg under byggeperiodene. Kommunen vil gi informasjon om videre anleggsarbeider underveis i byggeperioden.

Kontaktperson: Thomas Løkenlien Sørby

Myrvegen er stengt ved Nyholmsvegen. Foto: Norkart

10. juni: Ny turvei på Gystadmarka er klar

Den nye turveien på Gystadmarka er klar! Turløypa er plassert øst på Gystadmarka, hvor det i løpet av de neste 10-15 årene skal bygges ny bydel.

Turveien har sitt utgangspunkt fra Myrvegen vest, er 1,2 km. lang og totalt 15 meter bred. Den består av en tre og en halv meter bred trasé for gående og syklende, og en seks meter bred trasé for skiløpere.

Belysningen er forsinket pga. koronasituasjonen, så enn så lenge anbefaler vi å bruke turveien i dagslys.

Turgåere som ankommer med bil, anbefales å parkere ved Jessheim is- og flerbrukshall innkjøring fra Markavegen.

Mellom fotgjenger- og skitraseen er det en buffersone på to meter. Skitraseen vil om vinteren ha et tre meter bredt skøytefelt i midten, og et halvannen meter bredt klassiskfelt på hver side.

Foto: Helle Mjøs / Ullensaker kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 26.02.2020 10:01
Sist endret: 03.02.2021 12:18