Innhold

Skolemiljø og mobbing

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Skolene i Ullensaker har et høyt fokus på et godt læringsmiljø, og jobber aktivt og systematisk mot mobbing. Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som jobber på skolene har plikt til å følge med på om elevene har det bra på skolen, og de skal ta elevenes opplevelser på alvor.

Hva kan du gjøre dersom du ikke har det bra på skolen?

Dersom du ikke har det trygt og godt på skolen, må du eller foreldrene dine si ifra til de voksne på skolen. Å ha det trygt og godt på skolene er en rettighet du har, og det er din egen opplevelse av hvordan du har det som er avgjørende.

Hva kan foreldre gjøre hvis barnet ikke har det bra på skolen?

Ta kontakt med skolen så fort som mulig. Det er viktig at de foresatte har en lav terskel for å ta kontakt med skolen for å dele sin bekymring ved mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt på skolen. Du kan ta kontakt med skolen via epost eller telefon og be om et møte, eller du kan melde ifra her: Meld fra om mobbing eller krenkelser  

Varselet sendes til rektor på skolen barnet går på. Rektor vil så ta kontakt med melder og undersøke saken. Dersom meldingen gjelder ansatte i ledelsen på en skole, vil varselet i stedet gå direkte til skoleeier som vil undersøke saken videre. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Hva skal skolen gjøre?

Rektor, lærere og andre ansatte på skolene skal jobbe for og følge med på at elevene har det bra på skolen. Alle som jobber på skolen har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Hvis en ansatt på skolen vet om eller tror at en elev ikke har det bra, skal han eller hun alltid varsle rektor og undersøke saken. Hvis en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen.

Dersom undersøkelsen viser at det er behov for å sette i gang tiltak, eller en elev sier at han eller hun ikke har det trygt og godt, skal skolen lage en skriftlig aktivitetsplan med tiltak. Planen skal vise hva skolen vil gjøre, hvorfor, når det skal gjøres og hvem som har ansvaret. Planen skal følges opp for å se om tiltakene fungerer, i dialog med elevens og de foresatte.  Dersom barnet fremdeles ikke har det bra skal tiltakene videreføres, eller så skal skolen sette i gang andre tiltak.

Skolen skal alltid sørge for at involverte elever blir hørt, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Melde til statsforvalteren

Hvis en elev eller de foresatte mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe eleven med å få det trygt og godt på skolen, kan eleven eller foreldrene ta kontakt med Statsforvalteren.

Når kan Statsforvalteren behandle saken?

For at Statsforvalteren skal gå inn i saken, må den først være tatt opp med rektor og det må ha gått fem arbeidsdager siden rektor ble kontaktet om at eleven ikke har det trygt og godt.

Det er ikke slik at det forventes at skolen skal ha løst en sak i løpet av de fem arbeidsdagene, men skolen skal være i gang med arbeidet med å undersøke saken, og eleven og foreldrene skal ha blitt hørt. Hvor lang tid undersøkelsen vil ta, vil variere ut fra hvor komplisert en sak er og hvor omfattende undersøkelser som kreves. Skolen skal holde eleven og de foresatte informert om hva som gjøres. 

Dersom Statsforvalteren behandler saken, vil de undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. Dette er plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og om nødvendig sette inn tiltak. Dersom skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten kan Statsforvalteren bestemme hva skolen skal gjøre slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Det står mer informasjon om dette på Statsforvalterens hjemmesider: En trygg skoledag uten mobbing | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis en elev opplever mobbing. Les mer om temaet på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Informasjon til foresatte om regelverk på engelsk, urdu, arabisk, russisk, polsk, kurdisk, somali og tigrinja.

 

Felles ordensreglement for skolene i Ullensaker

Det er utarbeidet felles ordensreglement som omfatter alle skolene i Ullensaker kommune.

Ordensreglementet skal bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre/foresatte fra den enkelte skole.


Publisert: 21.11.2016 11:54:33
Sist endret: 08.01.2024 10:26