Innhold

Avløp fra næring- og industrivirksomhet

Nærings- og industribedrifter har som regel avløp med annen sammensetning enn vanlig husholdningsavløp. Bestemmelsene som er beskrevet vil derfor gjelde alt avløpsvann som har en annen sammensetning enn ordinært husholdningsavløp.

Hvorfor skal kommunen ha kontroll med avløp fra nærings- og industribedrifter?

Avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter kan inneholde stoffer som renseanlegg ikke er laget for å fjerne, disse stoffene må begrenses. Når disse stoffene føres til kommunens avløpsnett vil de havne i slam fra renseprosessen som videre føres til landbruket, eller blir sluppet ut med vann til Leira etter å ha passert gjennom renseanleggene.
For å kunne overholde kravene i kommunens utslippstillatelse, må kommunen stille krav til avløpsvannet fra nærings- og industrivirksomheter som føres til det kommunale avløpsnettet. Overordnet regelverk på området er Forurensningsforskriften kapittel 15 og 15 A. Kommunen har i tillegg utarbeidet Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.

Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp

Virksomheter skal søke kommunen om nødvendig tillatelse til utslipp og/eller påslipp. For å avklare om virksomheten trenger tillatelse, skal det skriftlig gjøres rede for kommunen hva slags virksomhet som skal drives. Kommunens søknadskjema skal benyttes. Det skal søkes i god tid før etablering av utslipp og/eller påslipp. Alle tillatelser gis i vedtaksform.

 

Utslippstillatelse

Kommunen har ansvar for å gi tillatelse til utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder og klargjøringssentral for kjøretøy og anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. Kommunen har strengere krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomhet til resipient.

 

Påslippstillatelse

Alle virksomheter med avløpsvann som er tenkt ført til kommunens avløpsnett, skal søke kommunen om tillatelse til påslipp. Dette gjelder også virksomheter som har utslippstillatelse fra annen myndighet. Kommunen kan ha strengere krav enn denne utslippstillatelsen.

 

Virksomhet med sammensatt avløpsvann

Dette kan også være virksomheter som har utslippstillatelse fra overordna forurensningsmyndighet, men som skal føre avløpet til kommunens avløpsnett. Det skal søkes kommunen om påslippstillatelse. Kommunen vil på bakgrunn av søknaden stille krav til virksomheten. Kravene er stilt for å beskytte avløpsanleggene, helse til personell ved lednings- og renseanleggene, slamkvaliteten og for å overholde kommunens egen utslippstillatelse.
Virksomheter med en annen sammensetning på avløpsvannet, omfattes av forurensningsforskriften kapittel 15 og kommunens krav til påslippet av § 15A-4.


Fettholdig avløpsvann

Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal søke kommunen om påslippstillatelse. Dette kan for eksempel være gatekjøkken, kiosk, bensinstasjon, kantiner. Kommunes krav kommer fram av forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.


Oljeholdig avløpsvann

Virksomhet med oljeholdig avløpsvann skal søke kommunen om utslippstillatelse. Der oljeholdig avløpsvann er tenkt ført til kommunens avløpsnett skal det også søkes om påslippstillatelse. Kommunes krav kommer fram av forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.


Søknadskjema

For søknad om tillatelse til utslipp/påslipp skal kommunens søknadskjema benyttes. Kommunen trenger følgende informasjon som skal legges som vedlegg til søknadskjemaet:

  • Dokumentasjon på hvordan utslipp/påslipp skal etableres og drives
  • Kart med beskrivelse og plassering av påslippspunkt
  • Beskrivelse av utslippsted (koordinater til utslippsted) eller påslippsted (nr. på påslippskum) med kart og mengde avløpsvann.
  • Redegjørelse for interesser som kan antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.
  • Oversikt over hvem som skal varsles ved uhell.

Den ansvarlige for søknaden skal sørge for at parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden.

Søknad om utslippstillatele         Søknad om påslippstillatelse

Renseinstallasjon

Henholdsvis olje- eller fettholdig avløpsvann skal passere en renseanretning tilpasset avløpsvannet før det slippes inn på kommunalt ledningsnett. Kravet gjelder også virksomheter som fører avløpsvann til resipient. Det kan også være aktuelt for andre virksomheter å installere renseinstallasjoner for å imøtekomme kommunens krav til påslipp.

Oljeutskiller

Oljeutskiller er en sanitærinstallasjon som er søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven og skal søkes kommunens bygningsmyndighet om tillatelse til installasjon. Oljeholdig avløpsvann skal passere oljeutskiller/renseinstallasjon før det slippes inn på kommunalt nett eller til resipient.

Hva er en oljeutskiller
En oljeutskiller er en renseinstallasjon som skiller olje fra avløpsvannet etter prinsippet om at olje er lettere enn vann. I utskilleren flyter olje/bensin opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at oljeutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil oljeholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Tømming og kontroll
Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på oljeutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av oljeutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Oljeutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Fettutskiller

Fettutskiller er en sanitærinstallasjon som er søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven og skal søkes kommunens bygningsmyndighet om tillatelse til installasjon. Fettholdig avløpsvann skal passere fettutskiller/renseinstallasjon før det slippes inn på kommunalt nett eller til resipient.

Hva er en fettutskiller
En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Hvem skal installere fettutskiller
Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Tømming og kontroll
Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Hvorfor stilles det krav?
Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett
Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett i avløpet eller i fettutskilleren. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Vannmåler og tilleggsgebyr

Næringsvirksomhet skal måle alt vannforbruk over vannmåler. Det skal legges til rette for at nødvendig målinger av vannforbruk og belastning av utslipp av avløpsvann fra en virksomhet kan gjøres. Kommunens skjema om å installere vannmåler skal benyttes. Målt vann er grunnlag for vann og avløpsgebyrer.

Årsrapport

Fra og med årsrapportering for 2022 ønsker kommunen at virksomheter benytter seg av et digitalt skjema for årsrapportering, fremfor å sende en PDF-fil til kommunens postmottak. Det betyr at den som er ansvarlig for virksomheten skal rapportere utslipp/påslippet via det digitale skjemaet til kommunen.

Rapporteringen skal skje innen 1. februar det påfølgende året (utsatt til 9. februar for rapportering 2022). Sørg for at dere har sendt inn analyserapporter og tømme- og inspeksjonsrapporter til kommunens postmottak.

Ved utfylling av skjemaet må virksomhetene fylle inn gjennomsnittlige analyseverdier, vannforbruk og oppfølgning av utskiller. Sørg for at dere har verdiene klare ved utfylling av skjemaet, slik at dere får fylt inn alle feltene. Det vil ikke være mulig å sende inn skjemaer uten å fylle inn alle felter.

For mer informasjon om årsrapportering i det digitale skjemaet, se: informasjonsskriv til digitalt skjema.

Lenke til nytt rapporteringsskjema

Introduksjon til kjemisk oksygenforbruk (KOF), tilleggsgebyr og vannmåler til utskilleranlegg

Kommunens rolle

Kommunale avløpsanlegg er bygget for å behandle kommunalt avløpsvann, som er en blanding av sanitært avløpsvann, overvann og industrielt avløpsvann. Avløpsvann fra ulike virksomheter kan ha en avvikende sammensetning i forhold til det som avløpsanlegget er bygget for å håndtere. Tilførsel av større mengder organisk stoff til renseanleggene vil kunne overbelaste de kjemiske og biologiske rensetrinnene. Dette vil kunne gi driftsproblemer og redusert renseeffekt, føre til høyere driftskostnader og at kommunen kanskje ikke klarer å overholde sin utslippstillatelse fra overordnet myndighet. 

Tilleggsgebyr

Virksomheter som har avløpsvann med en konsentrasjon av organisk stoff som overstiger 600 mg/l KOF (kjemisk oksygenforbruk; definert som normalt kommunalt avløpsvann) skal ilegges tilleggsgebyr, iht. «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ullensaker kommune». Tilleggsgebyret beregnes bare for den delen av den organiske belastningen som overstiger konsentrasjonsgrensen på 600 mg/l. Kommunen bruker følgende beregningsgrunnlag:   

(Gj. snitt konsentrasjon i påslipp kg/m3 - grenseverdi kg/m3) x vannforbruk m3/år

Denne verdien multipliseres med gjeldende pris (kr/kg) for mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale, se kommunens prisliste for vann- og avløpstjenester. 

Vannforbruk

Kommunen bruker vannmåleravlesninger til å beregne virksomhetens tilleggsgebyr. Virksomheter skal ha en egen vannmåler som måler vannforbruket som ledes via utskilleranlegget. Uten egen vannmåler for vannforbruket via utskilleranlegg, vil det totale vannforbruket til virksomheten/ eiendommen benyttes som beregningsgrunnlag for tilleggsgebyret. Dette kan resultere i et kunstig høyt gebyr, i forhold til hva virksomheten ville hatt med en dedikert vannmåler til utskilleren. 

Gjentakende høye verdier av KOF

Ved gjentakende høye tilleggsgebyrer og/eller høye verdier av KOF anbefales det at virksomheter tar en gjennomgang internt for å undersøke hva som kan være kilden til dette. Høyt KOF- innhold kan bla. skyldes prosess-spesifikke forhold og vil derfor kunne variere fra en virksomhet til en annen. Ved å finne kilden til de høye verdiene kan virksomheten gjennomføre tiltak for å få redusert KOF-innholdet i avløpsvannet sitt. Et lavere KOF-innhold vil kunne gi redusert tilleggsgebyr, og dersom KOF-innholdet reduseres til under grenseverdien vil tilleggsgebyret falle bort.  

Installering av vannmåler til utskilleranlegg

Virksomhetens vannforbruk skal dokumenteres ved avlesning av kommunal vannmåler. Alle vannmålere som brukes til å beregne kommunale gebyrer må være registrert i kommunen. Ved mangelfull innrapportering av beregningsgrunnlag, vil beregningsgrunnlag bli stipulert. 

Ved installasjon av ny vannmåler i tilknytning til et utskilleranlegg må "Skjema for utlevering og/eller innlevering av vannmåler" fylles ur for å få registrert vannmåleren hos kommunen. Skjemaet sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no 

Fakturering av gebyrpliktig avløpsvann

Det er virksomheten/leietaker som produserer avløpsvannet som vil få faktura med KOF-beregning. Det er eier av eiendommen som får årsgebyr vann og/eller avløp. Både eier og leietager skal være kjent med vannmåler knyttet til utskilleranlegg. Ved endring av virksomhet er det viktig at eier informerer om rutine for vannmåler for utskilleranlegget. Ny virksomhet må avlese målestand ved overtagelse. Vi minner også om at ny virksomhet må ha utslipps- og/eller påslippstillatelse klar før oppstart.

Vannmåler til utskilleranlegg faktureres for målerleie. Faktura med beregning av gebyrpliktig avløpsvann sendes til virksomheten/leietaker som produserer avløpsvannet. 

Mer informasjon om installasjon av vannmåler

Skjema for utlevering og/eller innlevering av vannmåler

Sjekkliste for kontroll og plombering av vannmåler

Informasjon til abonnenten

Informasjon til utførende rørleggerfirma


Publisert: 28.10.2019 10:52:40
Sist endret: 15.05.2024 09:50