Sykkelbyen

To personer som sykler

Om denne fanen

På denne siden finner du informasjon om hvordan vi jobber for å tilrettelegge for grønnere mobilitet, bl.a. strategier, sykkelplaner, info om el-sparkesykler, mm.

Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim

Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim ble vedtatt av Kommunestyret den 11. februar 2020 (sak 3/20).

Formålet med strategien er å sikre en forutsigbar byutvikling og et bærekraftig transportsystem i Jessheim, samt tilrettelegge for økt byliv. Strategiene skal lede til at Jessheims innbyggere får et attraktivt og levende sentrum, med et byromsnettverk som gjør det enkelt å velge miljøvennlige reisealternativer. Den vil være et viktig styringsverktøy i politiske saker og retningsgivende i øvrige plansaker, og vil gjelde i perioden 2019-2029. 

Mobilitets- og byutviklingsstrategi, datert 18. november 2019 

Vedlegg - 7.1. Notat om trafikkberegninger

Saksutskrift - KST sak 3/20, datert 11. februar 2020

Illustrasjonen viser målene med mobilitets- og byutviklingsstrategi

Klikk på bilde ovenfor for større format.

Mobilitets- og byutviklingsstrategien består av to deler:

 - Del 1 - Strategidelen – fastsetter mål med understøttende strategier som skal bidra til å innfri målsettingene. Denne delen er vedtatt jf. foreliggende strategidokument. 

- Del 2 – Gjennomføringsprogram med handlingsplan – gir oversikt over forslag til konkrete løsninger, utformet på et prinsipielt nivå, samt definerer prosjekter bestående av et eller flere tiltak og samler dem i handlingsplanen. Denne delen er vedtatt som et veiledende tiltaksprogram og et utgangspunkt for videre arbeid med utvikling av tiltak som understøtter strategien.

Nærmere om strategiene

Strategidelen har fire overordnede strategier som skal gi tydelige og styrende rammer i kommende plansaker, mens gjennomføringsprogrammet med handlingsplan vil brukes som et utgangspunkt for videre arbeid med konkrete tiltak som understøtter mobilitets- og byutviklingsstrategien. Klikk på bilde under for se strategiene.

Illustrasjonen viser fire strategien som vil styre utviklingen på Jessheim

Arbeidet med strategien har pågått siden våren 2017, og er et samarbeidsprosjekt og spleiselag mellom Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen. BaneNor, Ruter, Akershus kollektivterminaler og lokalt næringsliv har også vært involvert i arbeidet.

Medvirkning

Det ble avholdt to store seminarer i forbindelse med strategiarbeidet: Det første som et åpnet seminar i november 2017 med faglige innlegg, gruppearbeid om forventinger til framtidig mobilitet og byutvikling, samt bidrag fra elever fra Jessheim videregående skole.  Det andre som faglig seminar i april 2018 med innlegg og arbeid med konkrete løsninger innenfor strategiens avgrensing. Barn og unges kommunestyre (BUK)har blitt involvert gjennom oppgaveløsning og presentasjoner om framtidens Jessheim, og arbeidet er blitt presentert i Ungdomsrådet, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRMNF), Eldrerådet og Arkitekturrådet.  I tillegg er det holdt flere foredrag knyttet til arbeidet i ulike plantreffsammenheng. 

Kontakt

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved overarkitekt Jeta Andreassen eller byplanlegger Maria Rasmussen på telefon 66 10 80 00 eller på epost postmottak@ullensaker.kommune.no.