Collage budsjett

Foto: Ullensaker kommune

Kommunedirektørens budsjettgrunnlag (forslag til budsjett) ble lagt frem for formannskapet den 1. november. De neste ukene skal politikerne i Ullensaker, samt alle hovedutvalg og råd, behandle forslaget. 22. november skal formannskapet behandle budsjettet og gi sin innstilling til kommunestyret, som så behandler og vedtar det endelige budsjettet den 13. desember. 

Les Budsjettgrunnlaget for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 i Framsikt

Les Budsjettgrunnlaget for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 som pdf her

Kommunedirektørens forord til budsjettet

Nedenfor er en forkortet versjon av kommunedirektør Erling Kristiansen sitt forord til budsjettgrunnlaget. Dette gir en overordnet beskrivelse av satsingsområder i 2023 og kommunens økonomiske situasjon.

Økte energikostnader

Tidene er annerledes. Vi har gått fra én krise over i en ny. Prognosene for økte energiutgifter frem mot 2026 er dramatisk. Dersom kommunen skulle legge denne prisveksten inn i driftsbudsjettet, ville det innebære betydelig krav til reduksjon av velferdstjenestene i kommunen.

I budsjettet som foreligger øker vi energikostnader med 50 %. Kostnadene vil imidlertid med stor sannsynlighet ligge godt over dette de nærmeste år. For å ikke redusere velferdstjenestene i for stor grad, legges det i budsjettet opp til at merkostnadene utover en økning på 50 % finansieres gjennom bruk av kommunens oppsparte midler. 

Effektiviseringskrav og styrket helse

Budsjettet inneholder et effektiviseringskrav på 1 % for alle virksomheter i kommunen. Gjennom dette tiltaket unngår kommunen mer dramatiske kutt i tjenestene. Samtidig er det funnet rom for å styrke området Helsevern og sosial omsorg med 63,6 millioner kroner, for å nevne noe. 

Boligprogrammet og optimisme skaper en vekstkommune

Ullensaker kommune er som godt kjent en vekstkommune. Veksten har flere forklaringer, og den er både vårt fortrinn og vår utfordring. Den er vårt fortrinn fordi det er et «sunt forhold» mellom aldersgruppene i kommunen. Vi har en ung befolkning, det lover godt for fremtiden. Utfordringen er imidlertid at investeringsbehovet er stort. Investeringer betyr økt låneopptak. Det betyr utgifter til renter og avdrag. Ullensaker kommune må håndtere større finanskostnader enn kommunene vi sammenligner oss med. 

En av de viktige forklaringer på veksten, er boligprogrammet i Ullensaker. Kommunen har rundt 20 000 boenheter ferdigregulert, under behandling eller planlagt. Dette er den store vekstmotoren i kommunen. En annen, men vel så viktig forklaring på veksten er optimismen. Det satses i Ullensaker, fordi utviklere, utbyggere, næringslivet og innbyggere har tro på kommunen. Det er viktig å se dualiteten i dette: Samfunnet er attraktivt – det gir både muligheter og utfordringer. 

Et godt grunnlag for å håndtere utfordringene

I budsjettet som legges frem er det mange konkrete satsninger. De kan leses gjennom målformuleringer for kommende år, og gjennom økte økonomiske satsninger i velferdstjenestene. Når det er sagt, så er det stor avstand mellom det tjenestene ønsker seg av satsninger, og det som er økonomisk forsvarlig. Det er med andre ord et nøkternt budsjett som legges frem. Velvitende om at utfordringene øker fremover i tid. Da blir det etter administrasjonens oppfatning viktig å redusere bruken av disposisjonsfond til et minimum – og øke så langt det lar seg gjøre avsettingen til fondet. 

Etter mitt syn er budsjettet som legges frem et godt grunnlag for å håndtere utfordringene som kommer i perioden 2023 – 2026. Det vil imidlertid kreve harde prioriteringer. Andelen av lovpålagte oppgaver stiger år for år, og de står i en særstilling når kommunen må prioritere.

Satsninger i budsjettforslaget:

 

Helse og sosial omsorg:

 • Tiltak for å redusere antall kjøpsplasser
 • Sikre riktig kompetanse, rekruttering og bemanning
 • Innføre og ivareta oppvekstreformen
 • Ivareta arbeidet vi har med å bosette flyktninger
 • Fortsatt fokus på dreining av tjenestene

Skole og barnehage:

 • En helhetlig oppvekststrategi som styrker samhandlingen på tvers av virksomhetene i kommunen
 • Etablering av nærmiljøsenter
 • Tiltak for at elevene skal trives og være motivert for å lære
 • Sikre barnehageplass til våre barn

Plan, kultur og teknisk:

 • Det grønne skifte – vi skal bli en grønn foregangskommune og starter med oss selv først
  • Grønt skifte i eiendomssektoren
  • Fokus på bruk av arealer og styring av arealpolitikken
  • Klimaregnskap
  • Ny strategi for naturmangfold
  • Hovedplaner vann, avløp og vannmiljø – herunder også flom
  • Vi ruster oss for videre vekst – særlig i sentrumsområdene
   • Vi skal utvikle byen
   • Ny byplan – herunder sentrale avklaringer av sentrumsområdene i Jessheim
   • Ny organisering med fokus bydrift

Organisasjon og utvikling:

 • Styrke nærværsarbeidet
 • Rekruttere, utvikle og beholde de rette medarbeiderne
 • Fremme etnisk mangfold
 • Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi
 • Arbeid for å øke valgdeltakelse
 • Arbeid med å forenkle språket i kommunikasjonen mellom kommunens tjenester og innbyggere
 • Aktivt bidra til forbedring av innbyggertjenester gjennom automatisering av tjenester og prosesser
 • Styrke samarbeidet med offentlige og private aktører for deling av kompetanse og data for utvikling av nye tjenester
 • Styrke arbeidet med beredskap innen IT sikkerhet- og personvern, herunder opplæring og øvelser

 


Publisert: 01.11.2022 14:32
Sist endret: 01.11.2022 15:30