Innhold

collage av landskap, beredskap OSL, en sugelastebil og Romsaasparken

Foto: Ullensaker kommune

Formannskapets innstilling og opposisjonens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Posisjonens budsjettforslag ble vedtatt i formannskapet 21/11 i sak 184/23 og er formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Forslaget er lagt ut på offentlig høring i 14 dager til 5. desember. 12. desember fatter kommunestyret sitt vedtak.

Les formannskapets innstilling og opposisjonens forslag her: Økonomi (ullensaker.kommune.no)

Budsjettforslag 2024 – på disse områdene kan innsatsen styrkes

2024 blir et utfordrende budsjettår, med behov for tydelige prioriteringer. Likevel viser kommunedirektørens budsjettforslag at det er rom for styrking av innsatsen på noen viktige områder.

Ullensaker kommune er og blir mulighetslandet. Den store motoren i regionen er Oslo hovedflyplass Gardermoen – en virksomhet som gir ringer i vannet langt utover vår kommunegrense.

Se satsinger i 2024-budsjettet.

Mye av aktiviteten og veksten i Ullensaker har direkte eller indirekte sammenheng med Flyplassen. Det innebærer også utfordringer. Den tiltrekker seg virksomhet som er sårbar i forhold til nasjonale og internasjonale konjunkturer. Forretningsaktiviteten er på høygir når inntektene i husholdningene er gode, og på lavgir når vi rammes av høye renter og internasjonale konflikter.

Ut fra demografien i Ullensaker kan vi tydelig lese utfordringsbildet: Lave personskatteinntekter, ensartet utdanning, høy lånegjeld som gir høye finansutgifter. Dette tvinger kommunen til å drive effektivt.

Slik møter kommunen utfordringene

Det har vært en utfordring å komme frem til rammer som ledergruppen på tvers av sektorene har kunnet stille seg bak. Grunnfinansieringen i budsjettet er Statens rammetilskudd til kommunen, inntekts- og formueskatt og eiendomsskatt på næring. Rammene fra Staten justeres årlig i forhold til anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. For 2024 utgjør anslaget 73,9 millioner kroner. Det er betydelig lavere enn det sektorene samlet sett mener er nødvendig for å levere forsvarlige tjenester.

Det er derfor tatt et grep i budsjettet som utvider rammene til et nivå hvor alle sektorene kan stille seg bak budsjettforslaget. For at risikoen i budsjettet og den samlede kommunale økonomien skal være akseptabel, er handlingsregelen om at disposisjonsfondet skal utgjøre 10% av brutto driftsinntekter satt som premiss for budsjettforslaget 2024 og følgende år. Siden disposisjonsfondet gjennom 2022 og 2023 har vokst seg høyere enn 10%, vil det innebære at budsjettrammene til sektorene kan utvides. Det kommer særlig Helse og sosialomsorg til gode.

Dyrtid og klimabudsjett

I kapittel 10 av dette budsjettdokumentet presenteres årets klimabudsjett. Dette er betydelig videreutviklet fra 2023, og uttrykker forventninger på et detaljert og ambisiøst nivå.

I 2023 har vi ofte hørt begrepet dyrtid. På samme måte som dyrtiden treffer husholdningene, treffer den også kommunen. Budsjettet er preget av at kostnader for varer og tjenester øker. Kommunens budsjett er et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett, og har også selvkostområder. Når kommunens kostnader øker, så får det innvirkning på alle tre områder.

Noe av dette «kompenseres» av Staten, men det blir dessverre ikke et en til en-nivå på denne kompensasjonen. Sagt på en annen måte, så gir høyere kostnader for varer og tjenester for å kunne levere renovasjon, vann og avløp, i neste omgang høyere utgifter for innbyggerne. Dette er premisset bak selvkostområdene.

Når det er sagt, vi har en ung befolkning, vi har en unik næringsvirksomhet og beliggenhet – dette gir oss store fortrinn. Mens mange kommuner sliter med befolkningsnedgang og store økninger av eldre som har behov for kommunale tjenester, er vi nærmest i motsatt ende av denne skalaen. Dette er og skal fortsatt være vårt fortrinn.

Erling S. Kristiansen
Kommunedirektør

Her er satsningsområdene i 2024

Helse og sosialomsorg

 • Sikre tilgang på plasser i egen regi​
 • Ambulante tjenester​
 • Trygghet- og mestringsteknologi​
 • Regional samhandling – Helsefellesskapet Ahus og kommunene​
 • Nye bygg og fremtidens helsetjenester​
 • Akuttmedisinske tjenester​
 • Helseberedskap

Oppvekst

 • Jobbe videre med implementering av «Oppvekststrategien» og «Strategiplan for helhetlig læringsløp» med spesielt fokus på foreldresamarbeid​
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis​
 • Utarbeide plan for «Kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.» ​
 • Implementering av Class (kvalitetsverktøy i barnehagene) og styrking av det minoritetsspråklig arbeidet i barnehagene​
 • Ny Oppvekstsektor – skape sammenhengende tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov
 • Nærmiljøsatsningen​
 • Bygging av skoler og barnehager

Plan, kultur og teknisk

 • Ferdigstille de store strategiske planene i sentrum:
  • Byplan 2050
  • Områdeplan stasjonsområdet - rådhusplassen
 • Sikre utbygging av infrastruktur
 • Avklare ambisjon for kommunens kultursatsning
 • Ta grep om kommunens klimasatsning
 • En proaktiv ledelse av kommunens investeringsprosjekter for å sikre gode formålsbygg
 • Oppdaterte vedlikeholdsstrategier for kommunes bygg- og anlegg
 • Forutsigbar og tydelig dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører

Kommunedirektørens budsjettgrunnlag

Kommunedirektørens budsjettgrunnlag (forslag til budsjett) ble lagt frem for formannskapet den 31. oktober. De neste ukene skal politikerne i Ullensaker, samt alle hovedutvalg og råd, behandle forslaget. Den 21. november skal formannskapet behandle budsjettet og gi sin innstilling til kommunestyret, som så behandler og vedtar det endelige budsjettet den 12. desember. 

Les Budsjettgrunnlaget for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 i Framsikt

Les Budsjettgrunnlaget for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 som pdf her

Svar på spørsmål fra politikerne til budsjettet

Se alle svar på spørsmålene som politikerne har stilt til budsjettet 2024 og økonomiplanen 2024-2027 i Framsikt.

Klikk her for å se spørsmål og svar i Framsikt


Publisert: 30.10.2023 18:01:00
Sist endret: 22.11.2023 09:54