Innhold

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Retten fremgår av barnehageloven § 31.

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Ullensaker PPT.

PPT skal også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.  

Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til å få vurdert om de har behov for et tilrettelagt barnehagetilbud i henhold til barnehagelovens § 37 

Barnets foresatte kan melde behov om tilrettelegging. Det anbefales å søke i samarbeid med barnehagen da barnehagen kan si noe om hvordan den kan tilrettelegge tilbudet. Skjema for å melde behov kan innhentes hos kommunens barnehagemyndighet og hos barnehagens styrer. Barnehagen kan ikke melde behov for tilrettelegging uten at foresatte involveres og gir samtykke.

Behovsmelding kan sendes barnehagemyndigheten digitalt via e-dialog på kommunens hjemmeside Kontakt oss (ullensaker.kommune.no) eller som post til Ullensaker kommune, barnehagemyndigheten, postboks 470, 2051 Jessheim

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hjelpemiddelsentralen i Oslo

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Øvre Romerike

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

 

Skjemaer for PP-tjenesten finner du i skjemaliste a-å

Skjema a-å

Tiltaksplan og årsrapport for spesialpedagogisk hjelp

 

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Barnevern

Barn som lever under forhold som skader deres helse og utvikling må få nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig. Barnehagens samarbeid med barnevernet og har opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Her kan du lese mer om samarbeidet mellom barnehage og barnevernet (.pdf)

Les mer om barneverntjenesten.


Publisert: 17.10.2016 10:31:41
Sist endret: 21.03.2023 13:20