Strategisk plan for Gardermoen Næringspark ble vedtatt av Kommunestyret den 11.02.2020.

Planen er overordnet og føringene må følges opp og avklares nærmere i detaljreguleringsplanene. Den er ikke hjemlet i plan- og bygningsloven.

Rapporten og saksdokumenter følger under:
Rapport Strategisk plan for Gardermoen Næringspark.pdf
Saksfremlegg Strategisk plan vedtak 11 02 2020.pdf
Oppsummering av innkomne merknader med rådmannens kommentar.pdf
Kopi av innkomne merknader.pdf

I dag er det flere områdeplaner i Gardermoen
Næringspark med ulike føringer når det gjelder utforming, design og kvalitet.
For å få et helhetlig grep om alle pågående og kommende arealplaner i GNP, har
kommunen fått utarbeidet en strategisk plan for hele Gardermoen Næringspark.
Den strategiske planen gir føringer for næringsutvikling (formål, utnyttelse,
byggehøyder og estetikk), mobilitet (kollektivtrafikk, gang/sykkelveg,
parkering, veihierarki og gatesnitt) og landskap (terrengnivåer, sammenhengende
blågrønnstruktur og biologisk mangfold). Planen inneholder også enkelte
temakart. Tidligere håndbøker og retningslinjer som er samlet i en ny
strategisk plan finner dere nedenfor.


Diverse dokumenter:
Designhandbok_komprimert.pdf
Designhåndbok Gardermoen Business Park.pdf
Landskaps og grøntplan_komprimert.pdf
Massedisponeringsplan_komprimert.pdf
retningslinjer-for-krav-til-kvalitet-og-estetikk-gnp-i-vedtatt-8.3.2016.pdf


Publisert: 25.06.2019 09:35
Sist endret: 25.06.2019 09:35